Archiwum kategorii 'Relacje'

Z bogatej oferty programowej wtorkowego przedpołudnia wybraliśmy kilka, które poniżej prezentujemy:

 

 

Blok przedpołudniowy

 

 

W sali „Tatry”, od godziny 9:00 trwał wykład prof. Macieja Karwowskiego z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, zatytulowany KSZTAŁCENIE ZDOLNYCH A ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI – O DWÓCH STRONACH TEJ SAMEJ MONETY. Temat ten zrodził się z obserwacji praktyki edukacyjnej, która przynosi spostrzeżenia, że klasyczna szkoła poświęca wiele uwagi specjalnym potrzebom edukacyjnym swych uczniów, lecz często w ogóle, lub szczątkowo wspiera tych, którzy charakteryzują się wysokimz poziomem zdolności i uzdolnień.

 

 

 

W tej samej sali, w drugim bloku tego przedpołudnia odbyła się debata panelowa „JAK NIE ZMARNOWAĆ TALENTÓW POLSKICH DZIECI? NIEZWYKLI WYCHOWAWCY I ICH UZDOLNIONA MŁODZIEŻ”, w której uczestniczyli nauczyciele, ale także i uczniowie, którzy mogli podzielić się swymi pozytywnymi doświadczeniami w rozwijaniu uczniowskich zdolności i pasji. Moderatorem debaty był Marek Pleśniar z OSKKO.

 

 

 

W ramach tej formuły dyskusyjnej głos zabierali także uczestnicy „z sali”, których wypowiedzi potwierdzały konieczność przekształcania naszych szkół z „realizujących podstawy programowe” w ośrodki wspierania uzdolnień i pasji swych uczniów.

 

 

Ale nie tylko do tego co działo się w sali „Tatry” ograniczyła się nasza ciekawość. Oto informacje o innych wykładach i prelekcjach:

 

Czytaj dalej » 

Dobiegł końca pierwszy dzień  XIV Kongresu Zarządzania Oświatą, który Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty tym razem zorganizowało w zakopiańskim hotelu „Mercure Kasprowy”.

 

Choć oficjalne otwarcie Kongresy nastąpiło o godz. 14:30, już od wczesnych godzin przedpołudniowych organizatorzy przygotowali ofertę programową dla uczestników, którzy zgłosili swój udział już od popołudnia lub wieczora dnia wczorajszego.

 

Zgodnie z wypracowaną przez nas w latach poprzednich praktyką – nasza syntetyczna relacje będzie z konieczności wybiórcza – niemożnośścią jest zarejestrowanie wszystkich, trwających równolegle, wydarzeń.

 

 

Blok 1. 10:30 – 12:00

 

 

Ewa Halska – prezes OSKKO: NAWIGACJA DYREKTORA NA NOWY ROK SZKOLNY. Podczas bogatego w treści wykładu Ewa Halska, w przystępnej, „praktycznej” formie, omówiła aktualne zmiany w prawie oświatowym. Znalazł się twż czas na pytania i wypowiedzi słuchaczy, bardzo licznie zgromadzonej w największej, liczącej 550 miejsc, sali „Tatry”.

 

 

Zajrzeliśmy także do sali „Rysy”, gdzie Marek Lećko z Akademii Umiejętności „Foucault” mówił na temat „RODZIC W SZKOLE CZYLI 3 MOŻLIWOŚCI ZBUDOWANIA POZYTYWNYCH RELACJI. Myślą przewodnią tego wykładu bylo przekonaniem, że nie ma trudnych ani roszczeniowych rodziców, są tylko trudne sytuacje komunikacyjne do rozwiązania.

 

Czytaj dalej » 

Kontynuując relacjonowanie przebiegu Forum Kształcenia Zawodowego, które odbyło się w piątek 20 września w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego, przestępujemy do prezentacji krótkich syntez treści, zawartych w wystąpieniach kolejnych [po pani Emilii Maciejewskiej – naczelnika Wydziału (?) w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN] prelegentów.

 

 

Pierwszym który wystąpił po przedstawicielce MEN był Robert Podgórski – wicedyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. Mówił na temat „Program nauczania zawodu jako obraz rozwoju szkoły”.

 

 

Zaczął od poinformowania, że wystąpienie jego zostało przygotowane z dwu punktów widzenia: placówki doskonalenia nauczycieli (WODN w Zgierzu) , ale także szkoły policealnej (Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu) oraz od doprecyzowania zapowiedzianego w programie tematu: „Podstawa programowa jako obraz rozwoju szkolnictwa zawodowego”. Nie kwestionując potrzeby aktualizacji podstaw programowych z 2012 roku, stwierdził, że fakt iż rozporządzenie zmieniające podstawy zostało opublikowane dopiero w maju tego roku, skutkowało tym, że postawiło ośrodki doskonalenia nauczycieli w trudnej sytuacji, gdyż pozostawiało to bardzo mało czasu, aby mogły one dobrze przygotować się do udzielania wsparcia nauczycielom ze szkół zawodowych w tworzeniu nowych programów nauczania. Bo nigdzie nie ma ogólnodostępnych wzorców jak te nowe programy powinny być opracowywane, a przecież muszą je tworzyć sami nauczyciele. Inaczej wyglądało wprowadzanie nowych programów nauczania w szkołach podstawowych. Już w lutym-marcu pracownicy WODN-ów zostali przeszkoleni w zakresie nowych przepisów, co umożliwiło zorganizowania w miesiącach kwiecień-maj szkolenia dla nauczycieli tych szkół, co pomogło im przygotować nowe programy na czas, tzn. aby mogły one zostać zatwierdzone na sierpniowych posiedzeniach rad pedagogicznych.

 

 

W dalszej części swego wystąpienia dyr. Robert Podgórski wykazał z jakimi trudnościami dla szkół i organów prowadzących wiążą się wprowadzone tak późno prze MEN zmiany:

 

x             x              x

 

Następnie głos zabrała pani Ewa Marciniak-Kulka – wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

 

 

Swoje wystąpienie, zatytułowane „Ścieżki indywidualizacji kształcenia w zawodzie i w kwalifikacji – wykorzystanie nowych możliwości organizacji kształcenia”, a rozpoczęła je takimi słowami:

 

Chciałam powiedzieć, że: po pierwsze – moje wystąpienie będzie dość emocjonalne, po drugie – przepraszam, że państwa odrobinkę zdenerwuję, a po trzecie – […] chciałam ogłosić, że […] musimy zapomnieć o stereotypowo pojmowanej, klasycznej dydaktyce, czyli o zajęciach prowadzonych „wspólnym frontem”.[…] Dzisiaj, niestety, albo też stety, inna jest potrzeba społeczna. Będziemy pracować z różnymi uczniami, konfigurując ich w różne grupy, dostosowane do ich zindywidualizowanych potrzeb.”

 

 

Dzięki temu, że został nam udostępniony plik ze slajdami, którymi wspierała swoje wystąpienie Pani Dyrektor Marciniak-Kulka (za co bardzo jej dziękujemy) – po obszerną informację o głównych jego tezach odsyłamy  TUTAJ

 

 

Czytaj dalej » 

Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyło się Forum Kształcenia Zawodowego, którego współorganizatorami były Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli z siedzibami w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.

 

Wydarzenie przebiegło zgodnie z opublikowanym programem, z wyjątkiem – zapowiedzianej w nim – obecności Marszałka Województwa Łódzkiego – Grzegorza Schreibera. W jego imieniu „forum uznał za otwarte” – nie, jak należało się spodziewać, wicemarszałek Zbigniew Ziemba, któremu podlega, min. Departament Kultury i Edukacji – a pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, który sprawuje zwierzchność nad departamentami: Geodezji i Kartografii, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz departamentem Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

Pierwszą referentką była pani Emilia Maciejewska – naczelnik Wydziału Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN, która w trwającym 46 minut wystąpieniu, jak je zapowiedziała prowadząca Forum pani Halina Cyrulska – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji UM Województwa Łódzkiego – obecnym uczestnikom tego spotkania „przybliżyła zmiany legislacyjne, jakie w ostatnim czasie dokonały się w obszarze szkolnictwa zawodowego”.

 

Biorąc pod uwagę, że słuchaczkami i słuchaczami byli dyrektorzy szkół zawodowych, a także kierownicy kształcenia praktycznego – Pani Naczelnik musiała uznać, że wyświetlanie kolejnych slajdów, gdzie zapisano wybrane artykuły Ustawy Prawo Oświatowe (które zaistniały tam w wyniku nowelizacji tejże ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku) będzie tym osobom przydatne.

 

Wybaczcie Szanowni Czytelnicy, ale nie będę tego wystąpienia streszczał…..

 

X           X           X

 

Więcej o wystąpieniach pozostałych mówców tego Forum, po opracowaniu bogatego materiału źródłowego, zamieścimy w pierwszych dniach przyszłego tygodnia.

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz 

Obraz sali widowiskowej na kilka minut przed rozpoczęciem spotkania

 

Dziś, już po raz trzeci w sal Politechniki Łódzkiej przy All. Politechniki 3a, Łódzki Kurator Oświaty zorganizował – jak to on, z uporem wartym lepszej sprawy, nazywa (i jak zostało to zapowiedziane na stronie ŁKO) – narady dla dyrektorów szkół i placówek z powiatów: pabianickiego, zgierskiego, łęczyckiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego i Miasta Łódź.:

[Zrzut z ekranu oficjalnej strony ŁKO – „Kalendarz wydarzeń” – 27 sierpnia 2019]

 

 

Jednak wchodzących na widownię witał slajd, wyświetlany na zawieszonym nad sceną ekranie:

 

 

Widocznie autor tego „tytułowego” slajdu wziął jednak sobie do serca naszą wielokrotną krytykę nazywania tego wydarzenia „naradą i zastąpił to bardziej adekwatnym słowem „spotkanie”.

 

 

Informujemy o tych wydarzeniach wyłącznie z obowiązku, jaki przyjęło na siebie „Obserwatorium Edukacji”, trafnie przez wyszukiwarkę Google nazwane „informatorem edukacyjnym”. Z kilku powodów, w tym ze względów zdrowotnych (ale i wychodząc z założenia, że wszystko będzie tam przebiegało według takiego samego schematu jak w latach poprzednich), nie byliśmy tam osobiście, zawierzając relacjom ustnym, przekazanym nam przez obecne tam zaufane osoby. [Nazwiska i adresy e-mail’owe – do wiadomości redakcji!] Niestety, nie jest to informacja kompletna – w środowisku dyrektorek przedszkoli nie posiadamy zaufanej „korespondentki terenowej”…

 

 

I to z tych źródeł dowiedzieliśmy się, że:

 

Podczas takiego właśnie spotkania dyrektorek i dyrektorów szkół podstawowych z przedstawicielstwem swego „organu nadzoru” wszystko odbyło się zgodnie z wypracowanym od lat schematem. W poniżej odnotowanej kolejności występowali:

 

 

>Pan kurator dr Grzegorz Wierzchowski odczytał dokument (dostępny powszechnie od 4 lipca na stronie MEN) „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020”, opatrując odczytywane treści kolejnych punktów tego dokumentu swoimi, często nadmiernie rozbudowanymi, komentarzami.

 

Czytaj dalej »Dzisiaj, 26 sierpnia 2019 roku, w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Łodzi odbyły się tradycyjne spotkania Władz z dyrektorami miejskich szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowo-wychowawczych.

 

O godzinie 8:30 zasiedli tam dyrektorki i dyrektorzy szkół podstawowych, o 10:30 – przedszkoli, a o 12:30 – liceów, zespołów szkół ogólnokształcących i zawodowych oraz szkół specjalnych. Z oczywistych powodów (problemy z tzw. „podwójnym rocznikiem”) – „Obserwatorium Edukacji” postanowiło „podejrzeć” przebieg tego trzeciego spotkania.

 

 

Widok ogólny sali podczas spotkania dla szefów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

 

Władze Łodzi reprezentowane były dwuosobowo: przez Hannę Zdanowską – Prezydent Miasta i Tomasza Trelę – Pierwszego Wiceprezydenta, odpowiadającego m.in. za edukację.

 

 

Pierwszym punktem programu było – oczywiście – wystąpienie Pani Prezydent Zdanowskiej. Zwracając się do zebranych powiedziała – między innymi:

 

[…] Nie jest tajemnicą, że podwójny rocznik daje się nam wszystkim we znaki. Zdaję sobie sprawę, że będziecie państwo mieli olbrzymie problemy, żeby pomieścić młodzież, która zechciała do waszych szkół aplikować, żeby również znaleźć nauczycieli i pedagogów, którzy będą chcieli liczyć nasze młode pokolenia. […] To jest coś, z czym musimy się wszyscy razem zmierzyć, żeby pomimo tych wszystkich przeciwności, związanych z budżetem, z problemami, które pojawiły się i związane są nierozerwalnie z „reformą” edukacji […] chcę wietrzyć, że uda nam się wspólnymi silami […] uda mam się przez to przejść. […] Nie zważając na trudności róbmy wszyscy to, do czego zobowiązaliśmy się. Ja zobowiązałam się, że będą zmieniać Łódź, i będą robić wszystko, żeby żyło się tu jak najlepiej, wy podjęliście się trudniejszego od mojego zadania: kształcenia młodych pokoleń łodzian. […] Dziękując wam za to życzę, żeby zadania które na siebie przyjęliśmy udało się zrealizować jak najlepiej – ku pożytkowi dobrej, rozwijającej się i – mam nadzieje – wolnej Łodzi. Wszystkiego dobrego! Dziękuję bardzo.”

 

Kolejnymi mówcami byli przedstawiciele łódzkich struktur obu głównych nauczycielskich związków zawodowych, którzy wygłosili standardowe życzenia i informacje o swoich działaniach.

 

Jedynymi, nie będącymi elementem okolicznościowo-grzecznościowym, były wręczania dokumentów powierzenia obowiązków nowym dyrektorom szkół, podziękowania odchodzącym na emeryturę oraz uhonorowanie dyplomami liceów, których absolwenci osiągnęli najlepsze wyniki na tegorocznych maturach i techników, których absolwenci najlepiej zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 

 

Prezydent Łodzi Anna Zdanowska, wraz z Pierwszym Wiceprezydentem Tomaszem Trelą dziękują Pani Dyrektor Aleksandrze Bonisławskiej za 48 lat pracy dla łódzkiej oświaty, w tym ostatnie 20 lat kierowania Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 na Widzewie-Wschodzie.

 

 

Całe wydarzenie trwało niewiele ponad godzinę…

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz 

Dziś „Obserwatorium Edukacji” towarzyszyło w tej smutnej uroczystości pracownikom i absolwentom Publicznego Gimnazjum nr 1 im. B. Chrobrego w Łodzi. Absolwentom nie tylko tegorocznym, odbierającym świadectwa ukończenia szkoły, ale także licznie zgromadzonym byłym uczniom tego gimnazjum, którzy takie świadectwa odbierali – począwszy od 2002 roku – w kolejnych latach… A tych roczników pożegnano do dziś siedemnaście…

 

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi:

 

 

 

Wiodącą rolę w wykonaniu Hymnu odegrała ad hoc stworzona dla tej okazji grupa wokalna

 

 

 

Pierwszym „stałym elementem” każdej uroczystości zakończenia roku szkolnego, także i tej ostatniej, było wręczenie świadectw ukończenia gimnazjum tegorocznym absolwentkom i absolwentom. Uczynili to wspólnie – Elżbieta Sendelewska – kierująca szkołą w jej ostatnim roku działalności, wraz z Bogusławem Olejniczakiem, który tę szkołę zorganizował i od wakacji 1999 roku był jej dyrektorem – do zakończenia ubiegłego roku szkolnego.

 

Czytaj dalej »Wierni naszej zasadzie obserwowania i rejestrowania możliwie wszystkiego, co w polskiej edukacji dzieje się godnego zauważenia i upowszechnienia, także dziś, mimo podzwrotnikowego żaru (temperatura powyżej 30 st. w cieniu), nie mogło zabraknąć „Obserwatorium Edukacji” podczas otwarcia dwudniowej konferencji, której sama nazwa już przykuwa uwagę: „Szkoła działaMY”.

 

 

Także jej formuła – Open Space Technology (OST) – nieczęsto stosowana jest przez organizatorów spotkań dla nauczycieli. Podstawową cechą tak prowadzonej konferencji jest rzeczywista zasada równości wszystkich jej uczestników i demokratyczne zasady jej prowadzenia – z ustalaniem programu i harmonogramu jego realizacji włącznie.

 

Uczestniczyliśmy jedynie w pierwszej fazie tego spotkania, na które przybyło ponad trzydzieści osób – nie tylko z łódzkich szkół. Kolejne dwa sobotnie etapy i czteryy niedzielne tej konferencji to praca w małych zespołach, które – zgodnie z zasadami OST – będą miały za zadanie nie tylko przedyskutować zgłoszony przez inicjatora problem, ale także wypracować i zaplanować działania na przyszłość, za które uczestnicy całej konferencji – po ich zaaprobowaniu – wezmą osobistą odpowiedzialność.

 

Po wypracowaniu stanowisk i planów działania, nadesłaniu ich do OE przez organizatorów – poinformujemy o nich naszych czytelników.

 

 

Dziś prezentujemy jedynie fotoreportaż, wzbogacony o podstawowe informacje o przebiegu pierwszego etapu tej konferencji:

 

 

Rozpoczęcie spotkania „w kręgu” – uczestników witają współorganizatorki konferencji: Bożena Będzińska-Wosik – dyrektorka SP nr 81 w Łodzi – szkoły-gospodarza (stoi w czarnej sukni) i Ewa Morzyszek-Banaszczyk – dyrektorka SP nr 137 w Łodzi. (z mikrofonem).

 

 

Wojciech Zawisz (stoi) trener, konsultant i coach, specjalizujący się w organizowaniu spotkań, podczas których praca opiera się na dobrej komunikacji, szacunku dla różnorodności i wzajemnym zaufaniu. To on od strony „technicznej” przygotował tę konferencję „Szkoła działaMY”. Właśnie informuje jej uczestników o zasadach i zaplanowanym toku realizacji.

 

 

 

Uczestnicy, którzy przybyli na konferencje z zamiarem zainicjowania dyskusji wokół ważnego dla nich tematu zapisują na przygotowanych kartach treść swojej propozycji...

 

 

 

…aby za chwilę zaprezentować ją ogółowi zebranych i zachęcić do udziału w zespole ogromadzanym wokół tego problemu. W głębi widoczni ich poprzednicy, którzy swe propozycje wklejają na plakacie, przeznaczonym na uwidocznienie gdzie i kiedy temat ten będzie dyskutowany.

 

 

 

Poniżej prezentujemy tak wypracowany program, zawierający informacje o tematach, realizowanych w dwu sesjach sobotnich (1 i 2), oraz czterech sesjach niedzielnych (3, 4, 5 i 6):

 

Czytaj dalej »
Foto: Anna Koludo

 

Dzisiaj, 14 czerwca 2019 roku, w Pałacu Poznańskich w Łodzi odbyło się – już po raz 33. – Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Jego organizatorem jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. To – jak napisali organizatorzy na swej stronie internetowej –unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie, które umożliwia zaprezentowanie i uhonorowanie osób i instytucji twórczych, wdrażających do praktyki wartościowe, nowatorskie modele edukacji” corocznie na początku czerwca gromadzi w Sali Lustrzanej laureatów przyznanych im certyfikatów – w tym roku w 24 kategoriach. Są to – osoby fizyczne (przytaczając to samo źródło): uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli, ale także: naukowcy, artyści, dziennikarze, prawnicy, społecznicy, policjanci, przedsiębiorcy, absolwenci Akademii Młodych Twórców, ale także instytucje: szkoły, przedszkola, uczelnie, firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje.

 

 

Galę, jak wszystkie poprzednie, poprowadził Janusz Moos – dyrektor ŁCDiKP

 

 

Oto pełny wykaz nazw wszystkich kategorii, w których wręczono dziś, oprawione w gustowne ramki, gotowe do powieszenia na „ścianach chwały”, certyfikaty:

 

Złoty Certyfikat „Talent Uczniowski”, Talent Uczniowski, Nauczyciel Innowator, Mój Mistrz, Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego, Organizacja Innowacyjna, Organizator Procesów Innowacyjnych, Kreator Innowacji, Złoty Certyfikat Kreatora Innowacji, Kreator Kompetencji Zawodowych, Kreator Kompetencji Społecznych, Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej, Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, Lider w Edukacji, Partner Przyjazny Edukacji, Innowacyjny Pracodawca, Multiinnowator, Afirmator Ruchu Innowacyjnego, Promotor Rozwoju Edukacji, Mistrz Pedagogii, Złoty Certyfikat Mistrza Pedagogii, Homo Creator, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Skrzydła Wyobraźni.

 

Nie udało się nam odnaleźć, upublicznionych, ani kryteriów, które powinny spełniać osoby i instytucje aby mogły one zostać posiadaczami certyfikatu w określonej kategorii, ani procedury zgłaszania kandydatów do tychże. Nie jest nam także znany skład kapituły decydującej o przyznaniu tych wyróżnień. Pozostaje nam jedynie informowanie o samej „gali w pałacu” i przekazanie informacji o osobach i instytucjach uhonorowanych podczas dzisiejszej uroczystości.

 

Czytaj dalej »W dniach od 6 do 8 czerwca autorzy prac nadesłanych na XVIII edycję ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci” i ich opiekunowie uczestniczyli w serii wydarzeń, wieńczących ich udział w tym projekcie. Na tę okoliczność zjechali do Łodzi z 28 szkół 5-u województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Spośród 136 laureatów nie przybyły jedynie – jedna osoba z Łochowa i dwie z Brzozowa.-

 

 

Foto: Włodzisław Kuzitowicz

 

Czwartek, 6 czerwca, był dniem, w którym spotkali się oni w łódzkim XXIX Liceum Ogólnokształcącym im Janka Bytnara „Rudego”, aby nie tylko odebrać dyplomy uczestnictwa i „regulaminowe” upominki, ale także wysłuchać gawędy sanitariuszki z Powstania Warszawskiego, harcerki „Szarych Szeregów”, uczestniczki „Małego Sabotażu” – dh hm Gryzeldy Studzińskiej – pseudonim „Zela”.

 

Foto: Włodzisław Kuzitowicz

 

Wszystkich przybyłych powitał pomysłodawca i organizator wszystkich „Arsenałów”, były wieloletni nauczyciel XXIX LO i były założyciel i wieloletni drużynowy 44 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej „Człapy” im. Janka Bytnara „Rudego”, inicjator przyjęcia przez to liceum imienia Jana Bytnara, wiceprezes łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów – hm. Krzysztof Jakubiec.

 

Foto: Włodzisław Kuzitowicz

 

                                      Por. hm Gryzelda Studzińska podczas wygłaszania gawędy.

 

 

A opowiadała ona o tym, jak podczas okupacji niemieckiej, jako młoda warszawska dziewczynka po złożeniu przyrzeczenia harcerskiego (w warunkach konspiracyjnych) rozpoczęła swą „służbę Ojczyźnie” uczestnicząc w ryzykownej akcji zapalenia znicza na miejscu egzekucji Romualda Traugutta, jak malowała „kotwice” Polski Walczącej na murach warszawskich domów, o tym, że była przymusowym świadkiem publicznej egzekucji na grupie młodych mężczyzn… Były jeszcze jej wspomnienia o Powstaniu Warszawskim, o jej pracy – piętnastoletniej harcerki – w polowych szpitalach powstańczych, o tym, jak na zawsze utkwiła w jej pamięci scena wybuchu, zdobytego wcześniej na Niemcach, czołgu-pułapki, w wyniku którego dziesiątki powstańców i fetujących tę zdobycz cywilów zginęło w tragiczny sposób… A potem było jeszcze o jej losie po upadku Powstania, o wywózce do Niemiec, o pobycie w tzw. „Maczkowie” – miasteczku, w którym po wyzwoleniu go przez aliantów zamieszkali sami Polacy – byli przymusowi robotnicy, byli więźniowie obozów, zdemobilizowani żołnierze polskich formacji wojskowych na zachodzie.

 

Foto: Włodzisław Kuzitowicz

 

 

Foto: Włodzisław Kuzitowicz

 

Ostatnią częścią tego spotkania było wręczanie dyplomów uczennicom i uczniom – autorom nadesłanych na konkurs i spełniających jego wymogi prac oraz ich opiekunom – nauczycielkom i nauczycielom szkół, których byli oni uczniami. Razem z dyplomami każda/y z nich otrzymał/a upominek, ufundowany przez Łódzki Oddział Biura Edukacji Narodowej IPN.

X           X           X

 

 

 

W piątek, 7 czerwca laureaci XVIII edycji „Arsenału Pamięci” uczestniczyli w, wycieczce „z historią w tle”. O 8-ej rano autokary przewiozły ich wraz z opiekunami do Rogowa. Stamtąd specjalny skład kolejki wąskotorowej powiózł wszystkich do Jeżowa. Gdy „ciuchcia” zatrzymała się na stacji Jeżów skład opanowany został przez grupę napastników. Byli to pracownicy Oddziału Łódzkiego IPN, którzy przygotowali inscenizację przeprowadzonej w listopadzie 1906 r. akcji Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej na stacji w Rogowie. Dowódcą akcji był Józef Montwiłł-Mirecki, którego imię nosi jedno z łódzkich osiedli mieszkaniowych – powstałe latach 1928 – 1931 z inicjatywy ówczesnego, socjalistycznego, magistratu Łodzi.

 

 

Po zakończeniu tej inscenizacji na wszystkich czekało ognisko z kiełbaskami, po którym wszyscy powrócili do Rogowa i zwiedzili słynne Arboretum i Alpinarium. Następnie autokary przewiozły uczestników wycieczki do Łowicza. Po zwiedzeniu Bazyliki Prymasowskiej i obiedzie, którym podjęła gości Szkoła Podstawowa nr 1 wszyscy udali się na ulicę Kurkową.

 

Czytaj dalej »