Archiwum kategorii 'Aktualności'

Foto: www.studia-online.pl

 

 

Na portalu Prawo.pl zamieszczono wczoraj informację o projekcie zmian w rozporządzeniu w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które złagodzi przepisy dotyczące nauczycieli zawodu. Oto jego obszerne fragmenty:

 

 

Nowe warunki kształcenia nauczycieli – podyplomówka nawet bez studiów

 

Resort edukacji pracuje nad rozporządzeniem w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Złagodzi wymogi dotyczące kształcenia nauczycieli teoretycznej nauki zawodu oraz nauczycieli języka regionalnego. Zmiany mają wejść w życie wraz z rozpoczęciem roku akademickiego.

Resort edukacji i nauki przekazał projekt do konsultacji – w uzasadnieniu wskazano, że wielu spośród nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu pierwotnie kształciło się na studiach innych niż studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, i nie ukończyło studiów w cyklu pięcioletnim, lecz np. jedynie studia pierwszego stopnia. W trakcie pracy zawodowej, będąc fachowcami w swoim zawodzie, często są zatrudniani na stanowisku nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub nauczyciela praktycznej nauki zawodu i kontynuują kształcenie mające na celu uzupełnienie przygotowania pedagogicznego. […]

 

Rozporządzenie wprowadzi zmiany, które umożliwią uczelniom prowadzenie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu i nauczyciela języka regionalnego na każdym poziomie studiów, a nie jak dotychczas wyłącznie w cyklu pięcioletnim. […]

 

Wprowadzenie możliwości kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciela praktycznej nauki zawodu na każdym poziomie studiów (w tym tylko na studiach pierwszego stopnia albo tylko na studiach drugiego stopnia), będzie wymagało ze strony uczelni dostosowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w taki sposób, aby program studiów dla każdego z tych poziomów uwzględniał wszystkie efekty uczenia się w zakresie przygotowania pedagogicznego. Nie zachodzi natomiast konieczność dostosowania programów studiów w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka regionalnego, ponieważ studia takie są prowadzone tylko w Uniwersytecie Gdańskim i jedynie na poziomie studiów pierwszego stopnia (kierunek „etnofilologia kaszubska”); z powodu braku kandydatów studia drugiego stopnia nie były i nie są prowadzone.

 

 

Cały tekst „Nowe warunki kształcenia nauczycieli – podyplomówka nawet bez studiów”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/Wczoraj – 25 września (!) 2023 roku – w Urzędzie Miasta Łodzi, w Małej Sali Obrad, gdzie zazwyczaj zbierają się na swe posiedzenia komisje Rady Miasta, odbyło się pożegnanie dyrektorek i dyrektorów łódzkich szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, którzy postanowili z końcem minionego roku szkolnego przejść na emeryturę.

Mimo usilnych starań nie udało się nam znaleźć w żadnym medium lokalnym informacji o tym wydarzeniu. Prezentowane poniżej zdjęcia pochodzą z Fb profilu pani Wiceprezydent Łodzi Małgorzaty Moskwa-Wodnickiej:

 

 

Widok ogólny zaproszonych emerytek i emerytów – jak na tak duże miasto nie jest to ilość, która upoważniałaby nas do mówienia o „masowym przechodzeniu kierownictw placówek na emeryturę”

 

 

 

Stoją (od lewej): Hanna Zdanowska – Prezydentka Miasta. Małgorzata Moskwa-Wodnicka – Wiceprezydentka Miasta i Jarosław Pawlicki –m Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ

 

 

Każda z zaproszonych osób otrzymywała z rąk Pani Prezydent dyplom pożegnalny i różę.

 

 

Ostatnim akcentem tego spotkania był poczęstunek.

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/MoskwaWodnicka

 Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich znaleźliśmy informację z dnia 18 września 2023 r.  o jego liście, wysłanym  do Przemysława Czarnka w sprawie kontroli, jaką w MEiN przeprowadziła NIK na temat doboru rzeczoznawców do opiniowania podręczników.  Oto obszerne fragmenty tego tekstu i linki do materiałów źródłowych:

 

 

Dobór rzeczoznawców do opiniowania podręczników dla szkół. Po informacji NIK Rzecznik pisze do MEiN

 

[…]

 

Choć nauczyciele mają swobodę doboru metod nauczania, podręczniki są nadal podstawowymi środkami dydaktycznymi. Dla wykonania prawa do nauki ważne jest zatem, aby ich treść i poziom nie budziły istotnych zastrzeżeń – pisze Marcin Wiącek do ministra edukacji i nauk Przemysława Czarnka.

 

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o wynikach kontroli pn. „Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego”. Zgodnie z nią, w latach 2020-2022 dopuszczanie przez MEiN podręczników odbywało się zgodnie z przepisami, jednak organizacja tego nie zapewniała przejrzystości wyboru rzeczoznawców do opiniowania podręczników oraz stwarzała ryzyko wystąpienia konfliktu interesów.

 

[…] W Ministerstwie nie istniały procedury, które określałyby zasady i kryteria wyboru rzeczoznawców oraz sposób dokumentowania tego procesu. Kontrola wykazała, że nie brano pod uwagę doświadczenia ekspertów w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na danym etapie edukacyjnym.

 

Jako kryteria wyboru rzeczoznawców do opiniowania konkretnego podręcznika pracownicy MEiN wskazali:

-dyspozycyjność czasową rzeczoznawców,

-brak przesłanek wykluczających możliwość sporządzenia opinii o podręczniku,

-możliwość wskazania rzeczoznawców specjalizujących się w danym obszarze,

-możliwość wskazania osoby z tytułem naukowym.

 

Jednak według NIK, wybór rzeczoznawców nie był dokonywany w oparciu o ustalone i zobiektywizowane kryteria, lecz był realizowany przez pracowników Ministerstwa w sposób nieformalny (de facto subiektywny), tj. na podstawie ich indywidualnej wiedzy i doświadczenia oraz w drodze uzgodnień (ustnych, telefonicznych) z rzeczoznawcami. Skutkowało to brakiem przejrzystości procesu i ryzykiem konfliktu interesów„.

 

Jednym z efektów braku procedur postępowania i ich dokumentowania jest fakt, że jedynie 189 spośród 792 rzeczoznawców do kształcenia ogólnego, wpisanych na listę MEiN, mogło zaopiniować zgłoszone podręczniki. Niektórzy rzeczoznawcy sporządzali natomiast opinie wielokrotnie (nawet do 21 opinii), co może prowadzić do zarzutów faworyzowania konkretnych osób.[…]

 

Kontrola ujawniła przypadek wydania opinii o podręczniku przez osobę pozostającą w konflikcie interesów, co w konsekwencji obarczyło wadą prawną cały proces dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego. […]

 

RPO podkreśla, że powyższe wnioski mają znaczenie w kontekście wymogów, stawianych przed podręcznikami dopuszczanymi do użytku szkolnego. Przepisy rozporządzenia wymieniają m.in. poprawność pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, dostosowanie zakresu materiału do liczby godzin przewidzianych na dane zajęcia edukacyjne, przedstawianie propozycji działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów, umożliwienie uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, przedstawianie treści zgodnych z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. […]

 

Należy zgodzić się z NIK, że związane z tym procedury, szczególnie tryb wskazania konkretnego rzeczoznawcy, powinny być sformalizowane i transparentne. Informacja na ten temat powinna być łatwo dostępna dla osób zainteresowanych. Choć nauczyciele mają swobodę doboru metod nauczania, podręczniki są nadal podstawowymi środkami dydaktycznymi. Dla wykonania prawa do nauki ważne jest zatem, aby ich treść i poziom nie budziły istotnych zastrzeżeń.

 

Marcin Wiącek pyta ministra, czy w związku z informacją NIK resort podjął działania w celu realizacji zawartych w niej rekomendacji.

 

 

Informacja o wynikach kontroli NIK w sprawie Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego”  –  TUTAJ

 

 

Pismo RPO do Ministra Przemysława Czarnka w  sprawie wyników kontroli NIK  –  TUTAJ

 

 

 

 Na stronie „Rozmowy o szczęściu” znaleźliśmy, zamieszczone tam wieczorem w sobotę 23 września 2023 r. zaproszenie na rozmowy o szczęściu właśnie. Mając w pamięci zakończony właśnie „Tydzień szczęścia w szkole” postanowiliśmy zamieścić informację o tej zapowiadanej rozmowie także na naszej stronie:

 

 

Wyjątkowe, powakacyjne spotkanie z samym współprowadzącym Rozmowy o Szczęściu czyli Piotrem Michoniem. O książce, podróżach i szczęściu, samym w sobie.

 

Jak pięknie napisano o Piotra najnowszej książce: Życzę szczęścia! Paradoksy, dzięki którym zastanowisz się, co w życiu ważne i pożądane” w Wydawnictwie Znak:

 

Od czasów Sokratesa filozofowie dociekają natury szczęścia. Zastanawiają się, czym jest i skąd się bierze. Badają to, jaką rolę w osiąganiu szczęścia odgrywają przypadkowe zdarzenia i dlaczego niektórzy mają w życiu większy fart niż inni. A dzisiaj zadają sobie pytanie, dlaczego w świecie, w którym – jak nigdy wcześniej w historii – możemy wybierać, co jest dla nas najlepsze, tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych”.

 

Piotr Michoń ukazuje, co tak naprawdę kryje się pod hasłem „szczęście”. Dostarcza naukowych dowodów na to, że powszechne przekonania na temat szczęścia okazują się wgranym w nasze umysły złudzeniem. Odkrywa przed czytelnikami swoisty paradoks: choć zdajemy sobie sprawę z tego, że wybrane przez nas drogi do szczęścia nigdy nas do niego nie doprowadzą, nie przestajemy nimi podążać.

 

Bogactwo, sukces zawodowy, małżeństwo, rodzicielstwo, atrakcyjny wygląd, sława czy spełnienie marzeń o wejściu na Mount Everest nie tylko nie dają nam szczęścia, ale mogą wręcz powodować, że czujemy się nieszczęśliwi.

 

Może więc – paradoksalnie – szczęście nie jest tym, do czego powinniśmy dążyć?

 

Piotr Michoń bywa szufladkowany jako ekonomista, ale w swoich pracach łączy ekonomię z psychologią, socjologią, historią i filozofią. Stara się zrozumieć. Uwielbia się dowiadywać. Wątpi. Uważa, że nauka jest zbyt ciekawa, by pozostawiać ją naukowcom. To, o czym czyta, i to, co bada, opisuje na blogu i w podcaście Ekonomia Szczęścia. Na co dzień profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i członek zarządu International Society for Quality-of-Life Studies. Zapalony maratończyk. Fotograf amator. Czyta wszystko poza instrukcjami obsługi. W dzieciństwie zbierał plakaty z Madonną i marzył o byciu marynarzem. Zamierza wyruszyć w podróż dookoła świata.

 

Zapraszamy wraz z Piotrem Michoniem na spotkanie już w najbliższy wtorek, 26 września o 20.00 na naszym kanale Youtube  –  TUTAJ

 

Jak widzicie, pretekstów do rozmowy jest wiele…

 

Pozdrawiamy!

 

Anna Hildebrandt-Mrozek Happiness at School

 

Piotr Michoń Ekonomia szczęścia

 

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/permalink.php?story

 

 

 

 Foto: www.m.facebook.com/photo

 

 

W tym budynku mieści się Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu

 

 

 

Oto fragmenty tekstu, znalezionego przez nas na portalu ONET, zamieszczonego tam wczoraj 21 września 2023 r.

 

 

Kilkoro rodziców związanych z PiS zablokowało całej szkole wyjście do kina na film Holland

 

[…]

 

Jak podaje portal opolska360.pl, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu mieli zaplanowane wyjście do kina na najnowszy obraz Agnieszki Holland, ale ostatecznie filmu nie zobaczą. Wszystko z powodu kilku rodziców związanych z PiS, którzy zablokowali całej szkole wyjście do kina na „Zieloną granicę”.

 

Tydzień temu, we wtorek, syn przyniósł mi do podpisania zgodę na wyjście na film Agnieszki Holland. Ucieszyłem się, bo uważam, że młodzież powinna zobaczyć obraz o dramacie uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Chodzi o to, że rolą sztuki jest, by prowokować do myślenia, dyskusjimówi pan Krzysztof, ojciec jednego z uczniów. Tego samego dnia licealiści dostali wiadomość, że po „interwencji starostwa dyrekcja zdecydowała, iż grupowego wyjścia do kina nie będzie”. Potem przyszła kolejna wiadomość. Tym razem uczniowie dowiedzieli się, że to nie była decyzja starostwa, a Rady Rodziców.

 

Jestem członkiem Rady Rodziców i nic nie wiem, żeby debatowała ona nad tym, czy licealiści mają pójść na ten film, czy nie. Widocznie postanowiło tak kilka osób z zarządu, bez konsultacji z innymi, ale jakim prawem uzurpują sobie prawo do decydowania za wszystkich? Nie chcą puszczać swoich dzieci na ten film, w porządku, szanuję ich decyzję. Tylko nie mogą narzucać swojej woli innym – twierdzi pan Krzysztof w rozmowie z portalem opolska360.pl.

 

Pan Krzysztof zdradził, że licealiści są zniesmaczeni całą tą sytuacją. Autorytet dyrektora i grona nauczycielskiego padł… Smutny obraz naszego społeczeństwa – dodał mężczyzna, który skontaktował się z dyrektorką szkoły i napisał jej, żeniepotrzebnie cenzuruje kulturę„. Dostał odpowiedź.

 

Odpisała mi, że film postrzega jako kontrowersyjny i nie chce upolityczniania szkoły w okresie przedwyborczym. Jak można postrzegać coś, czego się nie widziało? Myślę, że to właśnie tą decyzją pani dyrektor upolityczniła tę sprawę! – stwierdził pan Krzysztof. […]

 

Katarzyna Arciszewska-Stępień, dyrektorka szkoły twierdzi, że nikogo o radę w tej sprawie nie pytała. – To wyłącznie moja decyzja. Wiem, jakie są reperkusje, została dorobiona do tego polityka, a ja niejako zostałam w to wkręcona – mówi dyrektora.

 

Dodaje, że jest dyrektorem od 8 lat i nigdy dotąd rodzice nie zarzucili jej, że zrobiła coś wbrew nim. Zdradziła, że w sprawie wyjścia do kina skontaktowało się z nią kilka osób z Rady Rodziców. Nie zdradziła jednak ich nazwisk. – A żadnej cenzury u nas nie ma i nie będzie. W czwartek, 21 września będzie Rada Rodziców, zapoznam ich z sytuacją i moją decyzją. Na „Zieloną granicę” pójdziemy, ale po wyborach. Zdecydowałam, że pójdą ci uczniowie, którzy chcą – dodała Katarzyna Arciszewska-Stępień.

 

 

Cały tekst „Kilkoro rodziców związanych z PiS zablokowało całej szkole wyjście do kina na film Holland” 

–  TUTAJ

 

 

 

 

Źródło: www.kultura.onet.pl

 

 

 Dzisiaj (22 września 2023 r.) dziennik „Rzeczpospolita” zamieścił informację o wynikach  sondażu, przeprowadzonego na jej zlecenia oraz RMF FM  przez IBRYS, dotyczącego oczekiwań od rządzących w sprawach edukacji. Oto fragmenty tego tekstu i link do jego pełnej wersji:

 

 

 

Sondaż. Polacy wskazują najpoważniejsze problemy oświaty

 

[…]

 

Na konieczność zadbania o dobrostan psychiczny uczniów ankietowani wskazali najwięcej razy – na ten aspekt zwróciło uwagę aż 62 proc. badanych – w tym 64 proc. zwolenników obozu rządzącego oraz 79 proc. popierających opozycję (KO, Lewica i Trzecia Droga). Wśród zwolenników Konfederacji na tę sprawę wskazała niemal połowa z nich. Co ciekawe, aż 92 proc. rodziców wychowujących co najmniej troje dzieci uważa, że dostęp do pedagoga i psychologa jest niezbędny.

 

 

Problemy psychiczne dzieci i młodzieży to obecnie jeden z najpoważniejszych problemów. Szacuje się, że w Polsce z depresją może zmagać się co piąty nastolatek. Rośnie także liczba samobójstw i prób samobójczych. W ubiegłym roku na własne życie targnęło się ponad 2 tys. nieletnich.

 

Więcej dla nauczycieli

 

Ankietowani dostrzegli także problem niskich płac nauczycieli. Taką odpowiedź wskazało 57,2 proc. respondentów – niemal połowa wyborców partii rządzącej i Konfederacji oraz 74 proc. popierających demokratyczną opozycję. W większości są to mieszkańcy średnich i dużych miast, w których problem z kadrą nauczycielską jest szczególnie widoczny.[…]

 

Nowoczesna placówka

 

Ale oświata to nie tylko wsparcie psychologiczne i płace – to także przyjazna szkoła na miarę XXI w. Zapytaliśmy więc respondentów, co powinno się w szkole zmienić. I tak 45 proc. ankietowanych wskazało, że podstawa programowa powinna zostać odchudzona. Takiego zdania jest 27 proc. wyborców PiS, 52 proc. wyborców opozycji i 58 proc. popierających Konfederację.

 

Za zlikwidowaniem systemu korepetycji i stworzeniem w szkole wsparcia uczniom nieradzącym sobie z nauką opowiedziało się 35,2 proc. ankietowanych – po ok. 40 proc. głosujących na PiS i opozycję, ale tylko 5 proc. wyborców Konfederacji. I aż 83 proc. rodziców co najmniej trójki dzieci.

 

Co czwarty ankietowany chciałby rezygnacji z prac domowych (wśród nich najmniej jest wyborców Konfederacji), a likwidacji świadectw z biało-czerwonym paskiem i ocen z zachowania – 14,5 proc. Z kolei na wycofanie ze szkół przedmiotu historia i teraźniejszość liczy 37,2 proc. badanych – w tym 13 proc. popierających PiS i co czwarty zwolennik Konfederacji. Religii w salkach katechetycznych, a nie w szkole, chce 48,4 proc. (z tego 17 proc. wyborców PiS, 76 proc. opozycji i 54 proc. Konfederacji). […]

 

 

 

Cały tekst Sondaż „Polacy wskazują najpoważniejsze problemy oświaty”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.rp.pl/spoleczenstwo/

 Foto: Jacek Dominski/REPORTER[www.wiadomosci.wp.pl]

 

„Portal Samorządowy – Edukacja” zamieścił dzisiaj (21 września 202 r.) opinię Anny Korycińskiej, prowadzącej na Fb bloga „Baba od polskiego” na temat  zmian, przygotowanych w CKE  w  ocenianiu  przyszłorocznych  egzaminu ósmoklasisty. Oto obszerne fragmenty tego tekstu:

 

 

Egzamin ósmoklasisty po nowemu. Wygląda na to, że będzie łatwiej

 

[…]

 

Pod kątem przyszłorocznego egzaminu Centralna Komisja Edukacyjna opracowała już i opublikowała szczegóły co do punktacji. Szykują się zmiany, które dla uczniów mogą być jednak korzystne.

 

W Informatorze pojawiły się zmiany, a wśród nich między innymi większe limity błędów językowych i interpunkcyjnych. To oznacza, że będzie łatwiej dostać punkty!” – skomentowała autorka facebookowego bloga „Baba od polskiego”.

 

Anna Korycińska podała kilka przykładów. I tak za 4 błędy językowe w 2023 r. były 3 pkt, w przyszłym roku będą natomiast 4. W przypadku aż 10 błędów językowych w tym roku nie przyznawano żadnych punktów. Tymczasem na egzaminie w 2024 r. będzie można uzyskać 2 pkt. […]

 

Komentuje również, że aby nie było zbyt łatwo, zmiany są wprowadzone po cichu. „Nie ma żadnej informacji w aktualnościach, więc o zmianach będą wiedzieć nieliczni. Czy taki jest cel?” – zastanawia się.

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

 Oto informacja o tym jak dzisiaj w Łodzi obchodzono Dzień Przedszkolaka, zaczerpnięta z portalu ŁÓDŹ.pl:

 

 

Były wyścigi, zabawy zręcznościowe, taniec i oczywiście wspólne śpiewanie – najmłodsi łodzianie z Przedszkola Miejskiego nr 55 radośnie i z uśmiechami świętowali Dzień Przedszkolaka. W 147 placówkach prowadzonych przez samorząd swoje święto miało dziś prawie 18 tys. maluchów.

 

 

Dzień Przedszkolaka to oczywiście świetna okazja do zabawy, ale święto zostało ustanowione także po to, by propagować edukację przedszkolną i zachęcać rodziców do zapisywania dzieci do przedszkoli. To pierwszy i najważniejszy etap nauki i rozwoju dziecka – w przedszkolu dzieci nie tylko się uczą, ale także nawiązują cenne relacje z rówieśnikami.

 

 

Więcej zdjęć  zobacz  TUTAJ

 

 

Źródło: www.lodz.pl

 

x             x           x

 

 

Zobacz także inne relacje

 

 

Przedszkolaki świętują. W Łodzi obchodzono hucznie Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka  –  TUTAJ

 

 

Dzień Przedszkolaka 2023. Mali łodzianie doskonale się bawili  –  TUTAJ

 

 Foto: Oleksandr Poliakovsky[www.wroclaw.pl]

 

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka został uchwalony przez Sejm RP we wrześniu 2013 roku. Święto ma podkreślać ogromne znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci oraz popularyzować nowoczesne wychowanie przedszkolne. Służy także integracji przedszkoli z różnych regionów kraju z osobami, instytucjami, które mają wpływ na wizerunek i jakość funkcjonowania placówek przedszkolnych. Dodatkowo dostarcza dzieciom okazji do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

 

Inicjatorami powstania Dnia Przedszkolaka byli dyrektorzy łódzkich przedszkoli. To im zawdzięczamy to wyjątkowe dla maluchów święto. Właśnie w Łodzi w 2010 odbyły się pierwsze obchody Dnia Przedszkolaka. Zorganizowano festyn, na którym dzieci posadziły pamiątkowe dęby oraz wypuściły w niebo mnóstwo baloników z marzeniami.

 

 

 

Więcej o Dniu Przedszkolaka  –  TUTAJ

 

 

x             x           x

 

 

Wierni tradycji zamieszczanie porannych propozycji wartościowych lektur, które mogą stać się inspiracją dla czytających, uzupełniamy powyższy materiał o taką oto propozycję – także w temacie dzisiejszego Dnia:

 

 

STEAM w przedszkolu 21 wieku

 

 

Dzisiejszy przedszkolak będzie żył oraz pracował w zupełnie innym, bardziej złożonym i pełnym powiązań świecie. Nowe technologie szybko przeobrażają wiele sektorów gospodarki i ocenia się, że do końca tego stulecia dominować będą w większości zawody, które dopiero co powstają lub jeszcze ich nie znamy.

 

Czym jest metoda STEAM?

 

STEAM to nowe podejście do nauczania przy wykorzystaniu nauki (Science), technologii (Technology), inżynierii (Engineering), sztuki (Art.) i matematyki (Maths) do pobudzenia dziecka do krytycznego myślenia, poszukiwania, kreatywności i pracy w grupie. Ta metoda rozwija się dynamicznie na świecie i uważana jest za przyszłość edukacji 21 wieku!

 

Początkowo ten rodzaj nauczania koncentrował się na przedmiotach ścisłych i był określany jako STEM, ale aby zapewnić bardziej społeczny, zintegrowany i holistyczny model wychowania, szybko dodana została sztuka. Takie podejście potwierdzają m.in. badania opublikowane przez R. Inoa, G. Weltsek, C. Tabone w 2014 r., gdzie stwierdzają, że uczniowie w których programie nauczania włączone zostały zajęcia teatralne i sztuki, mają lepsze wyniki z matematyki.

 

W artykule A. Harris L. R. de Bruin w Journal of Educational Change w 2017 r. autorzy podkreślają, że według przeprowadzonych badań dla rozwoju kreatywności, krytycznego myślenia i innych kompetencji przyszłości konieczne jest interdyscyplinarne nauczanie, bliska interakcja pedagoga i dialog z wychowankami. W ich ocenie metoda STEAM zapewnia lepsze wyniki edukacyjne. Coraz częściej używa się też pojęcia STREAM poprzez dodanie zagadnień związanych z robotyką (Robotics). […]

 

 

 

 

Cały artykuł „STEAM w przedszkolu 21 wieku”  –  TUTAJ

  Foto: www.opoka.news

 

Uczestnicy poniedziałkowego spotkania członków i konsultorów Komisji Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski, liczącej (w pełnym składzie) 7 członków i 12 konsultorów.

 

 

Spotkanie członków i konsultorów Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski odbyło się w poniedziałek w Licheniu Starym. Z komunikatu przekazanego przez biuro prasowe KEP wynika, że głównym tematem spotkania była refleksja nad przyszłością katechezy i lekcji religii w Polsce.

 

W odpowiedzi na powstanie w 2020 roku „Dyrektorium o katechizacji” podjęto decyzję o przygotowaniu nowego Polskiego Dyrektorium Katechetycznego” – poinformowali autorzy komunikatu.

 

Obecny stan prac zaprezentował konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski ks. prof. Piotr Tomasik.

 

Priorytetem opracowywanego dokumentu ma być troska o wymiar ewangelizacyjny oraz preewangelizacyjny. Istotnym elementem będzie także wizja katechezy w wymiarze parafialnym, zwłaszcza w odniesieniu do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Nowy dokument będzie także zwracał większą uwagę na rolę rodziny w procesie wychowania w wierze” – napisali.

 

Autorzy komunikatu poinformowali, że kolejnym poruszonym na spotkaniu tematem było przygotowanie dokumentu formacyjnego dla lektorów, akolitów i katechistów. […]

 

Lekcje religii przedmiotem szkolnym ale potrzebne większe zaangażowanie rodziców w wychowaniu w wierze

 

Komisja Wychowania Katolickiego wyraziła także troskę o stan lekcji religii, która w Polsce jest przedmiotem szkolnym.

 

Wobec różnych zjawisk społecznych i kulturowych należy pamiętać, że ten przedmiot w wymiarze edukacji szkolnej jest nośnikiem wartości, wychowuje w wymiarze wiary i relacji. Dlatego też ma być to wspólna troska rodziców, szkoły i Kościoła” – czytamy w komunikacie.

 

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego bp Wojciech Osial wyraził wdzięczność wszystkim, którzy troszczą się o stan katechizacji zarówno na poziomie akademickim jak i na posługującym w przestrzeni parafii lub szkoły.

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

 

Komunikat po posiedzeniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski  –  TUTAJ

 

 

x           x           x

 

 

Zobacz także teksty:

 

W szkoła brakuje tysięcy nauczycieli religii   –  TUTAJ

 

 

Lekcje religii są najmniej popularne w liceach  –  TUTAJ