Archiwum kategorii 'Aktualności'

Foto: www.google.pl

 

W pierwszym dniu wiosny na oficjalnej stronie MEN pojawiła się jaskółka, zapowiadająca… chyba jednak nie wiosnę w klimacie pracy nauczycieli. Oto pierwsza część tego komunikatu, zatytułowanego „Kryteria oceny pracy nauczyciela – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji”.

 

 

Szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego – to najważniejsze kwestie zawarte projekcie rozporządzenia skierowanym do konsultacji publicznych.

 

We wtorek 20 marca MEN skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

 

Na uwagi czekamy do 19 kwietnia 2018 r.[…]

 

 

Cały komunikat „Kryteria oceny pracy nauczyciela – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji”  –  TUTAJ

 

Projekt rozporządzenia   –  TUTAJ


Uzasadnienie projektu rozporządzenia   – TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.plFoto: www.men.gov.pl

 

Marzena Drab odbiera nominację na stanowisko podsekretarza stanu w MEN – 15.11. 2015 r.

 

Dzisiaj niektóre media poinformowały o dymisji kolejnej czwórki wiceministrów. Jest wśród nich Marzena Drab – od 15 listopada 2015 podsekretarz stanu w MEN. Ale, jak podają, jej nie odwołano, ona sama wnioskowała o swą dymisję „z przyczyn osobistych”. Oto fragment informacji z portalu ONET:

 

Pani wiceminister Marzenna Drab złożyła dymisję – potwierdziła rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska. – Pani wiceminister złożyła dymisję z powodów osobistych – zaznaczyła rzeczniczka. Marzenna Drab, urzędniczka samorządowa, była wicewojewoda kujawsko-pomorska i posłanka na Sejm VI kadencji, była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej od listopada 2015 r. W MEN odpowiadała m.in. za sprawy międzynarodowe.

 

Ostrowska pytana, który z wiceministrów przejmie obowiązki Drab odpowiedziała, że decyzję w tej sprawie podejmie szefowa resortu – minister edukacji narodowej Anna Zalewska.[Źródło: www. wiadomosci.onet.pl]

 

 

To już druga wiceminister, która odeszła z ministerstwa edukacji „z przyczyn osobistych”. Prawie równo rok temu, w marcu 12017 roku, z podobnym uzasadnieniem odeszła sekretarz stanu Teresa Wargocka, która tę funkcję pełniła od listopada 2015 roku i o której minister Zalewska wielokrotnie wypowiadała się bardzo pozytywnie, np. mówiąc „nikt tyle nie wie o szkołach zawodowych jak ona”.

 Foto: www.cdn29.se.smcloud.net

 

Na stronie biura Rzecznika Praw Dziecka zamieszczono komunikat: „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”. Oto jego fragmenty:

 

W marcu wystartowała najnowsza kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”. Celem akcji jest nagłośnienie problemu przemocy rówieśniczej oraz zmiana postaw młodzieży, a tym samym obniżenie poziomu agresji w szkole.

 

–  Przemoc rówieśnicza dotyczy wszystkich. Praprzyczyną przemocy rówieśniczej jest przemoc, jakiej dziecko doświadczyło wcześniej. Dzieci uczą się obserwując nas, dorosłych. Zachowania agresywne w szkole względem rówieśników mogą być odzwierciedleniem sytuacji, z jakimi dziecko styka się poza szkołą. Czasem może to być próba odreagowania trudnej sytuacji domowej. Dlatego kluczowym jest obserwacja, rozmowa, empatia, gotowość do działania, pomocy. – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

 

Ofiarą dokuczania czy wyśmiewania przez rówieśników stają się dzieci, które niczym charakterystycznym nie wyróżniają się w grupie. Dokuczają rówieśnicy, starsi, młodsi, i chłopcy, i dziewczynki. Ani wyniki w nauce, ani sytuacja materialna nie różnicują środowiska na ofiary i sprawców. Agresja może dotyczyć każdego dziecka i jest procesem, który należy zdecydowanie przerwać. Szkoła jest dla dziecka ważnym miejscem, w którym zdobywa nie tylko wiedzę, ale też kształtuje kompetencje społeczne.

 

 

Czytaj dalej » 

Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, w łódzkiej Szkole Podstawowej nr 81, odbyło się kolejne spotkanie środowiska nauczycieli i dyrektorów szkół, które już realizują, lub są zainteresowane dołączeniem do tego ruchu przekształcania tradycyjnej szkoły nauczającej w środowiska stwarzające warunki do uczenia się uczniów.

 

 

Jak widać na zdjęciu – zaadaptowaną do potrzeb tego spotkania  szkolną salę gimnastyczną zapełniło ok. 200 uczestniczek i uczestników spotkania, którzy dotarli tam z kilkunastu, nie tylko łódzkich, szkół.

 

 

 

Obszerną i bogato ilustrowaną relację z tego wydarzenia zamieścimy w dniu jutrzejszym – po opracowaniu zebranych materiałów, dokumentujących to spotkanie. [WK]Portal OKO.press zamieścił, wspartą dokumentacją fotograficzną, informację o przejawie agitacji politycznej PiS w szkole podstawowej w Dąbrowie Górniczej, która miała miejsce pod pretekstem finału międzyszkolnego konkursu o żołnierzach wyklętych. Oto fragmenty tej publikacji:

 

Foto: www.oko.press

 

Poseł PiS Robert Warwas zorganizował w Strzemieszycach Wielkich konkurs o żołnierzach wyklętych dla szkół podstawowych. Na gali rozdania nagród przemawiał obok wielkiego banera z logo partii i swym nazwiskiem, w obecności kilku polityków PiS. Zdaniem dyrektora szkoły to działalność promująca edukację historyczną, ale ustawa oświatowa takich rzeczy zakazuje

 

Foto: www.facebook.com/RobertWarwasBiuroPoselskie

 

Widownia uroczystości podsumowania konkursu… Gdzie tu są uczniowie?

 

 

Czytaj dalej »Foto:www.google.pl

 

Dokładnie 40 lat temu do Łodzi dotarła smutna wiadomość: zmarł prof. Aleksander Kamiński. Dla kilku pokoleń Polaków znany przede wszystkim jako autor, dziś określamy to mianem „kultowej”, książki „Kamienie na szaniec”. Dla osób, które mają w swej biografii przynależność do ZHP – to przede wszystkim jeden z tych, którzy ten Związek tworzyli – jeszcze przez II Wojną Światową, to główny pomysłodawca i metodyk ruchu zuchowego, autor książekAntek Cwaniak”, Książka wodza zuchów” i „Krąg Rady”,komendant szkół instruktorów harcerskich w Nierodzimiu i Górkach Wielkich, a po wojnie – Przewodniczący ZHP, a przede wszystkim spirytus movens t.zw. Zjazdu Łódzkiego w grudniu 1956 roku, dzięki któremu mogło się w Polsce odrodzić, choć nie do końca niezależne, harcerstwo.

 

 

 

Nieprzypadkowo właśnie harcerze wspominali dziś tę rocznicę. W Komendzie Chorągwi Łódzkiej ZHP, od 1998 roku noszącej imię  Aleksandra Kamińskiego, otwarto dziś okolicznościową wystawę, ukazującą drogę życiową i dorobek Patrona.

 

 

W uroczystości otwarcia wzięła udział komendantka Chorągwi Łódzkiej dh. hm. Natalia Patorska-GrzelewskaPo jej lewej ręce stoi hm. Krzysztof Jakubiec, który chwilę później wygłosił gawędę o druhu Aleksandrze Kamińskim, jego trudnym, ale jakże bogatym i godnym życiu.

 

  Czytaj dalej » 

Tabela proponowanych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (kwoty brutto*), z uwzględnieniem poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego.

 

 

Szanowna Pani

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

W nawiązaniu do pisma z 9 lutego 2018 r. Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącego projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje przedłożony projekt.

 

Uwagi ogólne i postulaty

 

1.W projekcie rozporządzenia określono nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, uwzględniając 5% podwyżkę wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia 2018 r. W związku z tym, że w roku bieżącym nie przewidziano wyrównania podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r., faktyczna podwyżka wynagrodzeń w skali roku wynosić będzie 3,75%. Odliczając inflację szacowaną w roku 2018 na 2,3% uzyskujemy podwyżkę wynagrodzeń nauczycielskich na poziomie 1,45 %.

 

2.Należy zauważyć, że sposób dokonania podwyżki wynagrodzeń nie uwzględnia zasady określonej w treści art. 30 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) – dalej KN, stwierdzającej, że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

Postulatem ZNP jest, aby wypłata podwyżki wynagrodzeń następowała z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 11 KN, tak aby w skali roku kalendarzowego zachowany został 5% wskaźnik podwyżki.[…]

 

 

Cały tekst opinii ZNP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, […], skierowanej do minister Anny Zalewskiej  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www. znp.edu.pl

 

 

*Dla urealnienia kwot wynagrodzenia zasadniczego podajemy przeliczoną ich wartość netto dla nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami:

 

Nauczyciel stażysta               2417         1751

Nauczyciel kontraktowy          2487         1799

Nauczyciel mianowany            2824        2035

Nauczyciel dyplomowany        3317        2379

 

W grudniu  2017 przeciętna wysokość wynagrodzenia w średnich i dużych firmach wyniosła 4 973,73 zł brutto, a więc na rękę około 3 531 zł – podał  GUS. Foto: www.facebook.com/poznanskiecentrummediacji

 

 

– Szkoła jest dla dziecka ważnym miejscem, w którym zdobywa nie tylko wiedzę, ale też kształtuje kompetencje społeczne, w tym umiejętności właściwego rozwiązywania konfliktów, w tym, w drodze mediacji – zauważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Marszałków Województw i Dyrektorów Szkół, podkreślając, że interwencje podejmowane przez RPD jednoznacznie wskazują, że ta metoda rozwiązywania konfliktów jest wykorzystywana w niedostatecznym stopniu.

 

W mojej ocenie znakomitą formą popularyzacji mediacji byłoby jej upowszechnienie poprzez działalność prowadzonych przez Zarządy Województw Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli – dodaje Marek Michalak, przekazując wszystkim adresatom propozycję standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i placówkach. Dokument ten jest efektem prac interdyscyplinarnego Zespołu ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej, powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka. W pracach Zespołu brali udział teoretycy i praktycy mediacji – pedagodzy, psychologowie, mediatorzy i przedstawiciele zawodów prawniczych. Ich celem było opracowanie jednolitych zasad wprowadzania oraz prowadzenia mediacji rówieśniczej i szkolnej w jednostkach systemu oświaty, by zapewnić pełniejszą ochronę praw dziecka oraz zagwarantować wysokiej jakości procedurę mediacyjną.

 

– Siłą mediacji jest rozmowa skonfliktowanych stron o tym co dzieli, a następnie wspólne poszukiwanie rozwiązania i przyjęcie odpowiedzialności za wypracowane porozumienie, w tym jego realizację. Mediacja sprzyja budowaniu relacji pomiędzy uczniami, ich rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami placówek. Kreuje pozytywny wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek szkoły. Mediacja może stać się metodą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka.

 

Rzecznik podkreśla, że mediacja ma szansę funkcjonować tylko wtedy, gdy jest znana i akceptowana przez społeczność szkoły.Standardy mają na celu propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz mogą stanowić pomoc w nauce rozwiązywania sporów. Przybliżają dzieciom oraz całej społeczności szkolnej tematykę instytucji mediacji, wskazują na rolę, jaką pełni mediacja w rozwiązywaniu sporów, w szczególności sporów rówieśniczych – dodaje Marek Michalak.

Rzecznik rekomenduje wprowadzenie mediacji do szkół i innych placówek oświatowych zgodnie z zaproponowanymi Standardami. Wyraża także nadzieję, że dzięki temu dokumentowi nauczyciele i pedagodzy, pracujący na co dzień z dziećmi i dostrzegający potrzebę działań służących kształtowaniu umiejętności społecznych, w tym rozwiązywania konfliktów, uzyskają praktyczne wsparcie w swoich działaniach.

 

 

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Marszałków Województw  –  TUTAJ *

 

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Dyrektorów Szkół  –  TUTAJ *

 

Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych   – TUTAJ  *

 

 

Źródło: www.brpd.gov.pl

 

 

UWAGA:

Aby plik otworzyć, trzeba go najpierw zapisać na swoim dysku.Foto: www.haloursynow.pl

 

Autor opublikowanego na stronie  Haloursynow.pl  artykułu Bunt w ursynowskiej podstawówce. „Tato, czemu pani dyrektor kłamie?  – Sławek Kińczyk –  zamieścił dziś wywiad z dr Marzeną Żylińską, w którym ta liderka ruchu Budzących się Szkół wyjaśnia historię współpracy, a właściwie jej braku, ich środowiska z panią dyrektor Krzyżanowską. Oto obszerne fragmenty tej rozmowy:

 

 

Jak rozpoczęła się współpraca ze szkołą na Ursynowie?

 

Marzena Żylińska, Budząca Się Szkoła: Pani dyrektor Wioletta Krzyżanowska zgłosiła się do nas na samym początku, czyli mniej więcej trzy lata temu, ale zasady są takie, że szkoła, która przystępuje do naszego ruchu, pozostaje z nami w kontakcie, przesyła krótkie relacje z opisem wprowadzanych zmian, nauczyciele biorą udział w spotkaniach, konferencjach, zapraszają do swojej szkoły, dzielą się doświadczeniami. Niestety żadnych kontaktów, poza jednym spotkaniem, nie było.

 

Mniej więcej dwa lata temu dyrektor Krzyżanowska przyszła na spotkanie w Szkole No Bell w Konstancinie, w czasie którego rozmawialiśmy o zasadach współpracy i tworzeniu centrów BSS. Była dyskusja o tym, kto może posługiwać się naszą nazwą i używać logo. Zdarza się, że szkoły przystępują do Budzącej Się Szkoły dla samej nazwy, a potem słuch o nich ginie. Takie szkoły musimy usuwać z naszej mapy i takich przypadków było dotychczas kilka.

 

 

Dlaczego?

 

Bo ideą „Budzącej się szkoły” jest współpraca, budowanie relacji, wzajemne inspirowanie się. A w przypadku SP nr 323 w Warszawie tego nie było, nie można tu mówić o jakiejkolwiek współpracy. Dlatego prosiliśmy panią dyrektor, żeby nie używała nazwy Budząca Się Szkoła. Wielu rodziców pyta nas o rekomendacje, dlatego tak ważne jest, żeby na naszej mapie były placówki, o których coś wiemy. […]

 

W naszym artykule opisaliśmy skargi rodziców na to, co dzieje się w szkole. Brak komunikacji, oceny programu, pretensje o odgórne jego narzucanie. Jak powinno to wyglądać zgodnie z filozofią Państwa ruchu Budzącej się szkoły?

 

Ruch Budzących Się Szkół powstał oddolnie, i zmiany, które szkoły wprowadzają też są mają oddolny charakter. Nie da się ich zadekretować wolą dyrekcji, nie da się ich wprowadzić bez dialogu z nauczycielami i rodzicami. Dlatego odejście od „pruskiego” modelu szkoły jest takie trudne, bo wymaga kultury dialogu i relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

 

Podam przykład dobermana mojej znajomej. Przez kilka dni próbowała wcisnąć mu do pyska tran, pies nie chciał go połknąć. Rzucał się, próbował się wyrwać, wytrącił jej z ręki butelkę i tran rozlał się po podłodze. Moja znajoma zdesperowana siadła na krześle i wtedy zobaczyła, że pies zlizuje z podłogi to, co się rozlało. Problemem nie był zatem tran, ale przemocowe metody. Nawet najlepszych idei nie można wprowadzać na siłę. Ale jeszcze raz powtórzę, że nie mam żadnych informacji o tym, jak wprowadzanie zmian wygląda w szkole na Ursynowie. […]

 

 

Wróćmy do szkoły na Ursynowie. Czy może ona używać szyldu „Budząca się szkoła”?

 

Przytoczę zasady, które można zaleźć na naszej stronie i które omawialiśmy mniej więcej dwa lata temu na spotkaniu w Konstancinie, w którym brała udział dyr. Krzyżanowska.

 

„Szkoła, która weszła na drogę oddolnych zmian, pozostaje w regularnym kontakcie z zespołem BSS poprzez wyznaczoną do tego osobę. Przynajmniej raz na trzy miesiące przesyłana jest informacja dotycząca realizacji wytyczonych przez szkolną społeczność celów. W przesłanym materiale powinny znaleźć się treści dotyczące zarówno sukcesów jak i ewentualnych błędów lub niepowodzeń. Przedstawiciele szkół należących do BsS regularnie uczestniczą w spotkaniach i dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi.”

 

Do naszego ruchu należą szkoły, które spełniają te warunki. Ze SP nr 323 w Warszawie nikt się z nami nie kontaktuje i nikt nie bierze udziału w naszych spotkaniach.

 

Po Państwa artykule, zgłaszają się do nas zaniepokojeni rodzice i pytają o naszą opinię. Niestety o tej szkole nie możemy nic powiedzieć, nie znamy żadnego pracującego tam nauczyciela, a panią dyrektor widzieliśmy jeden raz. […]

 

 

Cały wywiad z dr Marzeną Żylińska Budząca Się Szkoła o ursynowskiej podstawówce: ,Nie było współpracy’ ”   –   TUTAJ

 

Źródło: www.haloursynow.pl 

 

Oto oświadczenie, jakie dziś na swym fejsbukowym profilu zamieściła dr Marzena Żylińska:

 

Dyr. SP nr 323 na warszawskim Ursynowie pani Wioletta Krzyżanowska po raz kolejny informuje media, że jej szkoła jest Budzącą Się Szkołą i realizuje program BSS.

 

 

Informujemy, że SP nr 323 w Warszawie nie należy do naszego ruchu i w żadnej formie z nami nie współpracuje. Dyr. Krzyżanowska swoimi wypowiedziami pokazuje, że nie rozumie naszej idei oddolnych zmian. Programu BSS nie ma i być nie może, bo każda z naszych szkół idzie własną drogą, ale robi to we współpracy z nami.

 

 

 

Właśnie ukazał się kolejny artykuł, w którym dyr. Krzyżanowska mówi, że jest Budzącą Się Szkołą. Dlatego informujemy, że ze SP nr 323 w Warszawie nie mamy nic wspólnego.

 

W imieniu Budzącej Się Szkoły
Marzena Żylińska