Archiwum kategorii 'Aktualności'

Wczoraj „Dziennik Łódzki” zamieścił artykuł Macieja Kałacha o długim, lecz zawierającym pełną informację o jego treści tytule: „Licea Ogólnokształcące w Łodzi z największym przyrostem wiedzy. Badanie Edukacyjnej Wartości Dodanej dla łódzkich LO. 17 szkół z EWD na plus”. Oto jego fragmenty i link do całości:

 

Źródlo: www.dzienniklodzki.pl

 

 

Eksperci podlegli Ministerstwu Edukacji Narodowej wyliczyli właśnie Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD) dla liceów ogólnokształcących za lata 2017-2019. Ten wskaźnik ma – lepiej niż „goły” wynik matury – oceniać pracę szkoły. Prezentujemy 17 z 43 przebadanych w Łodzi ogólniaków, w których łączne EWD (z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych) jest dodatnie. […]

 

EWD mierzy się w punktach. Ich liczbę przytoczyliśmy w tabelach na slajdach w galerii do tego artykułu. Są tam m.in. kolumny z danymi dotyczącymi przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych. Natomiast w ostatniej kolumnie dodaliśmy dane z dwóch poprzednich – i według tego posegregowaliśmy szkoły.

 

W naszych tabelach uwzględniliśmy 17 z 43 łódzkich ogólniaków, bo tylko w ich przypadku wynik z ostatniej kolumny jest dodatni. […]

 

Specjaliści od EWD podają jej wartość dla każdej ze szkół jedynie oddzielnie (bez tworzenia rankingów). Nasze tabele to opracowanie tych danych przez redakcję „Dziennika Łódzkiego”.[…]

 

Z naszych tabel wynika, że największy łączny przyrost wiedzy zapewnia Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej. Warto zauważyć, że szkoła podległa uczelni technicznej odnotowała, nie tylko najwyższą EWD „ścisłą”, ale i z przedmiotów humanistycznych. […]

 

 

Cały artykuł Macieja Kałacha „Licea Ogólnokształcące w Łodzi z największym przyrostem wiedzy…” TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl 

Minister Dariusz Piontkowski 15 października br. powołał IV kadencję Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.


Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

 

Kadencja nowej Rady potrwa do 14 października 2020 r.

 

 

W skład Rady IV kadencji wchodzi 16 członków i 16 ich zastępców (po jednym z każdego województwa)                                                                          [Wykaz imienny – TUTAJ ]

 

Województwo łódzkie jest reprezentowane w RDiM przez:

 

            >Piotra Nowaka – jako członka Rady,

 

            >Jagodę Kmitę – jako zastępcę członka Rady. Uzupełnienia redakcji

 

 

Źródło:www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

 

Uzupełnienia redakcji „Obserwatorium Edukacji”:

 

Niestety – MEN podało jedynie imiona i nazwiska, nie tylko nie informując jakie kryteria zadecydowały o wyborze właśnie tych kandydatów, ale nawet nie wiemy kim są „wybrańcy”.

 

Podjęliśmy trud ustalenia – na początek – kim są „radni” wywodzący się z województwa Łódzkiego. Owocem naszych internetowych poszukiwań jest informacja, iż Piotr Nowak (ur. 12 czerwca 2000 roku), to sekretarz Fundacji „Osnowa”, aktualnie studiuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest on absolwentem IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Ale o wiele więcej wyjaśni poniższe zdjęcie:

 

Czytaj dalej »Źródło:www.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet/

 

 

Poniżej zamieszczamy informację, zaczerpniętą z portalu Prawo.pl, o losach społecznego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, która ma za cel nie tylko karanie za czyny pedofilne, ale także karanie więzieniem tego, kto – jak to nazwano w tym projekcie – „ propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego* obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowanym stanowiska, wykonywaniem zawodu, lub działalności związanej z wychowaniem. Edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.

 

Oto fragmenty tej publikacji, zatytułowanej Więzienie za edukację seksualną – będą dalsze prace nad projektem. Podkreślenia i pogrubienia fragmentów przytoczonego tekstu – redakcja OE:

 

[…] Projekt, jeszcze zanim trafił do Sejmu, komentowała dla Prawo.pl Katarzyna Banasiak z Grupy Ponton. Jej zdaniem pomysł jest absurdalny i stwarza niebezpieczeństwo dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, edukatorów i edukatorek, ale przede wszystkim jest ogromnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży. – To rozwiązanie niezgodne z Konstytucją, gdyż ogranicza prawo do edukacji i ochrony zdrowia – podkreśla Katarzyna Banasiak.Obecnie w Polsce można legalnie uprawiać seks od 15 roku życia. W tym projekcie nie ma ani słowa o tym, jak pomysłodawcy zamierzają rozwiązać sytuację, gdzie legalnie nastolatek może uprawiać seks, ale jakiekolwiek udzielenie mu informacji jak ma przy tym zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, będzie zagrożone pozbawieniem wolności. To zdumiewające, że są osoby, które za szerzenie wiedzy medycznej, psychologicznej, popartej badaniami naukowymi, dostosowanej do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia zrzeszającej 194 kraje, chcą kogokolwiek karać czy piętnować takie postawy. Pokazuje to absolutne odrealnienie i nieznajomość świata dzisiejszych nastolatków – podkreślała.

 

Czytaj dalej » 

Dzień po Dniu Edukacji Narodowej Prezydium ZG ZNP przyjęło uchwałę ws. przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji informacyjnej w ramach Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty. Oto komunikat, jaki w tej sprawie zamieszczono na stronie ZG ZNP:

 

[…] Celem akcji jest rozpowszechnienie wiedzy o warunkach pracy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, bo wiele rzeczy nauczyciele wykonują od lat zwyczajowo i za darmo, choć nie należą one do ich obowiązków.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpi także do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie rozmów na temat wprowadzenia rozwiązań:

 

-gwarantujących nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym wynagrodzenie za pracę powyżej 40 godzin tygodniowo (w tym podczas wycieczek i tzw. zielonych szkół),

 

-zapewniających nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym minimalne dobowe i tygodniowe okresy odpoczynku.

 

Akcja informacyjna ZNP skierowana jest do rodziców uczniów i nauczycieli. Do rodziców uczniów pod hasłem „Zobaczcie, jak wiele robimy za niewielkie pieniądze” oraz do samych nauczycieli i pracowników oświaty „Poznaj swoje prawa!”.

 

Informujemy rodziców, że dotychczas nauczyciele wykonywali w ramach swojej pracy wiele dodatkowych czynności, choć nie należą one do ich obowiązków. Oprócz tego finansują wiele pomocy naukowych z własnych pieniędzy. A nauczycielskie zarobki nadal pozostają na niskim poziomie: w styczniu 2020 r. pensja minimalna nauczyciela (2 450 zł brutto) będzie niższa od płacy minimalnej (2 600 zł). Dlatego nauczyciele chcą teraz pokazać, jak wiele robią za niewielkie pieniądze. […]

 

Czytaj dalej »W tym roku „Obserwatorium Edukacji” nie uczestniczyło w uroczystościach z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, organizowanych przez władze wojewódzkie. Aby jednak nie pozbawić naszych czytelników informacji, posłużymy się materiałami „z drugiej ręki”. Niestety – jak zwykle – na relację na stronie ŁKO trzeba będzie poczekać. Także większość lokalnych mediów koncentrowała się dziś na relacjonowaniu wyników wczorajszych wyborów parlamentarnych. Ale zawsze można liczyć na „Dziennik Łódzki”

 

Jako pierwsze proponujemy fragmenty informacji o imprezie, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ prze Łódzkiego Kuratora Oświaty, zaczerpniętą właśnie z tej gazety:

 

Foto: M. Kalach[www.dzienniklodzki.pl

 

[…] W poniedziałek (14 października) dwie gale zorganizowali urzędnicy podlegli Grzegorzowi Schreiberowi, marszałkowi województwa, oraz Grzegorzowi Wierzchowskiemu, kuratorowi oświaty. […]

 

Niezależnie od nagród samorządowców, swoją pulę ma kurator. W tym roku wyróżnił kwotą 6,4 tys. zł 55 pracowników oświaty z różnych części naszego województwa. Ponadto Grzegorz Wierzchowski jako przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej „w terenie” wręczył nagrody szefa MEN – po 7,5 tys. zł – w naszym województwie. W 2019 r. na resortowe wyróżnienie zasłużyło w Łódzkiem dziewięć osób.

 

 

Cały artykuł Marcina Kałacha „Dzień nauczyciela. Kto dostał nagrodę łódzkiego kuratora oświaty (lista nagrodzonych). Strajk włoski ZNP przesunięty” (z fotokopiami wykazu nagrodzonych)    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 

Także dzisiaj w Filharmonii Łódzkiej swoją uroczystość zorganizował Urząd Marszałkowski. Oto informacja, zaczerpnięta ze strony www tego urzędu:

 

Czytaj dalej »Foto: www.paczkow.pl

 

Koleżankom Nauczycielkom i Kolegom Nauczycielom,

 

a także wszystkim pracownikom szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych niebędących nauczycielami,

 

w dniu Waszego Święta:

 

-zadowolenia z Waszej pracy, której sens dostrzeżecie w uśmiechach uczniów,

 

-zrozumienia, życzliwości i wsparcia od otoczenia społecznego,

 

-materialnego docenienia przez władze państwowe,

 

-i aby ta nasza edukacja była mniej narodowa, a bardziej uniwersalna,

 

 

                                                życzy redakcja „Obserwatorium Edukacji”Foto: Grzegorz Gałasiński[www.dzienniklodzki.pl]

 

 

W tym roku, tradycyjnie w okresie poprzedzającym Dzień Edukacji Narodowej, konkretnie w piątek 11 października, w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi odbyła się uroczystość uhonorowania najlepszych nauczycieli łódzkich szkół.

 

Foto: www.facebook.com/marcin.jozefaciuk

 

Foto: Grzegorz Gałasiński[www.dzienniklodzki.pl]

 

 

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Marcinem Gołaszewskim, wręczała z okazji Dnia Edukacji Narodowej 112 łódzkim nauczycielkom i nauczycielom (w tym dyrektorkom i dyrektorom szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych) Nagrody Prezydenta Miasta.

 

 

 

Nagrodzeni otrzymywali jedynie dyplomy ich przyznania – kwoty (po odliczeniu należnych podatków) w wysokości 8 tys. zł. (brutto) zostaną przelane na konta ich szkół w terminie późniejszym.

 

 

x            x            x

 

 

Fotorelację z tej uroczystości zamieścił „Dziennik Łódzki” – w materiale, zatytułowanym „Nagrody dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej wręczane przez prezydent Łodzi Hannę Zdanowską” Zamieszczona tam galeria składa się ze 163 zdjęć – najprawdopodobniej znaleźli się na nich wszyscy nagrodzeni – możecie je obejrzeć klikając                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 –   TUTAJ

 

 

Komentarz redakcji:

 

Największym zaskoczeniem jest dla nas fakt, że na oficjalnej stronie UMŁ, z datą 11 października, pod zakładką „Aktualności”, obok informacji „Olga Tokarczuk, laureatka literackiego Nobla…”, zamieszczono aż 10 informacji, które okazały się (w opinii redaktorów tej strony) informacjami o wydarzeniach, które zasłużyły na odnotowanie. Oto one:

 

Czytaj dalej »Zgodnie z ostatnim przedwyborczym sondażem zrealizowanym przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” w Sejmie znalazłyby się cztery partie: PiS – 41,7 proc, KO – 22 proc, Lewica – 13,4, oraz Koalicja Polska (PSL i Kukiz) – 6 proc. Pod progiem znalazła się Konfederacja – z 4,3 proc. poparcia.

 

 

 

Źródło: www.rp.pl

 

 

Sumując procenty poparcia dla opozycji (22,0 + 13,4 + 6,0) widzimy, że daje to 41,4% poparcia. W zestawieniu z poparciem dla PiS – 41,7% – każe to wyciągnąć oczywisty wniosek:

 

Pamiętając o możliwym błędzie sondażu, można przyjąć, że nawet niewielka liczba wyborców głosująca za jedną lub drugą wersją politycznej przyszłości Polski może zdecydować o tym, kto będzie urządzał nam kraj przez najbliższe lata.

 

Dlatego powtarzamy nasz apel z 9 października:

 

Mając to wszystko „z tyłu głowy” zróbmy co w naszych możliwościach, aby do tego nie doszło! A przede wszystkim nie siedźmy 13. października w domu, idźmy na wybory, przekonajmy innych podobnie do nas myślących by zrobili to samo i oddajmy głos, który przeważy na szali wyników w ogólnej puli głosów oddanych „nie na PiS”!

 

Redakcja „Obserwatorium Edukacji”Foto:www.m.facebook.com/zsg.lodz/

 

Dzisiaj w siedzibie Zespołu Szkół Gastronomicznych „Gastronomik” w Łodzi podpisana została umowa patronacka pomiędzy tą szkołą a firmą Orbis S.A., w ramach której uczniowie klasy pierwszej technikum, utworzonej absolwentów podstawówek – przyszli technicy żywienia i usług gastronomicznych oraz technicy usług kelnerskich będą odbywali praktyki w hotelach, np. Novotel Łódź Centrum i Ibis. Jest to sformalizowanie istniejącej już współpracy, gdyż oba hotele współpracują ze szkołą od ponad roku w zakresie staży uczniowskich.

 

Foto:www.m.facebook.com/zsg.lodz/

 

 

Umowę, sygnowaną także przez wiceprezydenta Łodzi Tomasza Trelę (pierwszy z lewej), podpisali: Zofia Wrześniewska – dyrektor ZSG i Bartłomiej Szmajdziński – dyrektor Działu Rozwoju Talentów i Kultury Organizacyjnej Orbis S.A.. na Polskę i kraje bałtyckie

 

Foto: Maciej Kalach[www.dzienniklodzki.pl]

 

Uczniowie przygotowali pokaz serwisu synchronicznego, który był ilustracją tego, czego będą uczyć się uczniowie klasy patronackiej.

 

 

 

Na podstawie materiałów nadesłanych

zredagował Włodzisław Kuzitowicz

 

 

Zobacz także:

 

Dziennik Łódzki” – „Orbis S.A. partnerem klasy w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Pracownicy łódzkiego Gastronomika dorobią w hotelu, aby lepiej uczyć?”     –      TUTAJFoto: Czarek Sokołowski[www.pl.sputniknews.com]

 

Pomysłodawca – Decydent – Wyrocznia

prezes PiS Jarosław Kaczyński

 

 

W czwartym i ostatnim odcinku naszego serialu Edukacja w programach wyborczych” przyszedł czas na zaprezentowanie tego, co Polkom i Polakom obiecała w swym dokumencie „Polski model państwa dobrobytu” formacja, rządząca od czterech lat w naszym kraju, która w mijającej kadencji, dla potrzeb propagandowych, lubiła używać nazwy „Zjednoczonej Prawicy”, a która tak naprawdę była i jest po prostu Prawem i Sprawiedliwością – tyle że z „przystawkami”: „Solidarną Polską” Zbigniewa Ziobry i „Polski Razem” Jarosława Gowina. I pod takim właśnie szyldem został zarejestrowany komitet wyborczy, i z jego list startują także chętni do zasiadanie w ławach poselskich ludzie tychże partyjek.

 

Nieprzypadkowo prezentację wizji edukacji, jaką ma partia, która według wszystkich dotychczasowych sondaży poparcia najprawdopodobniej zbierze najwięcej głosów wyborców, zostawiliśmy na tydzień bezpośrednio poprzedzający dzień wyborów. Bo to jest o tym, co z największym stopniem prawdopodobieństwa może nas wszystkich czekać, jeśli to PiS-owi uda się powołać rząd, mający większość sejmową.

 

Mając to wszystko „z tyłu głowy” zróbmy wszystko co w naszych możliwościach, aby do tego nie doszło! A przede wszystkim nie siedźmy 13. października w domu, idźmy na wybory, przekonajmy innych podobnie do nas myślących by zrobili to samo i oddajmy głos, który przeważy na szali wyników w ogólnej puli głosów oddanych „nie na PiS”!

 

A teraz najbardziej charakterystyczne dla wizji edukacji – w wersji PiS – fragmenty jej programu – z jego 4. rozdziału zatytułowanego „Przyszłość edukacji i sportu” [Podkreślenia fragmentów przytaczanego tekst – redakcja OE]:

 

Rozdział ten zaczyna się od wprowadzenia czytelnika w złudną wizje sukcesu, zawartą w podrozdziale „Reforma edukacji w latach 2016 – 2019 i wzrost nakładów na oświatę” (Przykładowy cytat:„Reformę przeprowadzono spełniając oczekiwania społeczne i rozpoczynając przezwyciężanie długoletniego kryzysu.”), na kolejnych stronach przedstawiono cele, jakie twórcy tego programu określili przed polityką państwa w obszarze edukacji – jak to obłudnie napisali – „chcąc sprostać wyzwaniom wynikającym ze współczesności, podejmiemy w ciągu najbliższych lat działania ukierunkowane na wzmocnienie pozycji zawodowej nauczycieli, zwiększenie finansowania oświaty, dalszą poprawę i unowocześnienie programu nauczania oraz wspieranie rozwoju dzieci i uczniów.”

 

Oto wybrane, zawierające charakterystyczne dla „linii politycznej” tej partii, fragmenty tego rozdziału:

 

 

GODNE PŁACE I WARUNKI PRACY NAUCZYCIELI. FINANSOWANIE OŚWIATY

Dobra szkoła nie istnieje bez dobrych, posiadających autorytet nauczycieli. To dlatego ton polskiej edukacji powinni nadawać pedagodzy należycie wykształceni, o odpowiedniej postawie moralnej, lubiący pracę z dziećmi i młodzieżą, rozumiejący, że jest to także zawód misyjny. Aby zachęcić najlepszych do pracy w tym wymagającym zawodzie, trzeba doprowadzić do dalszego wzrostu poziomu wynagrodzeń nauczycieli. Dlatego zwiększymy nakłady na edukację, w tym na wynagrodzenia nauczycieli*.[…]

 

WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Nadamy wysoką rangę kierunkom pedagogicznym. Studia nauczycielskie staną się bardziej elitarne i będą prowadzone przez najlepsze uczelnie w Polsce. Miejsca na nich powinny znaleźć osoby o odpowiednich predyspozycjach osobowościowych. […]. Doprowadzimy do odbudowy doradztwa metodycznego. Także młody nauczyciel, u progu kariery zawodowej, otrzyma wsparcie dobrze przygotowanych i bardziej doświadczonych kolegów. Merytorycznie i strukturalnie wzmocniony zostanie system oceny podręczników oraz ich dopuszczania do użytku szkolnego. [..] W trosce o poprawę komfortu pracy nauczycieli zmniejszony zostanie do niezbędnego minimum uciążliwy obowiązek wypełniania dokumentacji szkolnej*, tak aby czas spędzany dotychczas przy jej wypełnianiu, wykorzystać do bezpośredniej pracy z uczniami. Zbędna biurokracja zniknie z polskiej szkoły*.

 

NOWOCZESNA SZKOŁA. PODSTAWA PROGRAMOWA I PROGRAMY WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ

 

Czytaj dalej »