Archiwum kategorii 'Aktualności'

Foto:www.facebook.com/Rodzice-przeciwko-reformie-edukacji

 

Zdjęcie przedstawia Salę Plenarną Sejmu RP podczas debaty nad projektem uchwały o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty

 

 

Oto podstawowe informacje o przebiegu czwartkowej  plenarnej (?) debaty sejmowej  w ramach pierwszego i drugiego  czytania komisyjnego projektu uchwały o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty:

 

Wicemarszałek Stanisław Tyszka:

 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 40. porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty (druk nr 1771) Proszę panią poseł Barbarę Bartuś o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

 

Poseł Sprawozdawca Barbara Bartuś:

 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 20 kwietnia bieżącego roku do Sejmu trafił obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy oświaty. Pan marszałek skierował ten wniosek na posiedzenie Sejmu i wniosek ten był rozpatrzony 22 czerwca.  Wtedy podjęto decyzję o skierowaniu tego wniosku do Komisji Ustawodawczej w celu przygotowania i przedstawienia projektu uchwały o przeprowadzeniu referendum. Komisja Ustawodawcza w tej sprawie zebrała się w dniu wczorajszym i w tym momencie mam przyjemność zaprezentować projekt uchwały o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty.

 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zanim odczytam ten projekt uchwały, chciałam tylko jeszcze poinformować, że pytanie referendalne, które w tym projekcie jest zawarte, jest wprost przepisane z wniosku o przeprowadzenie referendum, a data, która została przyjęta do przeprowadzenia tego referendum, została wprowadzona na wniosek posłów Platformy Obywatelskiej, też po wcześniejszych uzgodnieniach z Państwową Komisją Wyborczą co do koniecznych terminów. Od razu na początek powiem, że pierwszy zgłszony termin był 3 września, który to termin był całkowicie niemożliwy do spełnienia, potem był 10 września, ostatecznie komisja przyjęła uchwałę z wnioskiem na 17 września bieżącego roku.

 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Minister! Zaprezentuję teraz przyjęty projekt uchwały.

 

„Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy oświaty

Na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 68 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwala, co następuje:

Art. 1. Zarządza się ogólnokrajowe referendum w sprawie reformy systemu oświaty.

Art. 2. Pytanie w referendum ma następujące brzmienie: »Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?«.

Art. 3. Referendum wyznacza się na dzień 17 września 2017 r.

Art. 4. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik do uchwały.

Art. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.

 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Do tej uchwały jest przygotowany załącznik, który przedstawia kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy oświaty. Nie będę przedstawiać całego kalendarium, całego załącznika, całość znajduje się w druku sejmowym nr 1771. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

 

Wicemarszałek Stanisław Tyszka:

 

Dziękuję, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. […]

 

 

Niech Czytelnicy wybaczą, ale w tym miejscu zamieścimy jedynie wybrane (subiektywnie)  fragmenty  dwu wystąpień: poseł Katarzyny Lubnauer – bo najlepiej oddaje poglądy redakcji i  prezesa ZNP Sławomira Broniarza – bo reprezentował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej.

 

Czytaj dalej » 

Dziś, w cieniu debaty o Sądzie Najwyższym,  odbyło się pierwsze i  drugie (i ostatnie)  czytanie uchwały o zarządzeniu  o referendum w sprawie reformy edukacji. Po południu posłowie zagłosowali w tej sprawie. Wniosek został odrzucony głosami posłów PiS i koła Wolni i Solidarni.Foto: www.facebook.com/Rodzice-przeciwko-reformie-edukacji

 

 

Oto widok Sali Plenarnej Sejmu (20 lipca ok. godz. 12-ej) podczas debaty nad wnioskiem o referendum. Wnioskodawcy nie zostali poinformowani o jej terminie. Kiedy przedstawicielka ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji” – Dorota Łoboda  – dotarła do Sejmu, okazało się, że może wejść tylko na galerię.

 

 

Źródło: www.facebook.com/Rodzice-przeciwko-reformie-edukacji

 

  

Dziś, w cieniu sejmowej batalii o Sąd Najwyższy, zgodnie z planem, odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej. Tematem  posiedzenia było przygotowanie projektu uchwały na podstawie wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty. Oto kilka „przecieków” z prac tej komisji, zaczerpniętych ze strony  oswiata.abc.com:

 

„Dziś komisja przygotowuje od strony technicznej projekt uchwały Sejmu. Innymi słowy, nie prowadzimy dyskusji merytorycznej nad celowością przeprowadzenia referendum bądź nie. Komisja w tej sprawie nie wyraża opinii o tym, czy to referendum powinno zostać przeprowadzone, czy też nie” – zaznaczył przewodniczący Komisji Ustawodawczej Marek Ast (PiS).

 

Jak mówił, gdy tekst uchwały zostanie przygotowany, wystąpi do Państwowej Komisji Wyborczej w postaci załącznika w postaci kalendarza wyborczego. „Prawdopodobnie nie uda się nam tego zrealizować w tym momencie w dniu dzisiejszym. Będę oczekiwać ze strony dyrektora z PKW, kiedy będzie deklaracja, w jakim terminie ewentualnie PKW będzie mogła nam tę propozycję kalendarza przedstawić. Gdy będziemy ten kalendarz mieli, przyjęlibyśmy cały projekt uchwały z załącznikiem” – dodał Ast

.

Krystyna Szumilas (PO) zarzuciła Astowi, że „rozciąga całą procedurę w czasie”. „Uciekacie od powiedzenia suwerenowi, że nie chcecie tego referendum” – oceniła. Z kolei Urszula Augustyn (PO) zaproponowała konkretną datę 3 września, później 10 września, a w końcu 17 września, tak by spełnić wymogi prawne dotyczące ogłoszenia referendum. Komisja nie wniosła sprzeciwu wobec tego terminu.

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

Jak podają inne media, sejmowa komisja ustawodawcza przyjęła projekt uchwały ws. referendum edukacyjnego, które miałoby się odbyć 17 września. Podczas głosowania nad uchwałą od głosu powstrzymali się posłowie PiS. Sprawa wróci teraz do Sejmu, którego posiedzenie, według planu, potrwa do jutra.

 

Czy Marszalek Sejmu zechce uzupełnić porządek tego posiedzenia o dalsze procedowanie w sprawie referendum o reformie edukacji – zobaczymy. Jeśli nie – następne posiedzenie Sejmu planowane jest – po przerwie wakacyjnej – na 12, 13, 14 i 15 września !

 

 

Zobacz także:

„Gazeta Wyborcza”,   Reforma edukacji. Referendum edukacyjne może obyć się 17 września, teraz wszystko zależy od PiS   –   TUTAJ

  

Od zakończenia roku szkolnego minęły 3 tygodnie. Czy zgadlibyście, jakie w tym czasie wydarzenia uznano za na tyle ważne, aby zamieścić informację o nich na oficjalnej stronie łódzkiego Kuratorium Oświaty?

 

Zgadujcie….

 

A teraz zobaczcie jak jest naprawdę:

 

Czytaj dalej » 

 

Postanowiliśmy udostępnić naszym czytelnikom treść listuj jaki pod adresem minister Anny Zalewskiej przesłały liderki Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Poniżej zamieszczamy jego skrót, oraz link do poliku PDF z pełną jego treścią:

 

 

Warszawa,  2 lipca2017r.

 

Szanowna Pani Minister

Anna Zalewska

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Szanowna Pani Minister,

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, w imieniu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), pragniemy zgłosić następujące uwagi.

 

Nasz głęboki niepokój wzbudził fakt, że z treści rozporządzenia usunięty został zapis o konieczności prowadzenia przez szkoły działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność szkolną. Zobowiązanie to obejmowało wszystkie przedszkola i szkoły oraz placówki edukacyjne (w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ośrodki doskonalenia nauczycieli) i związane było z konstytucyjnym prawem do życia w środowisku wolnym od dyskryminacji. […]

 

Rezygnacja z zapisów antydyskryminacyjnych (zarówno w projekcie konsultowanego rozporządzenia jak i w preambule do podstawy programowej kształcenia ogólnego) jest więc działaniem, które nie tylko usankcjonuje obecne trudności i wyzwania ale też zniweczy wysiłki podejmowane w szkołach na rzecz ochrony tych dzieci, które są najbardziej narażone na dyskryminację. Taki kierunek zmian stoi też w sprzeczności ze znajdującym się w innym miejscu uzasadnienia zapisami  mówiącym i o tym, że „Obowiązkiem szkoły jest kształcenie i  wychowywanie młodego pokolenia w poszanowaniu wartości, przygotowywanie do odpowiedzialności i uczenie umiejętności współpracy. […] Wymagane jest zatem aby szkoły i placówki dbały o właściwe postawy i respektowanie norm społecznych, zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. […]

 

Równie istotne staje się uczenie szacunku dla innych i kształtowanie postawy dialogu rozumianego nie tylko jako prezentowanie swoich argumentów, ale także umiejętność wysłuchania i rozumienie argumentów innych”. W tym kontekście przeciwdziałanie dyskryminacji staje się warunkiem koniecznym realizacji w/w postulatów. […]

 

Czytaj dalej » 

Jadwiga Emilewicz i Anna Zalewska na konferencji w Ministerstwa Rozwoju

 

 

Dziś, 12 lipca. w gmachu Ministerstwa Rozwoju odbyła się konferencja , zatytułowana „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”, w której uczestniczyli: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz, oraz – jak to określono w komunikacie MEN – „ponad 200 osób przedstawicieli środowiska pracodawców i specjalnych stref ekonomicznych”.

 

 

Oto widok sali, w której, zdaniem MEN, zasiadło 200 osób – uczestników tej konferencji

 

 

Jak to ma w zwyczaju – pani minister Zalewska w swoim „stanowczym” stylu wygłosiła kilka przemówień, w których, m. in. podkreśliła, że reforma szkolnictwa zawodowego nie jest możliwa bez zaangażowania pracodawców.

 

 

Debata „Razem do celu” z udziałem zaproszonych gości – na temat roli pracodawców w kształceniu zawodowym

 

 

Jak nietrudno to ustalić (na podstawie analizy programu konferencji), spotkanie to było jeszcze jednym forum, na którym WŁADZA przekazywała LUDOWI swój punkt widzenia na problem, a owi partnerzy – zaproszeni goście –  (7 osób + wiceminister Machałek) dostali  55 minut (30% czasu całej konferencji) na wyrażenie swoich stanowisk „w sprawie”

 

Jeszcze więcej informacji o tej kolejnej „pokazówce” mieli ci, którzy znaleźli czas, aby śledzić tę konferencję na ministerialnym kanale Yoytube. Zobaczymy, czy zostanie tam zamieszczony plik z wideorejestracją tego wydarzenia.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Warto tę wiadomość uzupełnić o dwie informacje, z których wynika, że bezpośrednio przed dzisiejszą konferencją kierownictwo MEN podjęło starania, aby zdobyć „źródłowe” informacje o kształceniu zawodowym – w tym o dual systemie.:

 

 

Czytaj dalej » 

Sejmowa komisja 19 lipca zajmie się wnioskiem o referendum edukacyjne

 

19 lipca odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Ustawodawczej dot. wniosku obywatelskiego o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Informacja o zaplanowanym posiedzeniu komisji podana została na stronie internetowej Sejmu. Zaplanowane na przyszły tydzień – 18, 19, 20 lipca – posiedzenie Sejmu będzie ostatnim przed przerwą wakacyjną. Na następne posiedzenie Sejm zbierze się w połowie września.

 

Pomysłodawcą referendum jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, a w skład komitetu wspierającego inicjatywę wchodzą przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji i ruchów społecznych, w tym ruchów rodzicielskich, m.in. „Rodzice przeciwko reformie edukacji”, koalicja „Nie dla chaosu w szkole”, Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, OPZZ, PO, Nowoczesna, PSL, Razem i Inicjatywa Polska. […]

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl 

Zamieszczamy post, jaski pojawił się przed kilkoma dniami na fanpage Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty:

 

To zupełnie nowa edycja naszego programu, z wyraźnie zarysowanymi blokami tematów. Mamy rok szczególny, w którym szkoły staną w obliczu wielu zmian. Kongres, wydarzenie organizowane przez OSKKO, zajmujące się polityką oświatową państwa, musi stawić wraz ze środowiskiem oświatowym im czoła.

 

Polecamy pilne szkolenia (statuty szkół, prowadzenie diagnozy sytuacji profilaktycznej i wychowawczej, kadry, dokumentacja) oraz ważne debaty, jakie już na poprzednim Kongresie budziły emocje. Z końcem zajęć dydaktycznych w szkołach pojawiły się nowe punkty programu, dotyczące m.in. nowych obowiązków szkół i samorządów w zakresie ochrony danych, wykład prof. Jacka Pyżalskiego, bardzo ciekawe przykłady praktyki dydaktycznej.

 

Najnowszy program Kongresu: do pobrania   –   TUTAJ

 

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi punktami programu oraz do zapisów.

 

Źródło:www.facebook.com/OSKKOedupl/Oto dzisiejszy wpis Bożeny Będzińskiej-Wosik – Dyrektorki SP nr 81 w Łodzi, która udostępniła także, z fanpage „Plan daltoński”, zdjęcie ze spotkania, którego była gospodynią:

 

 

Foto:www.facebook.com/PlanDaltonski/

 

 

Dzisiaj w 81 SP w Łodzi zebrała się dość niesamowita pod różnym względem grupa zapaleńców, których skupiła przy swoim projekcie Warsztatowni dr Marzena Żylińska. Przy jednym stole zasiadły następujące osoby:

 

dr Matek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego (Katowice),

dr Marcin Jaracz z UMK (Bydgoszcz),

dr Marzena Żylińska Budzące się szkoły (Toruń),

Jarosław Tarczyński Kolegium tutorów (Wrocław),

Bożena Będzińska- Wosik dyr SP 81 (Łódź),

Sylwia Kustosz (przedstawiciel nurtu Froebla (Lublin),

Marzena Kędra przedstawiciel nurtu Freineta dyrektor Szkoły Cogito (Poznań)

Anna Sowińska plan daltoński (Łódź).

 

Foto:www.facebook.com/PlanDaltonski/

 

To niesamowite spotkanie było okazją do wzajemnych dyskusji, wymiany poglądów i szukania punktów stycznych. Efektem tego spotkania będzie pozycja książkowa, ale o tym nieco później .

 

Dla mnie to spotkanie było świetną okazją do porozmawiania o tym co się dzieje z naszą motywacją i od czego ona zależy, w jaki sposób pobudzać nasz mózg i organizować prawdziwy tutoring oraz spotkać niezwykłych pasjonatów swoich systemów pedagogicznych, które okazały się sobie bardzo bliskie.

 

 

Źródło: www.facebook.com/bozena.bedzinskawosik

 

P.s.

Właśnie dowiedzieliśmy się, że powyższy tekst, choć pozyskany z profilu P. Bedzińskiej-Wosik, napisany został na fanpage <Plan daltoński> przez Annę Sowińską.[WK]