Archiwum kategorii 'Aktualności'

 

Dzisiaj na oficjalnej stronie Najwyższej Izby Kontroli zamieszczono obszerny komunikat, zatytułowany „NIK  o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami”. Poniżej udostępniamy jego fragmenty, kilka zamieszczonych tam grafik i linki do całego komunikatu oraz materiałów źródłowych:

 

W ostatnich latach wzrosła w Polsce dostępność kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami razem z ich rówieśnikami w szkołach i przedszkolach najbliższych ich miejscu zamieszkania. Wyniki kontroli NIK wskazują jednak, że aż w połowie ogólnodostępnych placówek oświatowych, kształcących uczniów z niepełnosprawnościami, nie zapewniono odpowiednich warunków by udzielane wsparcie zaspokajało potrzeby tych uczniów i realizowało przysługujące uprawnienia. W połowie skontrolowanych szkół i przedszkoli nie zachowano należytej staranności w planowaniu i realizacji wsparcia, w części placówek brakowało także doświadczenia i wiedzy dotyczącej organizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz zapewnienia finansowania tych działań.[…]

 

Wyniki kontroli oraz informacje otrzymane od Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i 16 kuratorów oświaty świadczą o tym, że w ostatnich latach kwestii popularyzacji i dostępności edukacji włączającej nadawano ważne znaczenie. W roku szkolnym 2016/2017 w stosunku do lat poprzednich, nastąpiło zwiększenie udziału uczniów z niepełnosprawnościami, realizujących edukację włączającą w grupie uczniów objętych kształceniem specjalnym.

 

W wyniku kontroli NIK, obejmującej 28 ogólnodostępnych szkół i przedszkoli stwierdzono rozbieżność między prawem uczniów z niepełnosprawnościami do uzyskania właściwego wsparcia a praktyką. W połowie z badanych placówek w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 nie w pełni prawidłowo planowano, realizowano i ewaluowano działania wspierające dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami. Nie przestrzegano określonych przepisami procedur opracowania i aktualizacji dokumentów będących podstawą wsparcia, tj. indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Programy te najczęściej nie były sporządzane zespołowo, tj. przez nauczycieli i specjalistów mających zajęcia z dziećmi. Tworzono je bez wymaganej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, nie dbano by zawierały wszystkie wymagane treści i były sporządzone zaraz po przyjęciu dziecka do szkoły. […]

 

Czytaj dalej »Foto: www.google.pl

 

 

Kolejny „przeciek” z ministerialnej kuchni na Szucha. Tym razem portal oswiata.abc.com  zamieścił (wczoraj) informację, zatytułowaną „Zalewska: podstawa programowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu”. Oto jej fragment:

 

[…] Minister edukacji pytana w piątek przez dziennikarzy, kiedy zostanie podpisana podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych i na jakim etapie są prace nad nią, odpowiedziała: „Myślę, że w następnym tygodniu„. „Bardzo przepraszam, że to tyle trwało, choć tu nie jesteśmy pod presją czasu” – dodała, wyjaśniając, że nowe podstawy programowe będą obowiązywać dopiero od 2019 r. „Chcieliśmy uczciwie zachować się w stosunku do dziesiątek tysięcy osób, które w mailach zgłaszało uwagi i zadawało pytania. Chcieliśmy najpierw na nie odpowiedzieć, a dopiero potem podpisać rozporządzenie” – wyjaśniła minister.

 

Dodała, że „Rządowe Centrum Legislacji już widziało projekt i wszystko jest w nim w porządku”. „W związku z tym w następnym tygodniu podpisujemy podstawy” – powiedziała minister.

 

Zalewska pytana, czy w wyniku konsultacji wprowadzono do projektu dużo zmian, odpowiedziała, że niektóre kwestie zostały uwzględnione. „Gdy będziemy podpisywać rozporządzenie zaprosimy państwa. Te uwagi, które uwzględniliśmy, zaprezentujemy państwu” – zaznaczyła.

 

Projekt nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla nowych szkół ponadpodstawowych MEN skierowało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych w lipcu ubiegłego roku. Właściwe konsultacje zostały poprzedzone tzw. prekonsultacjami publicznymi.[…]

 

 

Cały tekst informacji „Zalewska: podstawa programowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

  

 

 

Wczoraj, 18. stycznia,  dwa oświatowe związki zawodowe: Branża Nauki i Oświaty Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego skierowały pod adresem MEN pismo, w którym domagają się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Istotą tego spotkania powinna być, ich zdaniem, rozmowa o znaczących podwyżkach dla pracowników oświaty. Postulują tam także aby została zmieniona dotychczasowa formuła pracy Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

Oto obszerne fragmenty komunikatu, jaki w tej sprawie zamieszczono na stronie ZG ZNP:

 

Ze względu na wagę zagadnień i problemów wymagających pilnego rozwiązania, takich jak: znaczące zwiększenie nakładów na oświatę, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 15 proc., z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r., zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i ich wzrost dla wszystkich nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwe resorty, oczekujemy, że doprowadzi Pani Minister do spotkania Premiera Mateusza Morawieckiegoze związkami zawodowymi, w terminie dogodnym dla stronczytamy we wspólnym liście związków do szefowej resortu edukacji.

 

Związki podkreślają, że prowadzony podczas spotkań Zespołu dialog nie spełnił ich oczekiwań i nie doprowadził do wspólnych ustaleń w wielu kluczowych dla nauczycieli i pracowników oświaty kwestiach.[…]

 

Związki podkreślają, że kosztem pracowników dokonano wymiernych oszczędności w budżecie państwa. Z zapowiadanych znacznych podwyżek płac przyjęto rozwiązanie o wzroście wynagrodzeń rozłożonym na lata 2018-2020, w wysokości 3 razy po 5 proc. w każdym roku. Wzbudziło to ogromne niezadowolenie pracowników oświaty,  zwłaszcza w kontekście informacji rządu o bardzo dobrej sytuacji budżetu państwa.

 

Zmiany przyjęte przez Sejm w pragmatyce nauczycielskiej są dowodem, że formuła pracy Zespołu  nie sprawdziła się, a postawiony główny cel jego powołania, dotyczący podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela, nie został osiągniętyczytamy w liście do MEN. – Opowiadamy się za współpracą Ministra Edukacji Narodowej z partnerami społecznymi opartą o autentyczny dialog i porozumienie. […]

 

List do Anny Zalewskiej podpisali 18 stycznia przewodniczący Branży Nauki i Oświaty FZZ Sławomir Wittkowicz oraz prezes ZNP Sławomir Broniarz.

 

 

Cały tekst komunikatu „Wspólne wystąpienie dwóch oświatowych związków do MEN”  –  TUTAJ

 

Tekst wspólnego wystąpienia dwóch oświatowych związków zawodowych do MEN   –   TUTAJ

 

Źródło: www.znp.edu.pl 

I tym razem informacja nie pochodzi ze strony MEN, a Portalu Samorządowego. To tam właśnie znaleźliśmy tekst, zatytułowany Wycieczki szkolne po nowemu. Ważne rozporządzenie trafiło do konsultacji”. Oto jego fragmenty, link do całości oraz linki do projektu omawianego rozporządzenia i jego uzasadnienia:

 

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało projekt rozporządzenia dotyczący zmian w zakresie organizowania wycieczek przez szkoły i placówki oświatowe.

 

>Projekt rozporządzenia wprowadza więcej wymogów do spełnienia dla opiekunów wycieczek, którzy nie są pracownikami pedagogicznymi w placówce oświatowej. 

>Projekt precyzuje, kto będzie mógł zostać kierownikiem wycieczki oraz kto będzie mógł go powołać. 

>Nowe przepisy będą obowiązywały przy organizacji wycieczek czy wyjazdów w szkołach i placówkach funkcjonujących w ramach nowego systemu szkolnego. 

 

Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie zmian, które mają dostosować przepisy do nowej struktury szkół oraz terminologię do przyjętej ustawy – Prawo oświatowe. […]

 

Dodatkowo dokument przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań. Resort proponuje trzy formy organizowania krajoznawstwa i turystyki, które będą zależeć od specyfiki (np. przygotowania kondycyjnego i posługiwania się specjalistycznym sprzętem). To wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne i specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne.

 

Kierownikiem wycieczki będzie mógł być jedynie pracownik pedagogiczny szkoły, ponadto wyznaczać go będzie mógł jedynie dyrektor placówki. Natomiast opiekun wycieczki, który nie jest pracownikiem pedagogicznym szkoły będzie musiał spełnić dodatkowy warunek: zobowiązany będzie przedstawić dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. […]

 

 

Cały tekst informacji „Wycieczki szkolne po nowemu. Ważne rozporządzenie trafiło do konsultacji”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki   –   TUTAJ

 

Uzasadnienie  –   TUTAJ 

Wczoraj w „Dzienniku Gazeta Prawna”  zamieszczono artykuł Artura Radwana, zatytułowany „MEN rezygnuje z oceny nauczycielskiej moralności”. Oto jego fragmenty:

 

 

[…] Jak udało nam się ustalić, szefowa MEN Anna Zalewska nie chce konfliktu z nauczycielami. W wysłanym właśnie piśmie do oświatowych związków zaprosiła je do udziału w pracach nad tym kontrowersyjnym dokumentem. Chce, aby to one wraz z innymi organizacjami związanymi z oświatą zaproponowały, z czego powinni być rozliczani nauczyciele. Wszystko ma być ustalone zanim jeszcze projekt zostanie oficjalnie skierowany do konsultacji społecznych. Sami zainteresowani podchodzą jednak do tego pomysłu dość sceptycznie.

 

Ogromna fala krytyki środowiska przeraziła ministerstwo, które woli teraz dmuchać na zimne. Uważam jednak, że to ministerialni urzędnicy ze swoimi ekspertami powinni przygotować propozycje kryteriów oceniania, które znajdą się w projekcie. My nie jesteśmy od wyręczania pracowników resortu mówi Sławomir Wittkowicz, szef branży nauki, oświaty i kultury Forum Związków Zawodowych.[…]

 

 

Podobnego zdania jest oświatowa Solidarność.

Nam zależy, aby ministerstwo w rozporządzeniu w sprawie kryteriów oceniania pokazało główne ramy. Chcemy, aby jasno z tych zapisów wynikało, że nauczyciel, który spełni np. 10 kluczowych warunków, zasługuje na ocenę wyróżniającą – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący sekcji krajowej oświaty NSZZ „Solidarność”.[…]

 

ZNP z kolei najbardziej obawia się mieszania nauczania z polityką.

Wyobrażam sobie sytuacje, że dyrektor szkoły sympatyzujący z PiS będzie chciał wiedzieć, czy nauczyciele chodzą do kościoła lub na manifestacje, bo według jego systemu wartości może to mieć wpływ na ocenę. Dlatego od początku całej tej afery domagaliśmy się usunięcia przepisów dotyczących postaw moralnych nauczycieli – mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.[…]

 

 

Pełna treść artykułu „MEN rezygnuje z oceny nauczycielskiej moralności”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 

 

Jak już informowaliśmy – Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął w zeszłym tygodniu decyzję o zawieszeniu swojego udziału w zespole ds. statusu zawodowego nauczycieli

 

 

  

 

Co będzie się działo podczas WOŚP w Łodzi?

 

Na ul. Piotrkowskiej odbędzie się Wielka Szarża, w której weźmie udział ok. 10 koni oraz 50 aut sportowych i zabytkowych. Szarża przejdzie od pasażu Schillera do placu Wolności. Start o godz. 14.

 

Od godz. 12 do 17 w pasażu Schillera trwać będzie piknik WOŚP. Znajdzie się tam m.in. słowiańska wioska, wozy i psy strażaków OSP z Jędrzejowa oraz kluby motoryzacyjne. Piknik zakończy o godz. 17 występ DJ Freexa. Atrakcje na Piotrkowskiej organizuje sztab łódzkiej straży miejskiej, który ma 200 wolontariuszy.

 

Na zamkniętej dla ruchu północnej nitce trasy W-Z pojawi się tor do jazdy samochodami wyścigowymi i terenowymi.

 

Źródło:  wwwlodz.naszemiasto.pl

 

 

26. finał WOŚP na trzech antenach Grupy TVN

 

Transmisje z 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą transmitowane na trzech antenach tego nadawcy TVN,  TTV  oraz  TVN24.

 

Oficjalny start akcji rozpocznie się o godz. 8.30 w programie „Dzień dobry TVN” emitowanym na głównej antenie. TVN przez cały dzień będzie miał wejścia ze specjalnego studia o godz. 12.35, 13.50, 15.15 i 18.45. O godz. 19.45 stacja pokaże „Światełko do nieba”, oprócz tego na antenie będzie można zobaczyć kolejne wejścia – o 22.50 i 23.44. W TTV wejścia będą o godz. 10.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30 i 20.57. Również i ta stacja o 19.45 pokaże „Światełko do nieba”. Z kolei TVN24 będzie przez cały dzień informować jak przebiega zbiórka.

 

Źródło: www.wirtualnemedia.pl

 

 Foto: www.google.pl

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach podczas zajęć praktycznych w Ośrodku Szkoleniowym BFW* we Frankfurcie n. Odrą

 

 

Przestaje już nas to dziwić, że o niektórych wydarzeniach edukacyjnych, także tych planowanych, dowiadujemy się nie ze strony MEN, a z innych mediów, które zwyczajowo powołują się wtedy na informację PAP. Z taką właśnie sytuacją mamy aktualnie do czynienia: o decyzji minister Zalewskiej o zwołaniu kongres dotyczącego szkolnictwa zawodowego poinformowała Polska Agencja Prasowa..

 

Oto fragmenty informacji na ten temat, zaczerpnięte z portalu  oswiata.abc.com:

 

Pod hasłem „dobry zawód” planowany jest w marcu kongres dot. szkolnictwa zawodowego z udziałem m.in. pracodawców i samorządowców – zapowiedziała w piątek szefowa MEN Anna Zalewska.[…]

 

Minister wskazała, że trwają prace nad budową „nowoczesnej szkoły branżowej, nowoczesnego technikum„. „Ileś działań zostało już podjętych (…). Przepisy już dają ogromne możliwości, ale one są jeszcze niewystarczające” – oceniła.

W marcu odbędzie się kongres zawodowy pod hasłem +dobry zawód+. Spotkamy się z powiatami, pracodawcami po to, by pokazać wszystkie przepisy, które chcemy zmienić” – powiedziała minister.

 

Przypominam, że chcemy dotknąć i ustawy o finansach publicznych i ustaw podatkowych. Branże, spółki, korporacje są gotowe dołożyć się do systemu edukacji poprzez m.in. wyposażenie, ale jest problem z podatkiem od darowizny” – dodała. […]

 

Zalewska podała, że 22 stycznia planowane jest w Ministerstwie Rozwoju robocze spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw i spółek, by „praktycznie i konkretnie porozmawiać z nimi o promocji. „Chcemy, by co najmniej 30, 40 spółek wyprodukowało spoty reklamowe, gdzie nie tylko pochwalą się tym, co robią, ale przede wszystkim – jakich zawodów potrzebują i gdzie są już w szkołach” – powiedziała szefowa MEN. […]

 

 

Cały tekst „W marcu kongres o przyszłości szkolnictwa zawodowego”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

*W oryginale : Berufsförderungswerk. Zobacz więcej  –  TUTAJFoto: www.google.pl

Szkoła Podstawowa nr 141im. gen. Mariusza Zaruskiego w Łodzi – aktualnie

 

Szkoła Podstawowa nr 141 – zgodnie z obietnicami – będzie rozbudowana. Jest projekt i pieniądze w budżecie – mówili na konferencji prasowej przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak i przewodniczący Klubu Radnych SLD Sylwester Pawłowski.

 

Inwestycja zakłada budowę dodatkowego pawilonu w kształcie podkowy, ulokowanego wokół sali gimnastycznej, boczne skrzydła będą parterowe, a środek 2-piętrowy. Projekt jest gotowy, dyrektor szkoły jest na etapie pozyskiwania niezbędnych zezwoleń i może ogłaszać przetarg dla wykonawcy.

 

Foto: www. uml.lodz.pl

Wizualizacja projektowanej inwestycji

 

Budynek ma mieć powierzchnię 1250 metrów, 8 sal lekcyjnych wraz z zapleczem socjalnym.

 

Cieszymy się, że ta realizacja nastąpi, bo mieszkańcy Olechowa, jednego z najbardziej rozwijających się łódzkich osiedli, czekają na nią od kilku lat. W najbliższych 5, 10 latach na Olechowie i Janowie przybędzie ok. 5 tys. mieszkańców. Dlatego musimy zabezpieczyć bazę szkolną, stąd rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141. Cieszymy się, że znalazły się środki na tę realizację – mówił Tomasz Kacprzak.

 

Radni podkreślają, że rozbudowa oznacza nie tylko możliwość przyjęcia większej liczby uczniów, ale i zapewnienia im komfortowych warunków do nauki.

 

Inwestycja w te szkołę to inwestycja w nowe pokolenie łodzian oraz w kadry łódzkiej edukacji. Ale nie dzieje to się przypadkowo. Kiedy w 2011 roku została odrzucona koncepcja likwidacji tej szkoły, trafił do mnie jej dyrektor. To dzięki jego staraniom i kadry pedagogicznej placówka odzyskała swoją pozycję na mapie edukacyjnej Łodzi – mówił Sylwester Pawłowski.

 

Budowa ma trwać 2 lata, nie zakłóci normalnej pracy szkoły.

 

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

  

Od minionego wtorku niektóre media podawały radosną wiadomość, którą najlepiej oddaje tytuł, jakim ją opatrzono na stronie portalu INN:Poland :

 

„Najlepsza szkoła na świecie jest… pod Warszawą. Nie mają ławek, a o podręcznikach nie słyszeli”

 

Oto obszerny fragment tej publikacji:

 

Konkurs Edumission jest z założenia elitarny – do udziału w nim zaproszono jedynie 20 najlepszych szkół z całego świata. Zwyciężyła polska placówka No Bell z Konstancina-Jeziorny. Jej program – bez dzwonków, bez ławek i podręczników – zdobył serca jurorów.

 

Foto: edunews.pl

 

Jak działa szkoła bez wszystkiego, co ze szkołą się kojarzy?

 

Szkoła tradycyjna jest reżimem kontrolowanej powtarzalności.Powtarza się określone lekcje, schematy postępowania i rozwiązania. Podsuwane są w podręcznikach, które są dostosowane do nieistniejącego w rzeczywistości, statystycznego, uśrednionego ucznia. Nie ma tam żadnej personalizacji i indywidualizacji. Takie lekcje prowadzą do automatyzacji – mówi w filmie zgłoszonym do Edumission jeden z nauczycieli.

 

Czytaj dalej » 

Udostępniamy  kolejny już – po poście prof. Śliwerskiego –  materiał, który powstał w reakcji na ogłoszenia rankingu „Perspektyw”,  gdzie trzy  najlepsze łódzkie  szkoły znalazły się dopiero w trzeciej dziesiątce!

 

Oto  obszerne fragmenty postu jeszcze jednego znanego blogera –  Dariusza Chętkowskiego – na co dzień nauczyciela XXI LO, które w tym roku znalazło się na 35 miejscu i spadło w porównaniu z notowaniami sprzed roku o 7 pozycji:

 

Łódzkie szkoły idą na dno

 

Po ogłoszeniu XX Rankingu Liceów Perspektywy 2018 nie wiedzieliśmy, jak reagować. W Łodzi zajęliśmy wprawdzie miejsce na podium, ale w kraju już tylko 35. W ogóle wszystkie łódzkie licea idą na dno. W pierwszej setce jest zaledwie pięć szkół. Bije nas na głowę nie tylko stolica, Kraków czy Wrocław, ale także Radom, Kielce, Swarzędz i Bielsko-Biała. I nie mówię jedynie o swoim liceum, ale o całej Łodzi. Edukacja leży. […]

 

Jakie miasto, takie szkolnictwo. Pieniędzy nie ma w szkołach na nic. Bieda aż piszczy. Właściwie gdyby nie szczodrość rodziców, samozaparcie nauczycieli oraz dobra wola uczniów, to wszystko by diabli wzięli. Miasto nie finansuje nic, wszelkie prośby o pieniądze traktuje jak zamach terrorystyczny. Dyrektorów obowiązuje zasada, że szkoły mają finansować się same. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych absurdów, że jak pada propozycja, aby złożyć się na coś, np. na zamek w drzwiach do pokoju nauczycielskiego, to ludzie dają, bo co mają robić? Podeprzeć drzwi snopkiem czy podnieść rękę na władzę?

 

Prezydent miasta jak zwykle szykuje dyplomy uznania dla najlepszych szkół. Na miejscu dyrektorów kazałbym się pocałować w d… Nie wspieracie edukacji, to i nie nagradzajcie. Udawajcie, że szkół w Łodzi nie ma.

 

 

Źródło: www. chetkowski.blog.polityka.pl