Archiwum kategorii 'Aktualności'

Foto: Bogusław Olejniczak

 

Dużą Aulę Auditorium Maximum UJ wypełnili uczestnicy rozpoczętego już Kongresu

 

 

Foto: Bogusław Olejniczak

 

Otwarcia  XII Kongresu Zarządzania Oświatą dokonała Ewa Halska – Prezes Zarządu OSKKO

 

 

Czytaj dalej »Dziś rozpoczyna się, już po raz drugi w Krakowie, (poprzednio w 2011 roku) XII Kongres Zarządzania Oświatą, od 2006 roku corocznie organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Tak jak i poprze-dnio – główna część obrad toczyć się będzie w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kruniczej 33.

 

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Po półgodzinnej „rozgrzewce”, przeznaczonej na wystąpienia partnerów wspierających, uroczyste rozpoczęcie kongresu zaplanowano na godz. 13:30

 

Pierwszy wykład, zat. „Co warto diagnozować w szkole, placówce” wygłosi w największej (na 600 osób) auli – nie kto inny jak nasz stary znajomy, łodzianin – prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski.

 

W tym samym czasie (14:00 – 15:30), w małej salce na 50 osób, Beata i Bolesław Kotlińscy ze „Strefy Potencjału” z Wrocławia poprowadzą warsztat „Sytuacje konfliktowe w szkole”.

 

Po przerwie na kawę – symultanicznie – uczestnicy kongresu, w ramach oferty pierwszego tak przygotowanego bloku, będą mogli  w czasie od 16:25 do 16:55 wybierać  w 8 salach z oferty programowej Kongresu (patrz –  Harmonogram).

 

Najważniejszą informacją  dotyczącą programu pierwszego dnia kongresu jest jednak wiadomość, że planowane na godz. 17:00 spotkanie z minister Anną Zalewską zostało przez nią odwołane…

 

 

Uwaga:

W tym roku „Obserwatorium Edukacji” nie będzie mogło relacjonować przebiegu kongresu w oparciu o „naoczne świadectwo” obecnego tam reportera. Będziemy jednak przekazywali Wam wszystkie informacje i zdjęcia, jaki będą do nas, z różnych źródeł, docierały. [WK]

  

Foto: www.maie.lodz.pl

 

Jako jedno z wydarzeń, towarzyszących  otwartej 15 września w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym przy Placu Wolności w Łodzi  wystawie „Utracone – odzyskane. Ciąg dalszy…  – w najbliższą niedziele, 17 września, odbędą się w siedzibie muzeum bezpłatne warsztaty, na których uczestnicy będą tworzyć maski etniczne, inspirowani eksponatami tej wystawy.

 

Na warsztaty są  jeszcze wolne miejsca – można przekazać tę informację wszystkim, mającym zainteresowania w zakresie aktywności w tej dziedzinie.

 

Zapisy pod nr tel.   42-632-84-40 wew. 29   lub    ewa.kurylak@maie.lodz.pl 

 

Dzisiaj, w sali im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C), w gmachu naszego Sejmu, obradowała Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ze w tym samym czasie, na oficjalnej stronie sejmowej widniała informacja:

 

 

11:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

          Komisja Infrastruktury

               ODWOŁANE

sala im. Władysława Raczkiewicza (nr 217, bud. A/Senat)

Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat zmian w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r., wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozpatrzenie Informacji: Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kształcenia w zawodzie kierowca mechanik i technik transportu drogowego.

 

 

Z pozasejmowych źródeł dowiedzieliśmy się, że komisja jednak odbyła posiedzenie, ale samodzielnie i na zupełnie inny temat:

 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji Narodowej – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie zwolnień oraz utraty części etatów nauczycieli, wynikających z wprowadzenia reformy systemu edukacji”.

 

 

Odwołanie wcześniej zapowiedzianego i zwołanie na powyższy temat posiedzenia sejmowej Komisji ENiM musiało nastąpić nagle i niespodziewanie…

 

 

Po godz. 15-ej  na stronie ZNP zamieszczono poniższą informację:

 

 

Jest dobrze… nie ma zwolnień w oświacie

 

13 września podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży posłowie Prawa i Sprawiedliwości zdecydowali, że w Sejmie nie odbędzie się plenarna dyskusja o sytuacji nauczycieli, wynikającej z reformy minister Anny Zalewskiej.

 

W dyskusji posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyrazili zadowolenie ze sposobu wdrażania reformy. Ich zdaniem nie spowodowała ona zwolnień wśród nauczycieli, a praca w kilku szkołach nie jest niczym nadzwyczajnym, bo kiedyś też była.

 

Przedstawiciel ZNP nie zgodził się z tą oceną i wykazał, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Wezwał posłów, bez względu na przynależność partyjną, do wspólnych działań i opracowania programu, który uratuje miejsca pracy. Stwierdził, że apogeum zwolnień przypadać będzie na kolejne lata. [Źródło:www.znp.edu.pl]

 

 

 

Teraz poczekamy, aż odpowiednie służby zamieszczą na oficjalnej stronie Sejmu pełny zapis przebiegu posiedzenia komisji.

 

 

UWAGA!

Do piątku, 15 września, nie zamieszczono nawet skróconej informacji o tym posiedzeniu  –  zobacz TUTAJ

 

 Dziś Najwyższa Izba Kontroli zamieściła na swej stronie informację oraz raport z kontroli funkcjonowania świetlic szkolnych. Oto obszerne fragmenty tego materiału oraz link do pełnego raportu z tek kontroli:

 

[…] Zmiany w 2014 r. przepisów  Ustawy o systemie oświaty wprowadziły nowe wymagania dotyczące pracy świetlicy. Zobowiązały publiczne szkoły podstawowe do przyjmowania do świetlicy wszystkich uprawnionych uczniów. Wcześniejsze przepisy mówiły tylko o tym, że szkoła podstawowa powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. Dodatkowo wprowadzono wymóg, aby podczas zajęć, pod opieką jednego nauczyciela nie pozostawało więcej niż 25 uczniów oraz wymagania dotyczące dostosowania zajęć świetlicowych do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także ich zainteresowań. We wrześniu 2016 r. do świetlic w całej Polsce zapisanych było blisko 876 tys. uczniów, czyli ponad 40 proc. wszystkich dzieci w publicznych szkołach podstawowych.

 

Ustalenia kontroli NIK wskazują, że dyrektorzy szkół uznali zmianę przepisów jedynie za doprecyzowanie dotychczasowego modelu działania świetlic. Dla większości szkół zmiany w ustawie nie miały większego wpływu na ich działalność.

 

Źródło:www.nik.gov.pl

 

NIK wskazuje, że organizacja świetlic w większości skontrolowanych szkół podstawowych pozwalała na właściwą opiekę nad uczniami. Zatrudniano wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i na potrzeby świetlic wykorzystywano odrębne pomieszczenia, które wyposażono w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający prowadzenie zróżnicowanych zajęć. Jednak niemal we wszystkich skontrolowanych szkołach (w 90 proc.) kontrolowanych szkół kryteriami przy organizacji grup dzieci były przede wszystkim godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji lub dojazdu uczniów autobusem szkolnym. Tylko w trzech spośród 32 skontrolowanych placówek zorganizowano grupy wychowawcze składające się z uczniów o rozpoznanych indywidulanie potrzebach edukacyjnych i zainteresowaniach oraz dostosowano do nich propozycję zajęć w świetlicy. […]

 

Czytaj dalej »Foto:  www.getpocket.com

Posiedzenie Rady Ministrów w dniu 12 września 2017 roku

 

 

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Projekt ustawy obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół i placówek.

 

Zmienione zostaną regulacje odnoszące się wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego (powiązaniu go z wynagrodzeniem) i urlopu. Wprowadzone rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych i nauczycieli. W 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponuje kolejny etap zmian w tym zakresie.

 

Projekt ustawy skierowany został do prac w Parlamencie.

 

 

Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy dotyczące finansowaniu zadań oświatowych.

 

Czytaj dalej » 

Dzisiaj na stronie MEN zamieszczono informacje, zatytułowaną „Wyniki egzaminu maturalnego 2017 – informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej”. Wbrew tytułowi jest to jedynie ogólna informacja o stopniu zdawalności tego egzaminu w ogóle i z niektórych (daleko nie wszystkich) przedmiotów egzaminacyjnych. Oto obszerne fragmenty tego tekstu:

 

[…] Łącznie egzamin maturalny zdało 218 779 uczniów, co stanowi 84,5% wszystkich zdających. Świadectwo dojrzałości otrzymało 89% absolwentów liceum ogólnokształcącego (148 158) i 76% absolwentów technikum (70 621).

 

Spośród wszystkich zdających egzaminu nie zaliczyło 40 258 osób, czyli 15,5%. Było to 18 448 absolwentów liceum ogólnokształcącego (11%) i 21 810 uczniów technikum (24%).

 

Na poziomie podstawowym egzamin obowiązkowy z języka polskiego zdało 98% uczniów (?)– 98 % w liceum ogólnokształcącym i 97% w technikum. […]

 

86% uczniów zdało egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. W liceum ogólnokształcącym pozytywny wynik otrzymało 90% uczniów (?),  a w technikum 79%.

 

Spośród języków obcych nowożytnych najlepiej wypadł egzamin maturalny z języka hiszpańskiego, który na poziomie podstawowym zdało 99% osób przystępujących do egzaminu (99% w liceum i 89% w technikum).

 

98% zdających zaliczyło egzamin z języka francuskiego (99% w liceum i 76% w technikum) i języka włoskiego (98% w liceum i 94% w technikum). Pozytywny wynik z języka niemieckiego otrzymało 96% przystępujących do egzaminu (97% w liceum i 94% w technikum), a z języka angielskiego 95% zdających (96% w liceum i 92% w technikum). 93,5% osób zaliczyło egzamin maturalny z języka rosyjskiego (94% w liceum i 93% w technikum).

 

W sesji poprawkowej w sierpniu do egzaminu maturalnego przystąpiło 47 897 uczniów (?). Były to osoby, które przed wakacjami przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i nie zaliczyły wyłącznie jednego egzaminu w części ustnej lub pisemnej. Tegoroczni absolwenci stanowili 71% (34 062) wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.[…]

 

Cały komunikat „Wyniki egzaminu maturalnego 2017 – informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej”  –   TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2017 r. (CKE)    –    TUTAJ

 

 

 

Komentarz redakcji

 

Z ujawnionych przez CKE informacji nadal nie dowiadujemy się jaka była zdawalność egzaminów z takich przedmiotów jak biologia, chemia, historia, geografia, WOS czy fizyka. A to zdobyte na tych egzaminach punkty odgrywają często decydującą rolę w procesie rekrutacyjnym na studia, zwłaszcza na tak obleganych kierunkach jak medycyna, prawo lub zarządzanie na uniwersytetach czy nieomal wszystkich  kierunkach na politechnikach.

 

W podanej statystyce powinien cieszyć wyrównany poziom zdawalności egzaminu z j. polskiego:  LO – 98% zdających (nie uczniów!),  technika – 97% przystępujących do egzaminu. Smuci utrzymująca się dysproporcja wyników egzaminów z matematyki między absolwentami liceów i techników: LO –  90% absolwentów, a 79% absolwentów technikum. A to przecież ci ostatni powinni przykładać do tego przedmiotu większą wagę, myśląc o kontynuowaniu swej ścieżki kariery zawodowej na politechnikach…

 

Zastanawia powód utajnienia wyników egzaminów poprawkowych. Czyżby tak wielki procent osób, które do nich przestąpiło „oblało” je, że postanowiono tę liczbę „utopić” w ogólnym wskaźniku osób, które matury w tym roku nie zdały?

 

A przy okazji – warto uświadomić sobie nie tylko wskaźnik procentowy (15.5%), a bezwzględną liczbę tych „nieszczęśników”, którzy ponieśli w tym roku ostateczną klęskę. To 40 258 osób. Zbliżoną liczbę mieszkańców mają takie miasta, jak Sopot, Jarosław, Świdnik czy Sanok…  [WK]Foto: www.men.gov.pl

Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEN

 

 

Ministerstwo edukacji zwołało na dzisiaj konferencje prasową, poświęconą wsparciu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjny. Można przypuszczać, że kierownictwo resortu chciało w ten sposób „zadać kłam” od dawna podnoszonemu problemowi, sygnalizowanemu przez rodziców uczniów, którym w wyniku przyznania prawa do nauczania indywidualnego tym samym ograniczono możliwość  przebywania na wybranych zajęciach z rówieśnikami na terenie szkoły.

 

Szukaliśmy „w sieci” pokłosia medialnego tego wydarzenia, którego jedyną bohaterką była Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEN. Niestety – wyszukiwarka nie znalazła publikacji, relacjonującej ten briefing. Pozostaje nam odesłać naszych Czytelników na stronę MEN. Oto fragmenty zamieszczonego tak komunikatu:

.

Podczas swojego wystąpienia wiceminister Marzena Machałek podkreślała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole musi mieć zapewnione wszechstronną pomoc.

 

Żadne dziecko nie będzie pozostawione bez wsparcia. Chcemy jasno powiedzieć rodzicom, że jesteśmy po ich stronie. Będziemy pilnować tego, żeby te rozwiązania, które są wprowadzane były dobrze realizowane w szkołach – powiedziała wiceminister edukacji.

 

Wiceszefowa MEN podkreślała, że nowy system powstał w ścisłych konsultacjach z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.[…]

 

Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

 

Czytaj dalej »Foto: www.men.gov.pl

Minister Anna Zalewska w Krynicy podczas panelu „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”

 

 

Aby dowiedzieć się konkretów o zamiarach ministerstwa edukacji w obszarze kształcenia zawodowego (branżowego) trzeba czytać dzienniki, a nie komunikaty MEN. Oto najnowszy przykład: artykuł Karoliny Nowakowskiej w „Dzienniku Gazeta Prawna”, zatytułowany Anna Zalewska zdradziła szczegóły reformy szkół branżowych: Pracodawca sam założy szkołę, a uczeń podpisze lojalkę”. Wybraliśmy kilka istotnych fragmentów (mamy nadzieję, że redakcja nie poda nas z tego powodu do sądu):

 

Do tej pory było tak, że w szkołach zawodowych często nauczano zawodów, które już nie istnieją. Dopasowywano je tylko i wyłącznie do tego, jaką kadrą dysponowała szkołamówiła wiceszefowa MEN odpowiedzialna za reformę szkół branżowych*. Teraz będzie również inaczej, ponieważ do pensji nauczyciela będą mogli dołożyć się pracodawcy. Pracodawcy mają również finansowo dołożyć się do szkół branżowych. […]

 

Jak zapowiedziała Anna Zalewska, w 2019 roku klasa nie ruszy, jeśli nie będzie miała partnera w postaci pracodawcy.

 

To jednak nie koniec zmian. W zreformowanej szkole branżowej pracodawcy będą mogli samodzielnie tworzyć szkoły. – My zadbamy dla Was o kształcenie ogólne, a Wy zajmiecie się resztą mówiła Anna Zalewska.

 

Co na to pracodawcy?

Obecni podczas panelu przedstawiciele największych firm w Polsce nie kryli zadowolenia z proponowanych rozwiązań. – Od pierwszego możliwego semestru wchodzimy w system klas patronackich zadeklarował Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź. […]

 

Podobnie przedstawiciele innych firm z sektora energetycznego, który boryka się z olbrzymim problemem luki pokoleniowej, deklarowali, że będą przyglądać się i pomagać Ministerstwu we wprowadzeniu reformy.

 

Uczniowie podpiszą lojalki

Reforma szkolnictwa branżowego będzie kosztowna. Minister Zalewska mówiła o 9 miliardach subwencji oświatowej dla tych szkół. Stąd MEN rozważa podpisywanie przez uczniów swego rodzaju „lojalek”, które będą zobowiązywały ich do pracy u pracodawcy, który dołożył się do ich wykształcenia przez pewien czas po zakończeniu nauki.[…]

 

Cały artykuł „Anna Zalewska zdradziła szczegóły reformy szkół branżowych: Pracodawca sam założy szkołę, a uczeń podpisze lojalkę”   –   TUTAJ

 

*Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEN

 

Źródło: www. serwisy.gazetaprawna.pl

 

 

 

A oto fragmenty informacji, jakie 8 września o tym samym wydarzeniu zamieszczono na stronie MEN:

 

Czytaj dalej »Foto:www.gloswielkopolski.pl

 

 

Dzisiaj na stronie oswiata.abc.com zamieszczono informację, zaczerpniętą ze źródeł  Polskiej Agencji Prasowej, o najnowszej inicjatywie włoskich władz oświatowych i związku wydawców podręczników w walce z – okazuje się że nie tylko znaną w Polsce – plagą przeciążonych uczniowskich plecaków. Oto fragmenty tego tekstu:

 

Cyfrowy Plecak – to najnowsza inicjatywa, przedstawiona we Włoszech na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Związek wydawców podręczników utworzył platformę, na której ich książki dostępne są w formie elektronicznej.

 

Celem wspólnego projektu kilkudziesięciu wydawców jest odciążenie plecaków włoskich uczniów, którzy – jak alarmują rodzice, nauczyciele i lekarze – uginają się pod wagą książek. Dźwigają do szkoły nawet 16 kilogramów.[…].

 

Po długiej dyskusji na temat szkolnych ciężarów i fazie eksperymentów rusza platforma pod nazwą Cyfrowy Plecak, na której dostępne są niemal wszystkie podręczniki, obowiązujące w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i technikach. Potrzebną książkę odnajduje się wybierając na stronie internetowej szkołę i klasę. […].

 

Włoski resort oświaty w przypomnianym ostatnio okólniku podkreśliło, że nadmierna waga plecaków jest „przyczyną problemów fizycznych, mających wpływ na postawę, równowagę i poruszanie się„.

 

Cała informacja „Włochy: cyfrowy plecak, czyli sposób na ciężkie podręczniki szkolne”  –   TUTAJ

 

 

Przeczytaj także:

 

„Rzeczpospolita”   –   Raport NIK: Plecaki polskich uczniów za ciężkie

 

NIK o bezpieczeństwie i higienie nauczania w szkołach publicznych  – skrót

 

Raport NIK: Informacja o wynikach kontroli