Archiwum kategorii 'Aktualności'

 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – święto obchodzone corocznie 20 listopada, ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka.

 

Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w dniu 7 listopada 2014 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. […]

 

Obchody tego dnia, mają być impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka, zarówno wśród najmłodszych obywateli jak i dorosłych. Szczególną uwagę poświęca się informowaniu dzieci i młodzieży, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Podkreśla się także ogromną rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

 

 

Źródło: www.pl.wikipedia.org

  

Dziś na stronie noszącej nadal adres Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono ważny komunikat: „Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.”. Informację o tym przekazano na zwołanej w tym celu konferencji prasowej. Oto obszerne fragmenty tego komunikatu:

 

Screen z relacji filmowej na Yoy Tube 

 

Minister Przemysław Czarnek i wiceminister Maciej Kopeć podczas dzisiejszej konferencji prasowej

 

 

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

 

Wymagania egzaminacyjne to istotne wytyczne dla nauczycieli i uczniów. Dzięki nim wiadomo, jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych oraz co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminu. Wprowadzone rozwiązania pozwolą również na większy komfort pracy nauczycielom.

 

 

Prace nad wymaganiami egzaminacyjnymi

 

Dziś, 19 listopada zakończył się pierwszy etap prac zespołów ekspertów, którzy od października br. pracowali nad opracowaniem wymagań egzaminacyjnych. […]

 

 

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych

 

Od 20 listopada br. rozpoczynamy prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych. Na uwagi i opinie merytoryczne czekamy do 27 listopada pod adresem: prekonsultacje@men.gov.pl. Wszystkie przesłane opinie zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt.

Kolejne kroki w przygotowaniu egzaminów

 

Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

 

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.[…]

 

 

Czym są wymagania egzaminacyjne?

 

Przygotowane przez ekspertów wymagania egzaminacyjne są oparte na wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego. W swoim zakresie uwzględniają one jednak specyficzną sytuację edukacyjną na przestrzeni ostatnich trzech lat szkolnych. Wymagania egzaminacyjne nie określają zakresu kształcenia.[…]

 

 

Zmiana arkuszy egzaminacyjnych

 

Czytaj dalej »Foto: www. uml.lodz.pl

 

Sala posiedzeń Rady Miejskiej Łodzi podczas sesji

 

Na swej środowej (18 listopada) sesji Rada Miejska Łodzi przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu naliczania dodatów do płacy zasadniczej nauczycieli, wypłacanych na innej niż Karta nauczyciela podstawie. Oto komunikat, jaki wczoraj zamieszczono na stronie UMŁ:

 

Więcej pieniędzy dla łódzkich nauczycieli

 

[…] Radni na sesji przyjęli regulamin, który zakłada m.in. uregulowanie wysokości stawek dodatków funkcyjnych, zarówno dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, jak i z tytułu pełnionych funkcji. Ale także zwiększenie ich wysokości, określa dodatki za pracę w warunkach trudnych.

 

Zapisy regulaminu przyznają tzw. rozszerzony dodatek motywacyjny za pracę w oddziałach integracyjnych. Zaproponowana została również zmiana minimalnej wysokości dodatku motywacyjnego ze 100 zł do 250 zł oraz podwyższenie jego górnej granicy z 1500 zł do 3000 zł, co zapewne pozwoli na realne docenienia najlepszych nauczycieli łódzkich szkół. 

 

Zwiększone znacząco zostaną także dodatki dla nauczycieli pełniących funkcję opiekuna nauczyciela odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego, tutaj wzrost o 60 zł.

 

W uchwale zostały również uregulowane wysokość nagród dla nauczycieli, zatem niezależnie od miejsca zatrudnienia nauczyciele będą mogli otrzymać nagrody dyrektora w porównywalnej wysokości, nie mniejszej niż 1000 zł i nie większej niż 3000 zł.

 

Uzgodnienia odnośnie nowego regulaminu trwały pomiędzy Miastem a związkami zawodowymi od 2018 roku. […]

 

Skutek finansowy wynikający z proponowanych regulacji szacowany jeszcze w tym roku to kwota 4,5 mln zł. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Łodzi.

 

 

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 Maciej Kalach jest autorem informacji „Zdalna nauka. 413 laptopów trafi do dzieci z łódzkich rodzin zastępczych oraz uczniów z domów dziecka w Łodzi”, zamieszczonej dziś na portalu <łódź naszemiasto>. Oto jej treść – bez skrótów:

 

 

Urząd Miasta Łodzi wyliczył we wtorek (17 listopada), że 413 laptopów trafi do dzieci z rodzin zastępczych oraz do uczniów z domów dziecka. Dzieje się to w ramach projektu wartego 2 miliony złotych, z czego 1,7 mln zł to dotacja unijna.

 

Za 2 mln zł magistrat kupił 413 laptopów oraz sprzęt multimedialny: m.in. drukarki, skanery oraz tablice interaktywne. Część sprzętu jest dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami: niewidomych czy ze spektrum autyzmu.

 

Z 413 komputerów 340 trafi do dzieci z rodzin zastępczych, zaś pozostałe (73) – do domów dziecka.

 

ycie podopiecznych domów dziecka i maluchów z rodzin zastępczych nie jest łatwe. Dzięki tym zakupom łatwiej i wygodniej będzie im brać udział w zajęciach. Brak dostępu do dobrego sprzętu już nigdy nie będzie problemempowiedziała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, nawiązując do trwającej nauki zdalnej.

 

 

Źródło: www.lodz.naszemiasto.pl

 W poniedziałek 16 listopada na stronie ZNP zamieszczono takie oto zaproszenie:

 

 

Prosimy nauczycieli i nauczycielki o udział w krótkim badaniu sondażowym na temat warunków zdalnej pracy. To tylko 5 pytań (plus dwa pytania w ramach metryczki).

 

Wyniki badania zostaną wykorzystane do dalszych działań na rzecz usprawnienia zdalnej nauki oraz zapewnienia nauczycielom odpowiednich warunków pracy i możliwości jak najszerszego udziału w doskonaleniu zawodowym.

 

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety do 23 listopada.

 

Dziękujemy!

ANKIETA TUTAJ

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 Wszystkich, którzy nie mogli wczoraj śledzić uroczystości wręczenia nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” informujemy o finale tego wydarzenia:

 

Znamy laureatów 14. edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

 

Foto: www.efc.edu.pl

 

W tym roku Kapituła Nagrody wyróżniła Agnieszkę Jankowiak-Maik, nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, aktywistkę edukacyjną, autorkę bloga „Babka od histy”, redaktorkę naczelną serwisów internetowych CiekawostkiHistoryczne.pl i TwojaHistoria.pl. Laureatka otrzymała statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tys. zł.

 

Agnieszka Jankowiak-Maik została doceniona za konsekwencję w działaniu na rzecz budowania szkoły otwartej na zmieniający się świat, pokazującej jak obcować z innością, otwartej na uczenie się od uczniów, wrażliwej na potrzeby słabszych i wykluczonych, budującej kompetencje, które pozwalają pogłębiać relacje międzyludzkie.[…]

 

Wyjątkowo w tym roku Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu nagrody specjalnej Dariuszowi Martynowiczowi, nauczycielowi języka polskiego w Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, jednemu z inicjatorów akcji lokalnej „Region-mural Kliszczacy”.

 

Czytaj dalej »Foto: www.google.com

 

Dziś (16 listopada) na „Portalu Samorządowym” zamieszczono komunikat:

 

88 tysięcy podpisów pod petycją o odwołanie Przemysława Czarnka

 

Jutro w Sejmie, Senacie i kancelarii Premiera złożona zostanie petycja o odwołanie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. 88 tys. podpisów w tej sprawie zebrała inicjatywa „STOP deMENtażowi edukacji”.

 

Za inicjatywą stoją nauczyciele szkolni i akademiccy, pracownicy naukowi i studenci.

 

Jak piszą, jeszcze przed zaprzysiężeniem kandydatura Przemysława Czarnka budziła sprzeciw dużej części środowiska naukowego, ponieważ „polityk ten wsławił się licznymi wypowiedziami o charakterze szowinistycznym, mizoginicznym oraz nienawistnym wobec osób nieheteronormatywnych„. Podczas sprawowania urzędu natomiast „dopuścił się otwartych gróźb pozbawienia środków finansowych tych uczelni, które umożliwiły pracownikom i studentom wzięcie udziału w ogólnopolskich protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego oraz prześladowania nauczycieli, którzy zaangażowali się w ten protest obywatelski„.

 

Zdaniem autorów inicjatywy Przemysław Czarnek łamie zasady równości obywatelskiej i działa w sprzeczności z misją edukacyjną resortu, którym zarządza.

 

Uczestnicy akcji zapowiadają, że jeśli ich protest zostanie zignorowany są gotowi przystąpić do kolejnych działań, ze strajkiem włącznie.

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

 

Zobacz także: „Dziennik Łódzki” – „Strajk Kobiet pod Kuratorium Oświaty w Łodzi. Nie dla ministra Czarnka. Będzie petycja o zmianę nazwy al. Jana Pawła II w Łodzi!” – TUTAJ

 Dzisiaj na oficjalnej stronie ŁKO zamieszczono taki oto news:

 

Andrzej Krych nowym wicekuratorem oświaty

 

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał dziś nowego wicekuratora oświaty. Został nim Andrzej Krych, doświadczony i wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty w Łodzi.

 

 

Nominację na to stanowisko wręczył kurator Waldemar Flajszer.

 

Wiedza, kompetencje  i bogate doświadczenie zawodowe wicekuratora Andrzeja Krycha są rękojmią, że na tym stanowisku będzie dobrze wypełniał swoje obowiązki – podkreślił kurator Waldemar Flajszer.

 

Andrzej Krych w Kuratorium Oświaty w Łodzi pracuje od 1998 roku. W ciągu 22 lat pełnił funkcje wizytatora, kierownika Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, dyrektora Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim, dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji oraz pełniącego obowiązki Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

 

Źródło:www.kuratorium.lodz.pl

 

 

 

P.s

 

Ale nadal nic się nie zmieniło w sprawie informacji o, rzekomo wznowionych, Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021 – zobacz TUTAJ

  

Uroczystość ogłoszenia laureata lub laureatki Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” jest unikalną okazją, by wysłuchać i poznać 10 nauczycieli i nauczycielek, którzy i które:

 

-uczą i wychowują w duchu dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych,

 

-inspirują do działań zgodnych z tymi wartościami,

 

-odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz społeczności lokalnej.

 

 

W programie m.in.:

 

-Ogłoszenie laureata bądź laureatki Nagrody oraz osób wyróżnionych spośród 10 nominowanych nauczycieli i nauczycielek

 

-Rozmowa z wszystkimi nominowanymi osobami, którą poprowadzi Alicja Pacewicz, ekspertka edukacyjna Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Wierzymy, że udział w tym wydarzeniu może być dla wielu z Was źródłem inspiracji, nadziei i energii do działania.

 

Serdecznie zapraszamy – 16 listopada 2020 r. o godzinie 16:00.

 

Transmisja odbędzie się na naszym profilu na Facebooku!

 

https://www.facebook.com/fundacjaCEO/Foto: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

Członkowie władz Prezydium K.S.N.i O. NSZZ „Solidarność” podczas wczorajszego spotkania z ministrem EiN Przemyslawem Czarnkiem

 

 

W dniu 12 listopada 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Prezydium Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” z Ministrem Edukacji i Nauki prof. Przemysławem Czarnkiem. Sekretariat reprezentowali w nim: Przewodniczący KSNiO Ryszard Proksa, Przewodniczący KSN Dominik Szczukocki, Przewodniczący KS PAN Wojciech Nasalski, wiceprzewodniczący KSOiW Zbigniew Świerczek oraz sekretarz KSNiO Agata Adamek.

 

Podczas spotkania przedstawiciele sekretariatu przedstawili ministrowi najważniejsze problemy dotyczące polskiej oświaty. Wyrazili żądanie natychmiastowej realizacji porozumienia zawartego między „Solidarnością” a Rządem RP w kwestii nowego systemu wynagradzania nauczycieli oraz wznowienia prac zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

Prof. Przemysław Czarnek poinformował, że trwają prace nad powstaniem nowej struktury ministerstwa integrującej dotychczasowe resorty. Zapowiedział, że w pierwszym kwartale 2021 r. zostanie przedstawiony projekt nowego systemu wynagradzania nauczycieli. Zadeklarował chęć częstych konsultacji i spotkań z przedstawicielami KSOiW w celu rozwiązywania istotnych problemów polskiej edukacji. Najbliższe ma odbyć się jeszcze w listopadzie tego roku.

 

Czytaj dalej »