Wczoraj obradowała Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Przedmiotem jej prac było pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. Istotą tej zmiany jest nowa wersja art. 63 ust. 14, ustawy Prawo oświatowe, który precyzowałby zasady delegowania przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych do składu komisji konkursowych, powoływanych przez organ prowadzący szkołę lub placówkę w celu wyłonienia jej dyrektora.

 

Wcześniej władze  ZNP skierowały do Rafała Grupińskiego – Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży pismo, zawierające opinię w tej sprawie. Oto fragment tego pisma:

 

[…] Zaproponowane nowe brzmienie artykułu 63 ustawy Prawo oświatowe bez wątpienia doprecyzowuje udział przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, ale jednocześnie wyklucza ze składu komisji jeden z reprezentatywnych związków zawodowych działających w oświacie, tj. ZNP lub Forum Związków Zawodowych. Zgodnie bowiem z dodanym do artykułu 63 ustępem 14a związki te będą zobligowane wyłonić wspólnego przedstawiciela do składu komisji konkursowej.

 

W związku z powyższym Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o uzupełnienie treści zapisu zawartego w ustępie 14a poprzez dodanie po wyrazach wchodzącej w skład wyrazów tej samej. Proponowana przez nas zmiana umożliwi wyłonienie jednego przedstawiciela z poszczególnych organizacji reprezentatywnych, a nie kandydata wspólnego. [Źródło: www.znp.edu.pl]

 

 

Do dzisiaj na oficjalnej stronie Sejmu RP zamieszczono jedynie lakoniczny komunikat o pracach tej komisji:

 

 

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 2413.)

 

Foto: www.google.pl

 

Poseł Dariusz Piontkowski

 

 

Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Dariusz Piontkowski (PiS). [Tekst  – TUTAJ]

 

Projekt ma na celu doprecyzowanie regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz utajnienie głosowań członków rady pedagogicznej w sytuacji gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole

 

Komisje przyjęły poprawkę o charakterze legislacyjnym. Komisje przyjęły sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Dariusz Piontkowski (PiS). [Sprawozdanie komisji – druk nr 2500]

 

W posiedzeniu uczestniczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Marzena Machałek. [Źródło:/www.sejm.gov.pl]

 

W oczekiwaniu na pełny zapis przebiegu posiedzenia komisji pozostaje nam lektura informacji, jaką na ten temat zamieszczono dzisiaj na stronie portalu, prowadzonego przez firmę Wolters Kluwer. Oto jej fragmenty, zawierające cytaty wypowiedzi posłów:

 

 

– Projekt ustawy wynika z postulatów samorządów i nauczycieli – mówił Dariusz Piontkowski, poseł PiS –  Obecnie przepisy są różnie interpretowano. Zdarzało się, że w przypadku związków zawodowych, które wchodzą w skład federacji, ne wyłaniano jednego przedstawiciela, a w komisji zasiadało kilka osób z organizacji wchodzących w skład zrzeszenia. W jednym z miast sprawa trafiła do WSA, który przychylił się do stanowiska, że należy wyłaniać po jednym przedstawicielu reprezentatywnych związków zawodowych. […]

 

Mówiliśmy, że ustawa – Prawo oświatowe jest zagrożeniem dla niezależności politycznej szkół i nasze przewidywania się sprawdziłymówiła posłanka Elżbieta Gapińska z PO, tłumacząc, że kuratorzy oświaty często są zaangażowani politycznie – Postulujemy, by w skład komisji wchodziło po trzech przedstawicieli organu prowadzącego i po dwóch przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego. Spowoduje to odpolitycznienie szkoły, a kuratorzy zajmą się pracą merytoryczną – mówiła.

 

Głos zabrała również była minister edukacji Krystyna Szumilas (PO), która podkreśliła, że zmiana służy przede wszystkim realizowaniu interesów „Solidarności„. Krytycznie wypowiedziała się o działaniach kuratorów oświaty. – Dzisiaj kurator oświaty blokuje wybór dyrektora szkoły, dzisiaj kurator nie pozwala samorządom na zarządzanie szkołą – podkreślała Szumilas – Dba o to, by w szkole rządził ktoś, kto jest z PiS. Chronicie swoich, a kuratorzy zamiast zajmować się jakością kształcenia, zajmują się polityką w szkole – mówiła. […]

 

Należy doprecyzować przepisy dotyczące reprezentacji związków zawodowych w komisjimówiła Marzena Machałek z MEN – Jestem po rozmowach ze związkami zawodowymi i mam wrażenie, że będziemy pozytywnie opiniować pozytywnie wnioski, by reprezentacja była właściwa – dodała. […]

 

Dariusz Piontkowski tłumaczył, że projekt nie dyskryminuje żadnego związku, czego nie kwestionowano podczas dyskusji. Na wniosek ZNP wprowadzono poprawkę, według której federacje i konfederacje nie będą musiały wyłaniać jednego reprezentanta.

 

Pełny tekst informacjo „Konkurujące organizacje związkowe nie będą wyłaniać jednego przedstawiciela”   –   TUTAJZostaw odpowiedź