16 lutego 2021 r. zamieściliśmy informację, zatytułowaną „Kolejna „deforma” w systemie – teraz centra w miejsce poradni”. 22 lutego w bogatym materiale „O Centrach Edukacji Włączającej z Zytą Czechowską, i dużo, dużo więcej…” informowaliśmy nie tylko o poglądach tej Nauczycielki Roku 2019 o tym projekcie Centrów Edukacji Włączającej i Centrów Dziecka i Rodziny, ale zamieściliśmy także obszerną publikację „Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się”. Natomiast 25 lutego zaprezentowaliśmy stanowisko MEiN w tej sprawie w informacji zatytułowanej „Minister dementuje informacje o zamiarze likwidacji poradni i szkół specjalnych”.

 

Dziś postanowiliśmy zapoznać Czytelniczki i Czytelników OE ze stanowiskami, jakie wobec ministerialnego projektu zajęły dwa największe nauczycielskie związki zawodowe:

 

 

 

23 lutego 2021 r

 

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie projektu „Edukacja dla wszystkich”

 

Prezydium Zarządu Głównego ZNP po zapoznaniu się z dokumentem Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się i wysłuchaniu opinii środowiska nauczycielskiego podczas licznych spotkań, domaga się wstrzymania prac nad tym projektem. Uwzględniając zastrzeżenia wniesione przez nauczycieli praktyków, rodziców i partnerów społecznych należy ponownie poddać proponowane rozwiązania szerokim konsultacjom społecznym.

 

Projektowane zmiany w opinii środowiska nauczycielskiego są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój spowodowany troską o rozwój i warunki kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Rosną również obawy związane z możliwością utraty przez nauczycieli uprawnień wynikających z ustawy Karta Nauczyciela. Niekorzystne zmiany w zakresie statusu zawodowego nauczycieli nie są akceptowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego jako reprezentanta środowiska nauczycielskiego.

 

Utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego to okres niesprzyjający wdrażaniu tak poważnej zmiany w oświacie, dotyczącej wszystkich uczestników procesu kształcenia, zarówno dzieci i młodzieży, ich rodziców, jak też nauczycieli.

 

W tym trudnym dla wszystkich czasie należy z wielką wrażliwością rozważyć zasadność poszczególnych rozwiązań i postawić pytanie – czy kolejna tak poważna zmiana systemowa powinna obecnie mieć miejsce, zwłaszcza w sytuacji braku odpowiednich nakładów finansowych niezbędnych do modyfikacji infrastruktury szkolnej i znaczącego zwiększenia stanu zatrudnienia w oświacie.

 

Ponadto należy mieć na uwadze, że niedawne zmiany strukturalne w systemie oświaty doprowadziły do znacznego pogorszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży (liczne klasy, dwuzmianowość, braki kadrowe), w tych warunkach nie jest możliwe właściwe zabezpieczenie potrzeb uczniów i wychowanków wymagających szczególnego wsparcia. Rządzący nie mogą po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób reformować oświaty. Skutki mogą być katastrofalne.

 

Apelujemy o rozwagę – reformy w oświacie powinny być dokonywane w atmosferze dialogu z partnerami społecznymi, organizacjami samorządowymi oraz rodzicami uczniów i wychowanków.

 

 

za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

 

 

Źródło:www.znp.edu.pl

 

 

x            x           x

 

 

Oto komunikat, jaki 5 dni wcześniej zamieszczono na oficjalnej stronie Ogólnopolskiego Sekcji Oświata i Wychowanie NSZZ „Solidarność”

 

Warszawa, 18.02.2021 r

.

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z posiedzenia 18. 02. 2021 r.

 

Głównym tematem obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 18 lutego 2021 r. było wypracowanie stanowiska wobec projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się”. Członkowie Rady krytycznie ocenili działania zmierzające do reorganizacji systemu pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami w polskim systemie oświaty. Podjęte stanowisko w tej sprawie stanowi załącznik do komunikatu. *

 

Negatywnie oceniono również wprowadzenie możliwości powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty bez odbywania konkursu w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jest to kolejny przykład wprowadzania zmian w prawie oświatowym bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Opinia Prezydium KSOiW w sprawie rozporządzenia zostanie przekazana do sekcji regionalnych.

 

Członkowie Prezydium omówili przebieg swoich działań w okresie od ostatniego spotkania Rady. Przewodniczący Ryszard Proksa zaakcentował najważniejsze osiągnięcia KSOiW, jakimi są:

-umiejscowienie nauczycieli i pracowników pedagogicznych w 1 grupie narodowego programu szczepień,

-umożliwienie uzyskania szybszej ochrony przed COVID-19 pracownikom administracji i obsługi w placówkach oświatowych,

-zdecydowane działania w walce o prawa uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich nauczycieli w celu wyeliminowania negatywnych skutków projektowanej reformy,

-poprawa warunków pracy nauczycieli realizujących zdalne nauczanie: ochrona wizerunku i dóbr osobistych pracowników oświaty, walka o wypłaty godzin ponadwymiarowych i dodatków.

 

Członkowie Rady podkreślili duży wkład pracy mecenasa Tomasza Gryczana w rozwiązywaniu licznych problemów prawnych i wsparciu pracowników oświaty.

 

 

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy 

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

 

 

 

*Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”z dnia 18 lutego 2021 r.ws. projektu: „Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się” [Fragmenty]:

 

[…] Sprzeciwiamy się wykluczeniu z prac nad tym projektem przedstawicieli związków zawodowych, czego efektem jest brak przejrzystości w zakresie finansowania reorganizacji placówek oświatowych dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, warunków pracy i płacy nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz poradniach pedagogiczno-psychologicznych, a przede wszystkim celów i uzasadnienia przedmiotowej reformy. […]

 

Celowym i zgodnym z rekomendacjami NIK jest wzmocnienie finansowe idopracowanie istniejącego systemu. Natarczywe wprowadzanie zmian mających na celu usytuowanie jak największej liczby uczniów z różnymi niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych doprowadzi do braku właściwej realizacji potrzeb wszystkich dzieci.[…]

 

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” nigdy nie wyrazi zgody na to, aby planowane zmiany wiązały się z negatywnymi konsekwencjami dla pracowników, których obowiązki wymagają specjalistycznej wiedzy i kompetencji w tak newralgicznej dziedzinie, jaką jest opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi.

 

 

Pełny tekst Stanowiska Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 18 lutego 2021                                                                                                                                                  – TUTAJ

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 Zostaw odpowiedź