10 lutego na stronie MEiN zamieszczono komunikat, zatytułowany „Edukacja dla wszystkich – kompleksowa pomoc dla każdego dziecka, ucznia i jego rodziny”. Oto jego pierwsze akapity:

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową, lepszą formułą wsparcia dziecka, ucznia – szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny. Przyświeca nam idea, aby każde dziecko miało zagwarantowaną pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczną dostosowaną do jego potrzeb. Wśród naszych propozycji ważną rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki specjalne. Nie ma planów ich likwidacji…

 

Stawiamy sobie 3 cele:

 

-stworzenie międzyresortowego systemu działań na rzecz dzieci, uczniów i rodziny,

-zagwarantowanie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów na terenie szkoły, placówki,

-poprawienie jakości kształcenia wszystkich uczniów, w tym z niepełnosprawnościami. […]

 

Naszą uwagę zwrócił szczególnie ten projekt:

 

Centra Dziecka i Rodziny

 

Co chcemy zrobić? Chcemy przygotować system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziców. W każdym powiecie powstaną międzyresortowe instytucje – Centra Dziecka i Rodziny (CDR). Głównym zadaniem Centrów będzie zdiagnozowanie potrzeb dziecka, przygotowanie dla niego i jego rodziny wsparcia.[…]

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

x            x           x

 

 

Niestety – resort nie udostępnił przygotowanego dokumentu, obszernie informującego – m.in.- o tym projekcie Pozostało nam poszukiwanie w mediach. Oto najobszerniejsze źródło informacji – z portalu < Dziennik Warto Wiedzieć > (wybrane fragmenty):

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosiło do zapoznania się z dokumentem „Edukacja dla Wszystkich” oraz proponowanymi obszarami założeń zmian legislacyjnych w zakresie edukacji włączającej.

 

Dokument przewiduje szereg zmian i nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania polskiej oświaty w perspektywie najbliższych 10 lat.

 

Nowe akty prawne:

 

1.ustawa o centrum dziecka i rodziny;

2.ustawa o wsparciu dziecka i ucznia;

3.ustawa o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci i wsparciu rodzin.

 

 

Nowe instytucje:

 

specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej w każdym powiecie– s. 36, s. 42-44 (rolę SCWEW będą mogły pełnić przedszkola, szkoły i ośrodki specjalne, będą mogły powstać jako nowe placówki lub powstać w wyniku przekształcenia placówki specjalnej);

 

centra dziecka i rodziny – s. 36, s. 44-46 (powstaną z przekształcenia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (z wyłączeniem poradni specjalistycznych) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie – powiat zdecyduje na bazie której placówki zostanie utworzone CDR). Do zadań CDR będzie należało stworzenie powiatowej sieci wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) w którą zaangażowane będą instytucje z różnych sektorów – s. 74 i nast.;

 

-w ramach ORE powstanie Krajowe Centrum Koordynacji (będzie koordynowało pracę SCWEW) – s. 36; […]

 

 

 

Cały tekst „Model Edukacji dla wszystkich – kolejna rewolucja?TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.wartowiedziec.pl

 

 

x           x           x

 

 

Dziś (16 lutego 2021r.) portal Prawo.pl zamieścił artykuł Moniki Sewastianowicz, podejmujący ten sam temat – przekształcenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w centra dziecka i rodziny, zatytułowany „Warszawa: Rząd przygotowuje kolejną „deformę” w edukacji”. Oto jego fragmenty:

 


Rząd planuje przekształcenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w centra dziecka i rodziny. Pomysł krytykują warszawscy samorządowcy – nazywając go kolejną „deformą” edukacji. Okres pandemii nie sprzyja kolejnej rewolucji w systemie oświatowym – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. […]

 

Warszawa stanowczo sprzeciwia się tym planom oraz apeluje o umiar i rozsądek. Media poinformowały właśnie o szczegółach projektu „Edukacja dla wszystkich” opracowanego przez resorty edukacji oraz zdrowia i rodziny, który zakłada m.in. przekształcenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w centra dziecka i rodziny oraz jeszcze szersze niż do tej pory włączenie uczniów z dysfunkcjami, zaburzeniami czy niepełnosprawnością do nauki w szkołach ogólnodostępnych. […]

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są bardzo istotnym ogniwem systemu oświaty. Wspomagają edukację dzieci i młodzieży od urodzenia aż do zakończenia kształcenia. Diagnozują ich rozwój, możliwości i potrzeby, wspierają rozwój i pomagają w efektywnym uczeniu się, uczą jak rozwiązywać konflikty i problemy. Wspierają rodziców i nauczycieli w ich działaniach wychowawczych i edukacyjnych oraz świadczą pomoc w sytuacjach kryzysowych […]

 

 

Cały artykuł „Warszawa: Rząd przygotowuje kolejną „deformę” w edukacji” TUTAJ

 

 

 

Źródło:www.prawo.pl/oswiata/

 

 Zostaw odpowiedź