Foto: Czarek Sokołowski[www.pl.sputniknews.com]

 

Pomysłodawca – Decydent – Wyrocznia

prezes PiS Jarosław Kaczyński

 

 

W czwartym i ostatnim odcinku naszego serialu Edukacja w programach wyborczych” przyszedł czas na zaprezentowanie tego, co Polkom i Polakom obiecała w swym dokumencie „Polski model państwa dobrobytu” formacja, rządząca od czterech lat w naszym kraju, która w mijającej kadencji, dla potrzeb propagandowych, lubiła używać nazwy „Zjednoczonej Prawicy”, a która tak naprawdę była i jest po prostu Prawem i Sprawiedliwością – tyle że z „przystawkami”: „Solidarną Polską” Zbigniewa Ziobry i „Polski Razem” Jarosława Gowina. I pod takim właśnie szyldem został zarejestrowany komitet wyborczy, i z jego list startują także chętni do zasiadanie w ławach poselskich ludzie tychże partyjek.

 

Nieprzypadkowo prezentację wizji edukacji, jaką ma partia, która według wszystkich dotychczasowych sondaży poparcia najprawdopodobniej zbierze najwięcej głosów wyborców, zostawiliśmy na tydzień bezpośrednio poprzedzający dzień wyborów. Bo to jest o tym, co z największym stopniem prawdopodobieństwa może nas wszystkich czekać, jeśli to PiS-owi uda się powołać rząd, mający większość sejmową.

 

Mając to wszystko „z tyłu głowy” zróbmy wszystko co w naszych możliwościach, aby do tego nie doszło! A przede wszystkim nie siedźmy 13. października w domu, idźmy na wybory, przekonajmy innych podobnie do nas myślących by zrobili to samo i oddajmy głos, który przeważy na szali wyników w ogólnej puli głosów oddanych „nie na PiS”!

 

A teraz najbardziej charakterystyczne dla wizji edukacji – w wersji PiS – fragmenty jej programu – z jego 4. rozdziału zatytułowanego „Przyszłość edukacji i sportu” [Podkreślenia fragmentów przytaczanego tekst – redakcja OE]:

 

Rozdział ten zaczyna się od wprowadzenia czytelnika w złudną wizje sukcesu, zawartą w podrozdziale „Reforma edukacji w latach 2016 – 2019 i wzrost nakładów na oświatę” (Przykładowy cytat:„Reformę przeprowadzono spełniając oczekiwania społeczne i rozpoczynając przezwyciężanie długoletniego kryzysu.”), na kolejnych stronach przedstawiono cele, jakie twórcy tego programu określili przed polityką państwa w obszarze edukacji – jak to obłudnie napisali – „chcąc sprostać wyzwaniom wynikającym ze współczesności, podejmiemy w ciągu najbliższych lat działania ukierunkowane na wzmocnienie pozycji zawodowej nauczycieli, zwiększenie finansowania oświaty, dalszą poprawę i unowocześnienie programu nauczania oraz wspieranie rozwoju dzieci i uczniów.”

 

Oto wybrane, zawierające charakterystyczne dla „linii politycznej” tej partii, fragmenty tego rozdziału:

 

 

GODNE PŁACE I WARUNKI PRACY NAUCZYCIELI. FINANSOWANIE OŚWIATY

Dobra szkoła nie istnieje bez dobrych, posiadających autorytet nauczycieli. To dlatego ton polskiej edukacji powinni nadawać pedagodzy należycie wykształceni, o odpowiedniej postawie moralnej, lubiący pracę z dziećmi i młodzieżą, rozumiejący, że jest to także zawód misyjny. Aby zachęcić najlepszych do pracy w tym wymagającym zawodzie, trzeba doprowadzić do dalszego wzrostu poziomu wynagrodzeń nauczycieli. Dlatego zwiększymy nakłady na edukację, w tym na wynagrodzenia nauczycieli*.[…]

 

WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Nadamy wysoką rangę kierunkom pedagogicznym. Studia nauczycielskie staną się bardziej elitarne i będą prowadzone przez najlepsze uczelnie w Polsce. Miejsca na nich powinny znaleźć osoby o odpowiednich predyspozycjach osobowościowych. […]. Doprowadzimy do odbudowy doradztwa metodycznego. Także młody nauczyciel, u progu kariery zawodowej, otrzyma wsparcie dobrze przygotowanych i bardziej doświadczonych kolegów. Merytorycznie i strukturalnie wzmocniony zostanie system oceny podręczników oraz ich dopuszczania do użytku szkolnego. [..] W trosce o poprawę komfortu pracy nauczycieli zmniejszony zostanie do niezbędnego minimum uciążliwy obowiązek wypełniania dokumentacji szkolnej*, tak aby czas spędzany dotychczas przy jej wypełnianiu, wykorzystać do bezpośredniej pracy z uczniami. Zbędna biurokracja zniknie z polskiej szkoły*.

 

NOWOCZESNA SZKOŁA. PODSTAWA PROGRAMOWA I PROGRAMY WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ

 

Nowa podstawa programowa, która określa treści nauczania, różni się od dawnego „minimum programowego”, ponieważ określa maksimum treści, pozostawiając nauczycielowi możliwość dostosowania ich do potrzeb i zdolności uczniów.* Kończy się w ten sposób epoka „równania w dół”, a program dostosowany jest do możliwości zdolnych uczniów. W ramach nowej podstawy programowej przywrócono nauczanie przedmiotowe, rozszerzono nauczanie języków obcych, zwiększono nacisk na znajomość technologii informatycznych, wzmocniono aktywne formy dydaktyczne, rozwinięto czytelnictwo. Uczniowie zdobędą umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, szukania samodzielnych rozwiązań, argumentowania swoich wypowiedzi*. Nabędą umiejętność współpracy i komunikacji w grupie*. Odejdziemy od testowego sprawdzania wiedzy, a zadania otwarte, wymagające samodzielnego myślenia, będą odgrywały większą rolę na egzaminach*..[…]

 

Uczeń i jego rozwój jest celem działania systemu wychowania i kształcenia.* […] Wychowanie będzie skierowane na świat wartości, pozwalający uczestniczyć w życiu społecznym i odwoływać się do własnej kultury, historii, języka ojczystego i symboli narodowych. […]

 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie kontynuował odbudowę prestiżu i znaczenia szkolnictwa branżowego oraz technicznego. […] Nowe programy szkolne, inspirowane przez rząd, dotyczyć będą także – wspomnianego wyżej – wychowania patriotycznego. [,..]

 

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

Wzmocnimy funkcję wychowawczą szkoły. […] Polska szkoła przygotuje młodych ludzi do życia w społeczeństwie. Uczniowie poznają podstawowe normy życia społecznego, będą wiedzieć, że oprócz wolności i swobód, mają także obowiązki. […] Zdecydowanie większą uwagę poświęcimy wychowaniu obywatelskiemu. Młodzież musi wiedzieć, że człowiek w pełni może rozwijać się tylko we wspólnocie, którą jako obywatel ma obowiązek współkształtować. […] Jednocześnie, wraz z rozwojem postaw obywatelskich, szkoła wielką uwagę będzie poświęcała kształtowaniu postaw patriotycznych. Bez znajomości historii, kultury i tradycji swego narodu i państwa trudno uczestniczyć we wspólnocie. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i państwowej będzie stałym i ważnym elementem programu działalności polskiej szkoły. Odpowiedni dobór lektur i treści, uczenie szacunku dla tradycji, bohaterów narodowych, obchodzenie świąt narodowych będzie ważnym elementem edukacji młodego pokolenia.

 

Młody człowiek będzie miał także możliwość rozwoju kulturalnego. Szkoła wyposaży młodych ludzi w niezbędną orientację w sferze kultury i współczesnych systemów wartości*, w zdolność do dokonywania samodzielnych i świadomych wyborów w tych kwestiach. Pozwoli to na wykształcenie się odpowiednio dojrzałej, niezależnej i „krytycznej” postawy polskiej młodzieży wobec współczesnych mód i przekazów kulturowych, ideologicznych czy kontrkulturowych.

 

BEZPIECZNA SZKOŁA

Dobra praca szkoły nie jest możliwa bez współdziałania z rodzicami. […]. Dlatego utrzymamy ważną rolę Rady Rodziców, zachowując jednocześnie autonomię szkoły. Wprowadzimy możliwość odliczenia od podatku składek na Rady Rodziców.

 

Szkoła musi być miejscem nie tylko rozwoju intelektualnego, obywatelskiego czy fizycznego dzieci i młodzieży, ale ma być także miejscem bezpiecznym. Dlatego też, dla poprawy poziomu bezpieczeństwa w szkołach upowszechnimy gotowe do wykorzystania procedury w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów. […]

 

W celach wychowawczych i prozdrowotnych zostanie przyjęta nowa strategia rozwijania sportu szkolnego, zapewniająca środki na realizację szkolnych rozgrywek sportowych. Turnieje międzyklasowe i międzyszkolne staną się regularną praktyką, a udział w nich będzie dostępny dla jak największej liczby uczniów, nie tylko dla członków SKS. Przeznaczymy poważne środki na dalszy (?) rozwój szkolnej bazy sportowej*.  Atrakcyjne, powszechne i odbywające się w nowoczesnych obiektach sportowych zajęcia z wychowania fizycznego, poprawią kondycję fizyczną młodych Polaków. […]

 

*Oznaczone gwiazdką deklaracje, jako niemające pokrycia w dotychczasowej polityce edukacyjnej, realizowanej przez PiS przez minione 4 lata, powinny zostać zapamiętane i – w przypadku kontynuowania przez tę partię sprawowania władzy – skrupulatnie rozliczone w przyszłości.

 

x           x           x

 

 

Cały rozdział 4. PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI I SPORTU EDUKACJA programu POLSKI MODEL PAŃSTWA DOBROBYTU (plik PDF)    –   TUTAJ

 

 

x           x           x

 

 

Aby w pełni poznać zamierzenia przywódców(-cy) „Prawa i Sprawiedliwości” należy przeczytać cały program, gdyż zamierzenia na czas „po wyborach”, rzutujące także na to, co będzie działo się w szkołach, są rozproszone także w innych jego częściach.

 

Przykładowo – wybraliśmy kilka takich cytatów z rozdziału „Wartości”:

 

Nasz szacunek dla życia rozciąga się na całe jego trwanie. Dlatego stanowczo bronimy życia i przeciwstawiamy się każdej formie przemocy, która mu zagraża, zarówno fizycznej, jak i ideologicznej.”

 

Równość w naszym rozumieniu nie wyklucza uznania dla talentów i wyjątkowych dokonań i ich wspierania, nie oznacza także akceptacji ideologii, że „każdy wybór jest równie dobry”, a każdy styl życia godny równej pochwały. Odrzucamy relatywizm i cenimy dążenie do ideałów i doskonałości w różnych sferach życia społecznego.”

 

Rodzina, opierająca się na trwałym związku kobiety i mężczyzny, jest podstawą życia społecznego.”

 

Groźne dla rodziny i rodzicielstwa w Polsce jest też szerzenie ideologii gender. […] Postawienie barier szerzeniu się ideologii gender jest ważne. […] Prawo i Sprawiedliwość będzie stanowczo bronić rodziny naturalnej.”

 

Nauka Kościoła katolickiego, polska tradycja i polski patriotyzm silnie się ze sobą połączyły budując tożsamość polityczną narodu.[…] Z tych powodów specyficzny status Kościoła katolickiego w naszym życiu narodowym i państwowym jest wyjątkowo ważny; chcemy go podtrzymać i uważamy, że próby niszczenia i niesprawiedliwego atakowania Kościoła są groźne dla kształtu życia społecznego.”

 

 

Źródło:http://pis.org.pl/materialy-do-pobrania

 

 

Komentarz redakcji:

 

Aby mieć jeszcze pełniejszy obraz tego, jaką edukacją, jaką szkołę, szykuje dla nas Prawo i Sprawiedliwość, w przypadku, gdyby wynik niedzielnych wyborów był dla niej korzystny i gdyby mogła kontynuować to, co już „dokonała” pod twardą kierowniczą ręką byłej minister Anny Zalewskiej, należałoby zebrać wystąpienia jej liderów i kandydatów na posłów na konwencjach i niezliczonych spotkaniach z wyborcami, podczas których wielokrotnie wypowiadali się oni na tematy oświatowe.

 

Nie jest to obraz takiej szkoły, takiej edukacji, jakiej pragną nie tylko setki dyrektorów i nauczycieli szkół, zaangażowanych w „budzenie” szkół ku ich definitywnemu odejściu od pruskiego modelu szkoły „wojskowo-transmisyjnej” i zastępowaniu szkołą wspierającą jednostkowy rozwój uczniów, wyposażanie ich w przydatne w nieprzewidywalnej przeszłości kompetencje, ale także setki tysięcy, a być może już miliony uczniów i ich rodziców.

 

To dlatego, aby to co ONI obiecują nie stało się rzeczywistością, uświadamiamy to w tygodniu, poprzedzającym dzień wyborczej decyzji. [WK]Zostaw odpowiedź