Foto: PAP [www.wiadomosci.radiozet.pl]

 

Liderzy trzech głównych partii, tworzących „Koalicję Obywatelską”

 

 

Dziś zapraszamy do lektury trzeciego odcinka naszego serialu „Edukacja w programach wyborczych”. Do tej pory (19 września) zaprezentowaliśmy już to, co udało się nam wyszukać o obietnicach w programie „Koalicji Polskiej” (PSL+ Kukiz15) a także Konfederacja WiN, a tydzień później – to co wyszukaliśmy z ofert partii, startujących pod szyldem „Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej”, czyli SLD, „Wiosna” (lider – Robert Biedroń) i „Lewica Razem” (lider – Adrian Zandberg).

 

Dziś, trzymając się konsekwentnie przyjętej zasady, że programy prezentujemy w odwrotnej kolejności do miejsc w rankingach, układanych z wyników sondażów poparcia, zaprezentujemy fragment programu Komitetu Wyborczego „Koalicji Obywatelskiej”, czyli „Platformy Obywatelskiej”, która przygarnęła na swe listy kandydatów z „Wiosny”, „Zielonych” i innych mniejszych ugrupowań i ruchów obywatelskich. Według sondażu IBRiS z 2 października, komitet ten zajmuje (od miesięcy niezmiennie) drugie miejsce z wynikiem 25% poparcia.

 

Oto wybrane fragmenty z dokumentu „Twoja Polska – program Koalicji Obywatelskiej” , a konkretnie z jego 5. rozdziału, zatytułowanego „Polska edukacji i kultury”:

 

 

Fundamentem wolnego i silnego, przestrzegającego zasad demokracji społeczeństwa będzie zawsze edukacja, w tym edukacja obywatelska, a w efekcie – wolna nauka. Nasz pro-gram obywatelskiej Polski zaczyna się od budowy wolnej i demokratycznej szkoły. By była naprawdę wolną, zlikwidujemy jakąkolwiek możliwość wpływu polityków na programy szkolne. Powołamy nową, kadencyjną Komisję Edukacji Narodowej, w której eksperci będą przygotowywać programy nauczania i dokonywać ich ewaluacji.

 

Dobra edukacja to zwiększanie szans dla przyszłych pokoleń. Wadliwe rozwiązania systemowe, stworzone przez obecny rząd i ministerstwo Anny Zalewskiej, w ponad 1/3 polskich szkół spowodowały pogorszenie warunków nauczania. Szkoły pracują od 7:15 do 18:30, szczególnie utrudniony jest dostęp do pracowni, świetlic i sal gimnastycznych. Zamiast obiecywanej bezkosztowej reformy obecny rząd obciąża samorządy kosztami jej wdrożenia: z budżetów samorządowych przeznaczono na ten cel już 23 miliardy złotych, zabierając te pieniądze z innych, ważnych dla lokalnych wspólnot obszarów. W wyniku nieprzemyślanej reformy edukacji doszło też do największego kryzysu w oświacie – podwójnego rocznika uczniów kończących gimnazja i ósme klasy. […]

 

 

STABILNA SZKOŁA

 

>Szkoła nauki praktycznej

>Bez tornistra i ciepły posiłek

>Godne wynagrodzenie dla nauczycieli

 

Proponujemy szkołę, w której Rada Szkoły i Walne Zgromadzenie Szkoły będą podej-mować decyzje wypracowane w otwartym dialogu i zaangażowaniu wszystkich stron: uczniów, nauczycieli, rodziców, samorządowców, otoczenia społeczno-gospodarczego. Szkoła skupi się na nauce praktycznej. Będzie przyjazna, ciekawa i bezpieczna. Szkoła ma dać dziecku możliwość identyfikowania i rozwijania talentów, nadrabiania zaległości przy wydajnej pomocy nauczycieli. Szkoła będzie świadczyć pełną usługę edukacyjną, zapewniając: naukę, wychowanie, opiekę, żywienie, sport, rozwijanie talentów i zainteresowań, wyrównywanie szans.

 

Szkoła będzie dostępna dla każdego potrzebującego ucznia przez 8–9 godzin dziennie. Oprócz zajęć obowiązkowych (w zespołach klasowych) uczniowie będą uczestniczyć w grupowych zajęciach rozwijających zdolności, uzupełniających braki, korygujących dysfunkcje, przygotowujących do aktywności w życiu kulturalnym i społecznym. Długi pobyt w szkole obliguje do wspólnego ciepłego posiłku, co jest okazją do wykształcenia nawyków zdrowego żywienia, walki z otyłością i innymi współczesnymi chorobami żywieniowymi.[…]

 

 

DUMNY NAUCZYCIEL

Nauczycielom damy obiecane podwyżki i więcej autonomii. Za świadczenie pracy w godzi-nach ponadwymiarowych i w dni wolne od pracy powinni być oddzielnie wynagradzani. Pozostawimy dotychczasowy wymiar pensum. Dodatkowo zaproponujemy realne możliwości godnych zarobków. Dłuższy aktywny czas pracy szkoły wygeneruje kolejne godziny zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych dla chętnych pedagogów. Stworzy to możliwości zatrudniania nowych nauczycieli lub dodatkowy kontrakt dla już pracujących. Każda godzina zostanie godnie wynagrodzona. Pozwoli podnieść realne zarobki dotychczasowym nauczycielom i otworzy szkoły na nowych pracowników. Zadbamy o autonomię nauczyciela – realizacja podstawy programowej nie może zajmować 100% czasu lekcji. Musi być czas na własne pomysły nauczyciela i młodzieży

 

NAUKA KOMPETENCJI

Do podstaw programowych zostaną dodane treści, które stają się kluczowe w życiu, ale trudno je zaklasyfikować do jednej z akademickich dziedzin, np. kompetencje obywatelskie, ekonomiczno-biznesowe, zdrowotne, środowiskowe. Dzieci i młodzież od najmłodszych lat powinny uczyć się współpracy w zespole, wykorzystywania umiejętności pracy projektowej, rozwiązywania problemów z dziedzin, które nie są dobrze rozpoznane, samodoskonalenia i umiejętności samodzielnej organizacji pracy.

 

Szkoła będzie kładła nacisk na umiejętności uczenia się i zdolność do innowacji (kreatywność i innowacyjność, myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów, komunikacja i współpraca), szeroko rozumiane kompetencje cyfrowe (analiza informacji, media, znajomość technologii, cyberbezpieczeństwo), kompetencje ważne w życiu i karierze zawodowej (elastyczność, zdolność adaptacji, inicjatywa i samoorganizacja, umiejętności społeczne i międzykulturowe, etos pracy, zdolność do przewodzenia

 

 

W dalszej części w rozdziale tym zapisano jeszcze wiele innych obietnic przedwyborczych, pogrupowanych w następujące podrozdziały:

 

EDUKACJA W SAMORZĄDACH

 

LEPSZA EDUKACJA ZAWODOWA

 

KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

 

ZACHĘTY FINANSOWE

 

 

 

Pełny zapis rozdziały 5. dokumentu „Twoja Polska – program Koalicji Obywatelskiej” (plik PDF)   –   TUTAJ

 

 

 

Komentarz redakcji:

Ten obszerny dokument, a uwaga ta dotyczy także rozdziału „„Polska edukacji i kultury” czyta się jak opowiadanie science fiction – bardzo piękną wizję, tyle tylko, że pozbawioną jakichkolwiek informacji o tym jakimi decyzjami legislacyjnymi i z jakich środków budżetowych jej twórcy zamierzają tę wizję zrealizować. Oczywiście – jeśli to oni wygrają wybory i sformułują rząd. Nawet koalicyjny – pod ich przywództwem… [WK]Zostaw odpowiedź