W miniony piątek, 23 stycznia, podpisane zostało porozumienie o współpracy czterech ministerstw: gospodarki, pracy i polityki społecznej, edukacji oraz skarbu, którego celem jest współdziałania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Pod porozumieniem swe podpisy złożyli: wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina i wiceminister Skarbu Państwa Rafał Baniak.

 

Porozumienie 1

Foto:www.mg.gov.pl

 

Oto fragmenty obszernej informacji, jaka na ten temat zamieszczona została na stronie ministerstwa edukacji:

 

Współpraca będzie dotyczyła m.in. aktywizowania szkół zawodowych do dostosowywania prowadzonego przez nie kształcenia ogólnego i zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz aktywizowania pracodawców do włączania się w proces kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych, które może polegać np. na:

• udziale, w ramach obowiązującego prawa, w formułowaniu podstaw programowych dla zawodów;
• opracowywaniu dokumentacji programowej we współpracy ze szkołami;
• przyjmowaniu uczniów na praktyczną naukę zawodu, w szczególności na praktyki zawodowe;
• udziale, w ramach obowiązującego prawa, w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz tworzeniu zadań egzaminacyjnych;
• pomocy uczniom szkół zawodowych w nabywaniu dodatkowych nieobjętych programem szkolnym, a przydatnych w przedsiębiorstwach, umiejętności i uprawnień zawodowych;
• pomocy nauczycielom ze szkół zawodowych w aktualizowaniu i doskonaleniu ich kompetencji zawodowych; […]

 

Podpisanie Porozumienia poprzedziło spotkanie z kuratorami oświaty oraz przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych. Zaprezentowano na nim przykłady dobrych praktyk współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi, przygotowane przez trzy specjalne strefy ekonomiczne: pomorską, kamiennogórską i łódzką.*/

 

Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska rok szkolny 2014/2015 został ogłosiła „Rokiem Szkoły Zawodowców”. W ramach tej inicjatywy podjęto już konkretne działania, których celem jest dalsze podnoszenie jakości kształcenia zawodowego.

 

Jednym z tych działań jest poprawa funkcjonowania doradztwa zawodowego w szkołach. Dlatego też od października 2014 r. trwa przygotowanie doradców, którzy będą wspierać uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W ramach projektu systemowego „Edukacja dla Pracy – etap II” rozpoczęto szkolenia dla osób realizujących doradztwo zawodowe w gimnazjach. Szkolenia te będą trwały do końca czerwca 2015 r. Zostanie nimi objętych docelowo 18 tysięcy nauczycieli zatrudnionych.[…]

 

Podjęto także działania, których celem jest ułatwienie absolwentom gimnazjów i ich rodzicom podjęcia decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacji. Od 1 marca 2015 r., a więc w momencie, kiedy gimnazjaliści przystępują do wyboru szkoły, w której będą chcieli kontynuować naukę, zostanie umieszczona na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej Mapa szkół prowadzących kształcenie zawodowe, uwzględniająca zawody, w których te szkoły kształcą obecnie oraz nowe zawody, w których zamierzają uruchomić kształcenie od 1 września 2015. […]

 

Od września 2015 r. rozszerzona zostanie także oferty szkolnych i pozaszkolnych form kształcenia, obejmując m. in. kursy dla uczniów i absolwentów LO odbywające się poza czasem nauki. Wśród uczniów liceów ogólnokształcących został przeprowadzony sondaż dotyczący gotowości i chęci zdobycia nowych umiejętności, kompetencji na różnych kursach. W oparcie o ten sondaż przygotowywana jest obecnie oferty kursów, które przyszłym absolwentom liceów ogólnokształcących ułatwią odnalezienie się na rynku pracy.

 

Bezwzględnym priorytetem wszystkich działań związanych z podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego jest ścisła współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami. Rozwojowi tej współpracy służy dzisiaj podpisane Porozumienie.[…]

 

Na poziomie centralnym działania te obejmą m. in. włączenie pracodawców, w szerszym niż dotychczas zakresie, w przegląd i aktualizację klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstawy programowej kształcenia w zawodach i dostosowywanie jej do zmian na rynku pracy oraz pojawiających się nowych technologii, większy niż dotychczas udział pracodawców w tworzeniu zadań egzaminacyjnych i przeprowadzaniu egzaminów. […]

 

Na poziomie regionalnym zaplanowano m.in organizację staży i praktyk u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych, przede wszystkim uczniów techników. Pracodawcy organizujący te staże i praktyki otrzymają refundację ponoszonych kosztów, natomiast uczestniczący w nich uczniowie będą otrzymywać stypendiów w kresie trwania stażu. Na poziomie regionalnym zaplanowano także doposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które posłużą także do przeprowadzania egzaminów zawodowych. […]

 

Cała informacja: Międzyresortowe porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego – TUTAJ

 

Treść podpisanego porozumienia – TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

*/ W spotkaniu uczestniczyli i złożyli swe podpisy pod deklaracją kluczowych partnerów zaangażowanych w rozwój kształcenia szefowie Kuratorium Oświaty w Łodzi i  Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

 

Porozumienie 2
Foto: www.facebook.com/tomasz.sadzynski       

Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty

 

 

Poprozumienie 3

Foto: www.facebook.com/tomasz.sadzynski

Tomasz Sadzyński – Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

 

Relacje z podpisania międzyresortowego porozumienia pojawiły się także na stronach pozostałych ministerstw – sygnatariuszy porozumienia:

 

Ministerstwa Gospodarki: MG stawia na szkolnictwo zawodowe                                                                                                                         Ponad 4 tys. miejsc praktyk w SSE

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego

 

Ministerstwa Skarbu Państwa: Wsparcie MSP na rzecz praktycznego kształcenia zawodowego3 komentarze to “Będą współdziałały w doskonaleniu systemu kształcenia zawodowego”

  1. Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] zawodówki i technika mówił z kolei wicekurator przypominając m. in. o podpisanym w styczniu br. międzyresortowym porozumieniu , środkach finansowych z Unii Europejskiej (w województwie łódzkim w latach 2014-2020 na rozwój […]

  2. Felieton nr 68. Paradoksy walki o szkolnictwo zawodowe | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] współdziałanie na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, dostosowanego do potrzeb pracodawców (odbyło się 23 stycznia z udziałem prezesów specjalnych stref ekonomicznych i kuratorów oświaty) rozliczyli swoje […]

  3. Wywiad z Prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] uwzględniania przez nich w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy, występujących w SSE. Znają także treść Porozumienia, jakie 23 stycznia zawarły kierownictwa czterech ministerstw, którego głównym celem jest […]

Zostaw odpowiedź