W Dużej Sali Posiedzeń Rady Miejskiej Łodzi odbyła się dzisiaj niezwykła konferencja, której tytuł nie zapowiadał jeszcze tego, co było udziałem jej uczestników: „Zwolnienie z WF-u i co dalej?”. Została ona zorganizowana przez Urząd Miasta Łodzi i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

1

 

W swym otwierającym konferencję wystąpieniu Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP – powiedział: „To nie ma być konferencja dla konferencji. To ma być początek bardzo ważnej debaty, podczas której chcemy sobie odpowiedzieć na kilka pytań: Jaki jest udział zajęć wychowania fizycznego w tworzeniu szkolnych systemów edukacji prozdrowotnej i w procesach kształtowania umiejętności kształtowania radzenia sobie w życiu, a także w osiąganiu kompetencji społecznych? Chcemy zainicjować działania sprzyjające zmianom w zakresie zwalniania uczniów z wychowania fizycznego. Chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie jak organizować wewnętrzny szkolny nadzór pedagogiczny nad prowadzeniem wychowania fizycznego.

 

 2

 

 

Następnie dyrektor Moos powitał wszystkich przybyłych na konferencję uczestników i gości, w tym bardzo licznie przybyłych dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów łódzkich szkół, a w szczególności:  posłankę na Sejm RP Małgorzatę Niemczyk, senatora RP Ryszarda Bonisławskiego, a także Ministra Sportu i Turystyki pana Andrzeja Biernata, oraz przedstawicieli władz samorządowych i administracyjnych województwa i miasta Łodzi, władz oświatowych a także zastępcę sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej pana dra n. med. Łukasza Jaseka.

 

 

Jako pierwszy z grona zaproszonych gości honorowych głos zabrał minister Andrzej Biernat. Powiedział m.in.:

Ministerstwo sportu uznaje za priorytetową edukację zdrowotną dzieci i młodzieży. Pięć lat temu podpisało porozumienie w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, którego sygnatariuszami są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia i Minister Sportu i Turystyki.”  Następnie minister przywołał alarmujące wyniki kontroli zajęć wychowania fizycznego przeprowadzonych przez NIK. Na tym tle powiedział: ”Chcemy to zmienić. Dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło prace nad stworzeniem nowego modelu zarządzania obiektami sportowymi, ze szczególnym uwzględnieniem sportu powszechnego, jako podstawy wszystkich działań systemowych. […] 2 września 2013 r. MSiT zainicjowało akcję „Stop zwolnieniom z wf”. Kampania jest skierowana do dzieci i młodzieży oraz szkół i ma na celu nie tylko zachęcanie młodych ludzi do aktywności fizycznej, ale stworzenie warunków, które pozwolą na powszechne uprawiania sportu.”

 

Po wystąpieniach gości przystąpiono do realizacji merytorycznych punktów programu. Jako pierwszy głos zabrał Janusz Pietruszewski – wizytator łódzkiego Kuratorium Oświaty, którego wystąpienie zostało zatytułowane „Informacje dotyczące zwolnień z wychowania fizycznego łódzkich szkołach oraz wnioski nadzoru w zakresie wychowania fizycznego”.

 

3

 

Kwintesencją jego wystąpienia był slajd, obrazujący ilościowe rozmiary zjawiska zwalniania z lekcji wychowania fizycznego:

 

3a

 

W końcowej części informacji prelegent podjął problem braku jednolitych uregulowań procedur zwalniania uczniów z zajęć wf. Przedstawił aktualny stan rzeczy, jak ten problem rozwiązywany jest w szkołach. Są szkoły, gdzie zapisano to w statutach, są takie, w których są one ujęte w szkolnych zasadach zwalniania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w innych jest to ujęte w przedmiotowych systemach oceniania z wychowania fizycznego, a są także takie, gdzie opracowano odrębny dokument „Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz usprawiedliwiania nieobecności uczniów”. Zakończył taką myślą: „Trzeba robić co możemy aby utrudnić uczniom zwolnienie z „wuefu”, ale musimy działać w ramach przepisów prawa.

 

Jako następna głos zabrała pani Ewa Sprawka – doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w ŁCDNiKP, która przybliżyła uczestnikom konferencji temat „Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego a zasadność zwalniania uczniów”.

 

4

 

Rozpoczęła od przypomnienia na czym polega istota zmiany, jaką w wychowaniu fizycznym wprowadziła nowa podstawa programowa. Zaprezentowała zadania nauczyciela wychowania fizycznego, wspierając swe słowa slajdem:

 

4a

 

Podkreśliła, że współcześnie przed zajęciami wf stawia się jako ich cel nie tylko usprawnienie ruchowe ucznia, ale tak jak przed wszystkimi przedmiotami szkolnymi – rozwijanie licznych kompetencji: tzw. „umiejętnośći życiowych”, czyli radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie i wiele innych, ważnych i istotnych. W konkluzji swego wystąpienia prelegentka wykazała, że tak zapisana podstawa wychowania fizycznego uzasadnia nowe podejście do problemu zwolnień z lekcji wf. Dotychczas zwalniano ucznia z zajęć ruchowych, natomiast w świetle nowej podstawy programowej uczeń, nawet z nich zwolniony, powinien uczestniczyć w zajęciach, aby mógł osiągać kompetencje zapisane, jako efekty edukacyjne.

 

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa. Za stołem zasiedli:

 • Małgorzata Niemczycka – poseł na Sejm RP
 • Anna Rabiega – przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Wojewódzkiego
 • Krzysztof Piątkowski – wiceprezydent Miasta Łodzi,
 • Luiza Staszczyk-Gasiorek – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMŁ
 • Beata Jachimczak – dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ
 • Łukasz Jasek – z-ca sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Janusz Pietraszewski – wizytator Kuratorium Oświaty w odzi
 • Ewa Łoś – dyrektor XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
 • Ewa Sprawka – doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w ŁCDNiKP

 

 

 5

 

Na zdjęciu, od lewej: E. Sprawka, Ł. Jasek, A. Rabiega, K. Piątkowski, M. Niemczycka, L. Staszczyk-Gasiorek B. Jachimczak, J. Pietraszewski, E. Łoś.

 

 

Potoczyła się dyskusja, w której wzięli udział nie tylko paneliści, ale także uczestnicy konferencji. Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania:

 1.  Jaka jest praktyka szkolna i lekarska związana ze zwalnianiem z wychowania fizycznego?
 2. Co umożliwiłoby realizację treści z zakresu edukacji zdrowotnej z uczniami zwalnianymi z wf-u z powodu przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń ruchowych?
 3. Jakie korzyści wyniknęłyby z zastąpienia zwolnień z wf-u zwolnieniami z zajęć ruchowych?
 4. Co może sprzyjać skutecznemu wyeliminowaniu zwolnień z wychowania fizycznego?
 5. Co i kto może zrobić w celu poprawy efektywności i atrakcyjnośći zajęć wychowania fizycznego i kondycji zdrowotnej uczniów?

 

Bogactwo materiału zdobytego dzięki tej dyskusji uniemożliwia jego pełne zaprezentowanie w tej relacji, Redakcja zamieści w terminie późniejszym rekomendację tej konferencji, która zawierać będzie konkluzję jej dorobku.

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz

 

Zobacz także:

Informację o konferencji w TV TOYA  TUTAJ

Relację w Łódzkich Wiadomościach Dnia [od 13’25” do 15’30” emisji]  TUTAJ

 

Napisali także o konferencji:

 

W „Gazecie Wyborczej”: Uczniowie nie chcą ćwiczyć na WF-ie. Czyja wina

Na internetowej stronie Urzędu Miasta Łodzi:  TUTAJJedna odpowiedź to “Zwolnienie z WF-u i co dalej? Konferencja w Urzędzie Miasta Łodzi”

 1. W minionym roku szkolnym łódzcy uczniowie nadal nie lubili lekcji wf | Obserwatorium Edukacji napisał:  […] roku konferencję, która pod prowokującym do wypracowania konkretnych wniosków hasłem-tytułem „Zwolnienie z WF-u i co dalej?” zorganizowana została przez Urząd Miasta Łodzi i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i […]