W środę, 18 października, w Auli Fioletowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła się uroczystość wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej oraz dyplomów przyznania nagród Ministra Edukacji Narodowej, a także nagród  Łódzkiego Kuratora Oświaty, przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom z terenu województwa łódzkiego.

 

 

 

Medale i dyplomy wręczał Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, który w wystąpieniu powitalnym przeprowadził egzegezę Dnia Edukacji Narodowej, mówiąc, że choć jest on obchodzony od 35 lat, to „jego geneza jest znacznie dłuższa, wywodzi się od dnia 14 października 1773 roku, kiedy to […] powstała Komisja Edukacji Narodowej, która była pierwszym, czy też najstarszym,  ministerstwem edukacji. Tak dla przypomnienia tylko: pierwszym zadaniem, jakiego podjęła się KEN była, nie mniej nie więcej, tylko reforma ówczesnego systemu edukacji. […] Dzisiaj ktoś mógłby powiedzieć, że historia zatoczyła koło, ponieważ tu też znajdujemy się w trakcie wdrażania reformy edukacji.”

 

Ale należy zacytować jeszcze jeden fragment z wystąpienia ŁKO, gdyż pod tymi słowami bezsprzecznie wszyscy możemy podpisać się obiema rękami: „Dzisiaj, z okazji Dnia Nauczyciela […] trzeba głośno i jasno powiedzieć, że żadna struktura szkół, nawet najlepsza, żadne nowe podręczniki, podstawy programowe, tablice interaktywne, nowoczesne środki dydaktyczne nie zapewnią sukcesu polskiej szkole, bez udziału najważniejszego podmiotu polskiej edukacji, którym jesteście właśnie Państwo, którym są nauczyciele.

 

 

Pierwszy medal KEN, przyznany, pośmiertnie, Beacie Kucharzewskiej –  b. nauczycielce ZSP nr 5 w Piotrkowie Tryb, odebrała Jej matka  – Maria Kucharzewska

 

 

 

Jako pierwsi ustawiali się (w kilku „seriach”) nauczyciele*, którym kurator Wierzchowski, w imieniu minister Zalewskiej, przypinał medale Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

Po krótkiej przerwie w procedurze przekazywania wyróżnień, urozmaiconej wokalnym występem dziewcząt z Harcerskiego Zespołu Artystycznego Krajki, kurator Grzegorz Wierzchowski przystąpił do wręczania dyplomów, potwierdzających przyznanie nagród pieniężnych.

 

 

 

Jako pierwszych poproszono o wystąpienia laureatów tegorocznych nagród Ministra Edukacji Narodowej, które w tym roku otrzymało 10 osób** z całego  w województwa, łódzkiego (w tym 2 osoby z m. Łodzi).

 

 

O wiele dłużej trwała procedura wręczania dyplomów nauczycielom, którzy otrzymali Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty. W czterech turach wywołano 70 osób** – wśród nich było tylko 20 nauczycielek i nauczycieli pracujących w łódzkich szkołach. Jako, że nie dysponujemy imienną listą nagrodzonych***, zamieszczamy poniżej zdjęcia wszystkich nagrodzonych:

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 

 

*Do chwili zamieszczenia relacji redakcja OE nie otrzymała, obiecanego przez urzędników Kuratorium Oświaty, wykazu nauczycieli z województwa łódzkiego, którym w dniu 18 października 2017 r. kurator Grzegorz Wierzchowski wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej. Gdy tylko lista ta dotrze do redakcji – niezwłocznie uzupełnimy nią relację.

 

**Redakcja OE wystąpiła do Pani Jadwigi Jakóbczyk – dyrektorki Wydział Organizacyjno-Kadrowego (e-mail z 17.10.2017) z prośbą „o udostępnienie imiennego wykazu nauczycieli (wraz z podaną ich funkcją i miejscem zatrudnienia), którzy zostaną jutro uhonorowani medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz otrzymają nagrodę Ministra Edukacji Narodowej lub Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

Tego samego dnia, w rozmowie telefonicznej, Pani Dyrektor poinformowała, że my nie upubliczniamy tych list [nagród Ministra i Kuratora], gdyż osoby te nie wyrażały zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ to są nagrody związane z pieniędzmi. […] My takiej informacji przekazać panu nie możemy.”.

 

 

Niech za komentarz do owej decyzji posłuży ten fragment ustawy, na który powoływała się Pani Dyrektor Wydział Organizacyjno-Kadrowego Łódzkiego Kuratorium Oświaty:

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami, ostatnia: (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

[Fragment]

 

Art. 27. 1. Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. […]

 

***W dniu 27 października zamieściliśmy listę nauczycielek i nauczycieli, pracujących w łódzkich placówkach, którzy odebrali dyplomy przyznania im Nagrody Łódzkiego Kuratora OświatyZostaw odpowiedź