Portal  oświata.abc.com zamieścił „jeszcze ciepłą” informację o  tym, że w nocy ze środy na czwartek Senat, przyjął w głosowaniu (za było 60 senatorów, 26 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu) uchwałę o nowelizację ustawy Karta Nauczyciela, w której najbardziej głośną zmiana jest likwidacja t.zw. „godzin karcianych”. Teraz czeka ona już tylko na  podpis prezydenta.

 

Oto fragment tego artykułu, opracowanego na podstawie komunikatu PAP, podejmujący inny aspekt prawa oświatowego, który także ulegnie zmianie po wejściu w życie tej nowelizacji :

 

 

[…] Nowelizacja wprowadza [także] zmiany dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Zgodnie z nimi m.in. stworzony ma zostać centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, w którym będą gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych wydaleniem z zawodu nauczycielskiego lub zwolnieniem z pracy z zakazem pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania oraz o nauczycielach zawieszonych w pełnieniu obowiązków.

 

Zgodnie z nowelą wszyscy nauczyciele zostają objęci przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Na wszystkich rozszerzony zostaje też wymóg niekaralności. […]

 

Zapis dotyczy także osoby, przeciwko której toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, a także ukaranej za przestępstwo umyślne lub niemającej odpowiednich kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska. W praktyce nauczyciel przed zatrudnieniem w placówce oświatowej będzie musiał przedstawić jej dyrektorowi m.in. informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych i zaświadczenie o niekaralności, na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.[…]

 

 

Cały artykuł „Nowy rok szkolny bez godzin karcianych – ustawa do podpisu Prezydenta”  –  TUTAJ

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

 

W sprawie „godzin karcianych” dwa największe oświatowe związki zawodowe miały odmienne opinie. Oto pogląd Związku Nauczycielstwa Polskiego, wyrażony w ub. tygodniu, w czasie, gdy ustawa była już w Senacie:

 

Senackie Komisje:  Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyły nowelizację ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 117, druki sejmowe nr 280, 319 i 319-A).

 

Nowelizacja dotyczy art. 42 Karty Nauczyciela. Podczas posiedzeń komisji przedstawiciel ZNP przekazał senatorom poprawkę Związku. Wg ZNP, ta poprawka może zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom związanym z czasem pracy nauczycieli, poza obowiązującym pensum, a ponadto upodmiotowi Radę Pedagogiczną. Związek proponuje, by Rada Pedagogiczna decydowała m.in. o rodzaju zajęć i ich wymiarze dla nauczyciela.

 

Niestety, poprawka ZNP nie została przez senatorów przejęta.

 

W związku z powyższym wkrótce rozpoczniemy akcję informacyjną, dotyczącą wprowadzenia do statutów szkół odpowiednich zmian pozwalających uniknąć ew. nadużyć w zakresie przydziału zajęć nauczycielom. Szczegółowe informacje będą dostępne w ogniwach ZNP.

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

 

Stanowisko Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” można poznać z pisma, przesłanego przez KSNiO NSZZ „Solidarność” do Senatu w dniu 31 marca br. Wynika z niego, że oświatowa „S” nie popiera likwidacji tzw. godzin karcianych.

 

Na  jego czwartej stronie napisano: „Zdaniem KSNiO NSZZ „Solidarność” lepsze by było i bardziej zrozumiałe do przyjęcia nawet odłożenie likwidacji godzin karcianych […]”.

 

 

Pełna treść pisma KSNiO NSZZ „Solidarność” do senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu  –  TUTAJZostaw odpowiedź