Związek Nauczycielstwa Polskiego informuje na swojej stronie internetowej o wyniku glosowania w Sejmie nad wnioskiem mniejszości do procedowanego projektu kolejnej nowelizacji Ustawy o systemie oświaty:

 

Z 15 na 16 stycznia (w godzinach nocnych) większość parlamentarna, tj. posłowie PO i PSL, odrzuciła wniosek mniejszości zgłoszony przez posła SLD Artura Ostrowskiego (z inicjatywy ZNP), który uniemożliwiał zatrudnianie nauczycieli realizujących zajęcia w ramach funduszy unijnych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

 

Według ZNP przyjęte rozwiązanie jest poważnym zagrożeniem, otwiera bowiem „furtkę” do zatrudniania nauczycieli na Kodeksie pracy. Problem ten będzie przedmiotem dyskusji na Prezydium ZG ZNP. Wiele wskazuje na to, że Związek rozpocznie akcję protestacyjną mającą na celu wycofanie się przez projektodawców z tej niekorzystnej dla nauczycieli regulacji.[…]

 

Liczymy, że strona rządowa dokona zmian w trakcie procedowania projektu ustawy w Senacie.

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja VII
Sprawozdanie Stenograficzne z 84. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 15 stycznia 2015 r.
(Fragment, s. 400)

 

Punkt 14. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (cd.)

 

Marszałek
[…] W jedynym wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują utrzymać obowiązujące brzmienie art. 5b oraz skreślić dodawany art. 7e. Do pytania zgłosił się pan poseł Artur Ostrowski, SLD.
Proszę bardzo

 

Poseł Artur Ostrowski:
Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoki Sejmie!
Ta ustawa obchodzi Kartę Nauczyciela i umożliwia zatrudnianie nauczycieli w Polsce na podstawie Kodeksu pracy na umowach śmieciowych. W związku z tym klub SLD złożył wniosek mniejszości, aby wykreślić te szkodliwe zapisy z tej szkodliwej ustawy. Chciałbym powiedzieć pani premier, że w przyszłym tygodniu ZNP podejmie decyzję o proteście.

 

(Poruszenie na sali)

 

Jest protest górników. Mam pytanie do pani premier: Czy jest pani gotowa na protest nauczycieli, którzy przyjadą do Warszawy upominać się o swoje prawa, być może nawet z górnikami?
(Oklaski)
(Głosy z sali: Ooo…)
(Głos z sali: Gratulujemy.)
Marszałek:
Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 445. Za – 200, przeciw – 244, wstrzymał się 1.
Stwierdzam, że Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

 

 

Źródło: www.orka2.sejm.gov.plJedna odpowiedź to “Sejm za możliwością zatrudniania nauczycieli na zasadach KP”

  1. Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty przegłosowana w Sejmie | Obserwatorium Edukacji napisał:    […]   */ O sprzeciwie ZNP wobec tej regulacji informowaliśmy 19 stycznia: Sejm za możliwością zatrudniania nauczycieli na zasadach KP […]

Zostaw odpowiedź