Na internetowej stronie Sejmu RP, w zakładce < Dla mediów > zamieszczono obszerną informację o pracach Sejmu w trzecim dniu jego 84 posiedzenia. Oto jej fragment, dotyczący zmiany Ustawy o systemie oświaty:

 

Trzeci dzień 84. posiedzenia Sejmu – podsumowanie
[Fragment]

 

Kolejnym aktem prawnym przyjętym dziś przez Sejm jest nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wykonuje ona wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r., zgodnie z którym zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie, a nie rozporządzeniach ministra edukacji. Do ustawy m.in. wprowadzono przepisy dotyczące ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w tym upoważnień dla ministra edukacji oraz ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do uregulowania tych kwestii szczegółowo w rozporządzeniach. Dodano również rozdział poświęcony ogólnym warunkom przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 


Minister ds. oświaty i wychowania określi te kwestie w sposób szczegółowy w rozporządzeniach. W stosunku do dotychczasowych przepisów przyjęte zmiany dotyczą np. określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (chodzi o sytuacje dotyczące przypadków stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdających) oraz trybu, w jakim, na wniosek zdającego, może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów. Ponadto nowelizacja reguluje m.in. kwestie dotyczące zadań i struktury organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, tj. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych (zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.).

 

Nowe przepisy dotyczą także np. funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego oraz prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W nowelizacji znalazły się też regulacje ułatwiające finansowanie zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich*/. Ustawa również przewiduje  np. zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prace nad nowelizacją będą teraz prowadzone w Senacie.

 
Źródło: www.sejm.gov.pl

 
*/ O sprzeciwie ZNP wobec tej regulacji informowaliśmy 19 stycznia: Sejm za możliwością zatrudniania nauczycieli na zasadach KP

 

 

O uchwaleniu przez Sejm nowelizacji ustawy oświatowej napisano także na stronie Serwisu Samorządowego PAP. Oto fragment tego artykułu:

 

W nowelizacji znalazły się też regulacje niezwiązane z wyrokiem Trybunału. Jedna z nich umożliwia zwiększenie liczby uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej powyżej 25. Chodzi o sytuacje, gdy w trakcie roku szkolnego zgłosi się kolejny uczeń zamieszkały w rejonie szkoły. Wówczas dyrektor szkoły będzie miał obowiązek poinformowania rady rodziców klasy o jej podziale.

 

Cały artykuł „Egzamin dla posłów. Sejm uchwalił wytyczne zasad oceniania uczniów” – TUTAJ

 

Źródło: www.samorzad.pap.plZostaw odpowiedź