Za pośrednictwem portalu EDUNEWS dotarliśmy do Raportu „Program poprawy świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków”, który jest fachową diagnozą edukacji ekonomicznej młodych Polaków, i w którym zawarto rekomendację niezbędnych zmian w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Problematyka ta nabrała na znaczeniu po doświadczeniach ostatnich lat, tzn.: aferach wokół Amber Gold, SK Banku, i Get Beck, a także upadłości niektórych banków sieci „SKOK. Obnażyły one nie tylko pazerność klientów tych instytucji, ale przede wszystkim ich naiwność, płynącą z niskiej wiedzy o systemach finansowych.

 

Tym pośrednikiem, któremu zawdzięczamy dotarcie do owego raportu jest Sebastian Wieczorek – absolwent SGGH, stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi, analityk w zespole bankowości inwestycyjnej w jednym z największych banków w CEE (Central and Eastern Europe), który napisał zamieszczony tam artykuł, zatytułowany „Pięć kroków do poprawy edukacji ekonomiczno-finansowej w szkołach” .

 

 

Oto fragmenty tego tekstu:

 

Żyjemy w czasach wszechobecnego braku świadomości ekonomiczno-finansowej. Jak wynika z badań S&P jedynie 33% dorosłych osób na świecie posiada podstawową wiedzę z tego zakresu, co oznacza, że ok. 3,5 mln pełnoletnich nie rozumie podstawowych pojęć finansowych. Na tym tle Polska nie jest „zieloną wyspą”, co potwierdzają badania zarówno międzynarodowe, jak i krajowe. […]

 

Tradycyjnym miejscem zdobywania wiedzy powinna być szkoła, jednak jak pokazuje rzeczywistość, poziom nauczania treści ekonomiczno-finansowych w polskim systemie szkolnictwa obowiązkowego ograniczony jest do minimum (jedynie 60 godzin lekcyjnych zajęć związanych z ekonomią oraz finansami w ciągu 12 lat edukacji). Wyzwań edukacji ekonomiczno-finansowej w polskich szkołach jest wiele — zbyt mała liczba godzin nauczania treści ekonomiczno-finansowych, głównie teoretyczne formy nauczania, niedopasowane materiały edukacyjne, nieodpowiednie przygotowaniem nauczycieli, niska otwartość szkół oraz niski status przedmiotu.

 

Aby im sprostać powstał raport inicjatywy FEDK (Finanse i Ekonomia Dla Każdego. […]

 

 

Gruntowna zmiana systemu kształcenia ekonomii i finansów jest konieczna. Przez ostatnie 25 lat Polska dokonała „cudu gospodarczego”. Aby podtrzymać tendencje rozwojowe, niezbędne jest zbudowanie gospodarki na solidnych fundamentach, a jednym z nich jest wyedukowane finansowo społeczeństwo. Z tego względu niezbędne jest wdrożenie do systemu szkolnictwa obowiązkowego odpowiednich, długofalowych rozwiązań, które będą stanowić początek dalszych, systemowych zmian.

 

 

Pełna wersja artykułu „Pięć kroków do poprawy edukacji ekonomiczno-finansowej w szkołach”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.edunews.pl

 

 

Raport „Program poprawy świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków”

[Rekomendacje zmian w systemie szkolnictwa obowiązkowego]

 

Celem raportu jest przedstawienie rekomendacji zmian w systemie szkolnictwa obowiązkowego w celu podniesienia świadomości ekonomiczno-finansowej młodych Polaków.

 

-Żyjemy w czasach wszechobecnego braku świadomości ekonomiczno-finansowej. Potwierdzają to globalne badania – jedynie 33% dorosłych osób na świecie posiada podstawową wiedzę z tego zakresu, co oznacza, że ok. 3,5 mld pełnoletnich nie rozumie podstawowych pojęć finansowych.

 

-Na tym tle Polska nie jest „zieloną wyspą” – poziom wiedzy z zakresu ekonomii i finansów w Polsce jest stosunkowo niski, również w porównaniu z innymi krajami o podobnym stopniu rozwoju.

 

-Przyswajanie wiedzy ekonomiczno-finansowej jest drogą, która powinna trwać przez całe życie. W polskim systemie szkolnictwa trwa ona jedynie 60 godzin lekcyjnych (niecałe 2 dni) w ciągu 12 lat edukacji.

 

-To zdecydowanie za mało, żeby zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, które powinny przygotować młode osoby do prawidłowego podejmowania decyzji finansowych i wejścia w dorosłość.

 

-Świadomość ekonomiczno-finansowa kształtowana w początkowych latach życia może mieć znaczący, pozytywny wpływ na zachowanie oraz skuteczność podejmowanych decyzji odnoszących się do sfery finansowej.

 

-Jest ona również istotnym elementem dalszego, zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Dlatego też rozpoczęcie zmian od poprawy systemu edukacji obowiązkowej jest efektywne poprzez oddziaływanie na szeroką skalę, kładąc odpowiednie fundamenty pod dalsze działania mające na celu poprawę świadomości ekonomiczno-finansowej polskiego społeczeństwa.

 

 

Raport „Program poprawy świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków”   –   TUTAJ

 

 

W pliku Raportu polecamy zwłaszcza lekturę od str. 21:

 

3.2 Polskie szkolnictwo po reformie oświatowej w 2017 r.

3.3 Główne problemy nauczania ekonomii i finansów w systemie szkolnictwa obowiązkowego

4Rekomendowane zmiany mające n celu podniesienie efektywności edukacji ekonomiczno-finansowej

 

[Kluczowe tezy rozdziału   –  TUTAJ ]Zostaw odpowiedź