Na internetowej stronie Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan przed trzema dniami pojawiła się notatka, zatytułowana „Zintegrowany system kwalifikacji potrzebny od zaraz”. Oto jej fragmenty:

 

Projekt założeń ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji w niedostatecznym stopniu uwzględnia rolę partnerów społecznych, w tym zwłaszcza organizacji pracodawców, w procesie wprowadzania kwalifikacji w odniesieniu do organów administracji publicznej – uważa Konfederacja Lewiatan. […]

 

Osiągnięcie takich celów jak: ułatwienie osobom uczącym się oraz pracodawcom wyboru odpowiadającej ich potrzebom usługi edukacyjnej, otworzenie nowych możliwości nabywania kwalifikacji niezależnie od tego gdzie, jak i kiedy nastąpiło osiągnięcie efektów uczenia się, usprawnienie procesów rekrutacji pracowników i ułatwienie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz zwiększenie efektywności wydawania środków na kształcenie i szkolenie wymagać będzie wdrożenia zintegrowanego systemu kwalifikacji w odpowiedniej skali. […]

 

Projekt w niedostatecznym stopniu uwzględnia potrzebę szerokiego zaangażowania interesariuszy branżowych, w tym pracodawców, w proces wdrażania ZSK. W tym kontekście warto rozważyć rozszerzenie zapisanej w projekcie koncepcji tworzenia Rady Interesariuszy o możliwość tworzenia Branżowych lub Sektorowych Rad Interesariuszy, które pełniłyby podobne funkcje jak Rada Interesariuszy w ramach poszczególnych branż/sektorów – mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan.

 

W założeniach przedstawiono, że wdrożenie ZSK nastąpi m.in. poprzez określenie opisu standardu kwalifikacji, jednak dla kwalifikacji nadawanych w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego nie przygotowuje się opisu kwalifikacji zgodnie z tym standardem. W praktyce oznacza to, że standard opisu kwalifikacji będzie odnosił się wyłącznie do kwalifikacji nabywanych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się. W projekcie założeń nie wyjaśniono dlaczego wprowadza się różne standardy opisu kwalifikacji dla poszczególnych systemów. Wydaje się, że aby osiągnąć wskazane cele, w tym zwłaszcza ułatwienie identyfikacji posiadanych wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, udokumentowanych kwalifikacjami wymagałoby zastosowania jednolitego, a przynajmniej spójnego standardu opisu kwalifikacji dla wszystkich systemów ich nabywania. […]

 

Konfederacja Lewiatan

 

Cała publikacja TUTAJ

 

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl

 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że już wcześniej (w kwietniu 2014 r.) Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan sformułowała swe uwagi i wnioski pod adresem polskiego systemu kształcenia w opracowaniu pt, „Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2014”. Odsyłamy do wyciągu z tego materiału – fragmentu zatytułowanego BARIERY WYNIKAJĄCE Z NIEDOPASOWANIA SYSTEMU EDUKACJI DO RYNKU PRACY [Źródło: http://konfederacjalewiatan.pl ]Zostaw odpowiedź