Na dzisiejszą sobotę – 13 stycznia 2024 roku – proponujemy lekturę dokumentu, opracowanego przez reprezentatywną i liczną grupę  liczącego 7000 członków rzeczywistych i ok. 33 000 sympatyków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty [OSKKO], będącego rekomendacją dla Posłów, Senatorów i Kierownictwa MEN w sprawie niezbędnych zmian w systemie oświaty. Poniżej zamieściliśmy jedynie najważniejsze fragmenty tego dokumentu, zalecając lekturę jego pełnej wersji, odsyłając linkiem do pliku PDF:

 

 


Rekomendacje kadry kierowniczej oświaty ws. niezbędnych zmian w systemie oświaty.

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

 

 

Jako dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, urzędnicy oświatowi, działacze pozarządowi – w liczbie ponad 7000 osób oraz 1000 uczestników Kongresu – apelujemy o przywrócenie w edukacji praw podstawowych ustalonych w Konstytucji RP, opartych „na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Apelujemy o:

 

>Autonomiczną szkołę  – funkcjonującą na zasadzie zaufania do nauczycieli i kadry kierowniczej, całych wspólnot szkolnych.

 

>Prawdziwy dialog z dyrektorami, nauczycielami, rodzicami, uczniami – we wszystkich istotnych sprawach dotyczących edukacji, a przede wszystkim realne konsultacje społeczne w procesie stanowienie prawa oświatowego.

 

>Odbudowę autorytetu nauczyciela,  statusu pracowników oświaty, co jest niezbędne zarówno do tworzenia właściwego klimatu szkoły, sprzyjających warunków rozwoju dzieci i młodzieży, jak i do powstrzymania odejść nauczycieli z zawodu.

>Podjęcie niezbędnych prac, mających na celu naprawę oświaty, zgodnie z poniższymi rekomendacjami kadry kierowniczej oświaty; poniżej wskazujemy obszary niezbędne do dyskusji.

 

I  RZETELNE KONSULTACJE SPOŁECZNE, OTWARTY PROCES LEGISLACJI I NIEZBĘDNE BADANIA OŚWIATOWE. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI.

 

[…]


II  SYSTEM OŚWIATY. ZARZĄDZANIE I DECENTRALIZACJA.

 

Minister Edukacji Narodowej prowadzi instytucje centralne oraz lokalne, których celem jest wspieranie systemu oświaty, może także współpracować z partnerami i instytucjami samorządowymi. […]

 

[…]

 

III. UCZNIOWIE i ICH PRAWO DO UWAGI NAUCZYCIELI. POSTULATY STANDARDÓW.

 

Odnotowujemy rosnącą liczbę uczniów z orzeczeniami o szczególnych potrzebach wsparcia. Dostrzegamy, że współczesne dzieci i młodzież wyraźnie wymagają zwiększonej uwagi dorosłych, dostatecznego poznania, rozpoznania ich problemów wychowawczych, ale i potrzeb przez nauczycieli/opiekunów, a także określenia przyczyn nienadążania za szkolnym tokiem kształcenia. Rośnie liczba samobójstw dzieci i młodzieży. […]

 

[…]

 

IV  WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH WSZYSTKICH POLSKICH UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW.

 

[…]

 

V  AUTONOMIA SZKOŁY. OCZEKUJEMY REALIZACJI KONSTYTUCYJNEJ ZASADY „POMOCNICZOŚCI PAŃSTWA, UMACNIAJĄCEJ UPRAWNIENIA OBYWATELI I ICH WSPÓLNOT”.

 

Szansą na demokratyczny rozwój społeczeństwa jest dobra oświata publiczna. Postulujemy powrót do trwającej od końca XX wieku decentralizacji zarządzania oświatą publiczną. […]

 

[…]

 

VI  ODBUDOWA AUTORYTETU NAUCZYCIELA, STATUS, ODEJŚCIA WYKWALIFIKOWANYCH NAUCZYCIELI, ROZPOCZĘTA SELEKCJA NEGATYWNA DO ZAWODU.

 

Z nadzieją witamy powyborcze zapowiedzi poprawy warunków płacowych nauczycieli. Odczuwalnie też uległ pogorszeniu klimat, warunki pracy nauczyciela i dyrektora. […]

 

[…]

 

VII. NAUKA i SZKOLNICTWO WYŻSZE A OŚWIATA.

 

 

Oczekujemy wsparcia ze strony świata nauki. Odczuwamy jego niedostateczne działania… […]

 

[…]

 

VIII. KRYZYS WYCHOWAWCZY I SPOŁECZNY. NIEZBĘDNA DYSKUSJA NAD PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI SZKOŁY, RODZICÓW, UCZNIÓW.

 

Nasza szkoła stawia czoła pogłębiającemu się kryzysowi społecznemu, łączącemu problemy wychowawcze rodzin i społeczności szkolnych, presje cywilizacyjne. Rodzice nauczyciele, dzieci – wszyscy uczymy się żyć i współpracować w zmieniającej się błyskawicznie rzeczywistości, stawiać czoła obawom towarzyszącym kryzysom cywilizacyjnym. Nie zaradzimy problemom obwiniając się nawzajem, lecz współpracując. Nie zaradzimy też tym problemom, nie mając prawa działania. Niestety nie zawsze spotykamy się z dobrą wolą uczestników dialogu. […]

 

[…]

 

X  REFORMA KSZTAŁCENIA – INTEGRACJA W KL. IV-VI. KSZTAŁCENIE KU PRZYSZŁOŚCI. PODSTAWY PROGRAMOWE, OCENIANIE, EGZAMINOWANIE.

 

[…]

 

Zrzeszająca 7000 członków rzeczywistych i ok. 33 000 sympatyków organizacja dyrektorów, liderów i urzędników – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) z nadzieją oczekuje zmian i deklaruje współpracę w dziele naprawy edukacji w Polsce. Prosimy o uwzględnienie postulatów, nad którymi pracowały tysiące osób. Deklarujemy chęć spotkań i konstruktywnych rozmów. […]

 

 

Olsztyn, 2 stycznia 2024 r. 

 


Do wiadomości
: Posłowie, Senatorowie. Minister Edukacji Narodowej. Samorządowcy. Rodzice. Media.

 

 

 

 

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty  –  plik PDF  –  TUTAJ

 

 

 

 

Źródło: www.oskko.edu.plZostaw odpowiedź