Foto:gosc.pl [http://wiez.com.pl/author/pawelsmolenski/]

 

Dr hab. Błażej Kmieciak – zdjęcie ze strony kwartalnika „WIĘŹ”, zamieszczone przy okazji publikacji artykułu „Czego się w sobie nawzajem najbardziej boicie?”

 

 

Dr hab. Błażej Kmieciak został dziś wybrany przez posłów na przewodniczącego państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Wcześniej ślubowanie przed Sejmem złożyło siedmiu członków tej komisji.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl

 


Przypominamy, że Komisja ta, której pełna nazwa to „Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15” została powołana ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r., która weszła w życie 26 wrześniu 2019 roku.

 

Jak podawały wówczas media – „Komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Ma się składać z siedmiu członków: trzech – powołanych przez Sejm większością trzech piątych w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; jednego – powołanego przez Senat większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, a także po jednym członku powołanym przez prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka. […] Pierwszy raport komisja ma opracować i udostępnić w terminie roku od dnia wejścia ustawy w życie.”                                                                                                                                [www.gazetaprawna.pl]

 

Zgodnie z zapisami tej ustawy do zadań Komisji należy:

 

1) wydawanie postanowień o wpisie w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, zwanym dalej „Rejestrem”, który stanowi część Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

 

2) badanie sposobu reagowania organów państwa, organizacji i podmiotów oraz osób prywatnych w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych, w tym ustalanie przypadków niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia nadużycia seksualnego;

 

3 )identyfikacja problemów pojawiających się w praktyce ścigania przypadków nadużyć seksualnych i karania sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zwanych dalej „przestępstwami pedofilii”.

 

Jak czas pokazał, prawie rok trwały procedury desygnowania przez poszczególne organy Państwa swoich przedstawicieli do tej komisji:

 

15 maja 2020 roku Rzecznik Praw Dziecka powołał dr hab. Błażeja Kmieciaka;

 

21 maja Prezydent RP powołał Justynę Kotowską;

 

22 maja Prezes Rady Ministrów powołał Elżbietą Malicką;

 

2 lipca Senat powołał Agnieszkę Rękas;

 

15 lipca Sejm powołał: Barbarę Chrobak, Hannę Elżanowska i Andrzeja Nowarskiego.

 

 

x         x         x

 

 

Kim jest Błażej Kmieciak – człowiek, któremu powierzone zostały tak trudne i odpowiedzialne zadania, jakie niesie za sobą kierowanie pracami tej Komisji?

 

[…] W 2005 ukończył studia w Uniwersytecie Łódzkim na kierunku pedagogika specjalna resocjalizacja. W 2014 na podstawie rozprawy pt. Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjologiczne uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II stopień doktora nauk społecznych (dyscyplina: socjologia, specjalności: socjologia prawa, socjologia medycyny). W tym samym roku ukończył Podyplomowe Studia z zakresu Prawa medycznego i bioetyki organizowane przez UKSW w Warszawie. Ukończył ponadto Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie (Certyfikat Trenera Treningu Zastępowania Agresji ART) oraz Child Protection: Children’s Rights in Theory and Practice (Center for Health and Human Rights, Harvard University). Był redaktorem naczelnym Działu „Bioetyka” portalu biotechnologia.pl. Posiada uprawnienia mediatora.

 

W 2019 na podstawie dorobku naukowego oraz pracy pt. Prawa dziecka jako pacjenta nadano mu w Uniwersytecie Łódzkim stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. W latach 2006-2013 pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Którego ?) W latach 2018-2019 był przewodniczącym Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia. Był ponadto członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Autor blisko 200 recenzowanych artykułów naukowych oraz licznych opracowań publicystycznych. Współpracował z : „Rzeczpospolita”, „Puls medycyny”, „Idziemy”, „Więź”, „Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, „wPolityce.pl” „Aleteia.pl”, „Tygodnik Solidarność”, „Do Rzeczy” Współautor (razem z Łukaszem Głowackim) programu internetowego #VlogBioetyczny, którego celem jest popularyzacja zagadnień dotyczących relacji miedzy: medycyną, prawem i etyką.

 

Objął stanowisko adiunkta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katedrze Nauk Humanistycznych[Źródło: www.pl.wikipedia.org]

 

 

 

Aby informacja była pełna musimy jeszcze dodać, że opozycja wypomina mu współpracę z Ordo Iuris,w której pełnił funkcję Koordynatora Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej. [Źródło: www.ordoiuris.pl]

 Zostaw odpowiedź