Nawiązując do naszej poniedziałkowej (16 stycznia) informacji Jak oświatowa „Solidarność” walczy o płace i uprawnienia pracownicze”, w której znalazło sie zdanie: „Teraz czekamy na informację o przebiegu spotkań tych grupy roboczych, […] Jedno z nich już się,  prawdopodobnie, odbyło -12 stycznia –  jak dotąd nie ma o jego pracach żadnego komunikatu” przekazujemy obszerne fragmenty „Komunikatu z obrad grup roboczych do spraw: wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty, a także finansowania oświaty” jaki wczoraj (19 stycznia) został zamieszczony na stronie KSOiW NSZZ :Solidarność”:

 

 

Komunikat z obrad grup roboczych do spraw: wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty a także finansowania oświaty powołanych przez Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – 12. stycznia 2017 r.

 

[…] W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstw: Edukacji Narodowej; Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Rozwoju i Finansów, Kultury i dziedzictwa Narodowego, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sprawiedliwości, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; reprezentanci samorządowych Związków: Powiatów Polskich, Miast Polskich, Gmin, Województw RP, Unii: Metropolii Polskich i Miasteczek Polskich. Strona związkowa była reprezentowana przez trzy centrale reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

 

Po wprowadzeniu przez MEN przedstawił wstępne koncepcje dotyczące wynagradzania nauczycieli i finansowania zadań edukacyjnych. Byłyby one podobne do systemu wynagradzania jak w służbach cywilnych, co wiązałoby się z zawarciem umowy, mianowaniem itd. Tu obowiązywałoby wartościowanie stanowisk pracy, okresowe oceny pracy itp.

 

Drugą propozycją było przypomnienie projektu zmian Karty Nauczyciela w tym zakresie pochodzącego z 2013 roku. Wówczas zakładano rozliczanie średnich wynagrodzeń nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego z jednej wspólnej puli, w jednakowej wysokości. W tym miejscu przypomnieliśmy, że zarówno wtedy jak i dziś ta propozycja spotkała się negatywną opinią KSOiW NSZZ „Solidarność”.

 

Strona NSZZ „Solidarność” wypomniała przedstawicielom samorządów, że zgłaszanie postulatu zmniejszenia liczby składników wynagrodzenia w ogólnej jej strukturze jest bałamutne, a powoływanie się przy tej okazji na wzrost motywacyjności systemu płac nauczycieli, jest po prostu nieuczciwe. Bo budowanie motywacyjności nie polega na obniżeniu wynagrodzenia poprzez likwidację niektórych dodatków do płacy. Ponadto liczba składników wynagrodzenia nauczycieli nie odbiega od liczby elementów uposażeń innych profesji (np. służby cywilne czy mundurowe), a pracownicy samorządowi posiadają nawet nieco większą ich liczbę.

 

W imieniu KSOiW NSZZ „Solidarność” przypomniane zostało zobowiązanie minister edukacji narodowej złożone podczas spotkania roboczego MEN z reprezentatywnymi związkami zawodowymi w sprawie płac nauczycieli w 2016 roku, które odbyło się 20. kwietnia ubiegłego roku. […]

 

W trakcie dyskusji wyłoniła się ogólna koncepcja finansowania zadań oświatowych. Zgodzono się, że musi się to odbywać w oparciu o wypracowane standardy edukacyjne, uwzględniające pewne warunki: np. liczbę uczniów w oddziałach, warunki demograficzne, geograficzne, małe szkoły itp. Ponadto subwencja oświatowa powinna być naliczana na dwa człony obejmujące oddziały (w tym małe) jak i na ucznia (wagi). Nad bliższymi rozwiązaniami odbędzie się dialog podczas kolejnych prac.

 

Ciekawa intencja pojawiła się podczas prac nad zasadami finansowania placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” przypomnieli, że podmioty prywatnoprawne otrzymują dotacje w wielkości bieżącego utrzymania uczniów danego typu szkół (nie mniej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej), nie wykonują wielu zadań wpływających na bieżące utrzymania uczniów (poczynając od warunków pracy i płacy nauczycieli, funduszy nagród, doskonalenia, zdrowotnego, świadczeń socjalnych itp.). Dlatego z tych powodów pojawiła się koncepcja finansowania tych placówek oświatowych na podstawie oddzielnych przepisów prawa (rozporządzenia).

 

Termin kolejnego spotkania ustalony został na 7. lutego br.

 

Jerzy Ewertowski

 

 

Cały komunikat  –  TUTAJ

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/Zostaw odpowiedź