W nawiązaniu do felietonu nr 209 „Komu służą targi. Czy z tych powodów warto je organizować?”, a zwłaszcza do postawionej tam pierwszej tezy: „Targi edukacyjne nie są do niczego potrzebne szkołom. Z nieoficjalnych źródeł w WE UMŁ wiem, że prowadzono tam badania sondażowe, w których pytano pierwszoklasistów z jakich źródeł czerpali wiedzę, która zadecydowała o wyborze tej, a nie innej szkoły ponadgimnazjalnej. Okazało się, że na pierwszym miejscu znaleźli się koledzy, na drugim – internet, a na jednym z końcowych – targi edukacyjne!”, jako  ilustrację badań, prowadzonych przez działające w strukturze ŁCDNiKP Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, proponujemy lekturę  najnowszego opublikowanego tam raportu, zatytułowanego „Decyzje edukacyjne i zawodowe uczniów łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, autorstwa Doroty Cierniak-Dymarczyk. Oto jego fragmenty:

 

 

 

 

 

DECYZJE EDUKACYJNE I ZAWODOWE

UCZNIÓW ŁÓDZKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

 

 

1.OPIS BADANIA

 

W raporcie zostały przedstawione wyniki badania, które dotyczyło poznania planów edukacyjnych i zawodowych, motywacji towarzyszących tym wyborom oraz wiedzy na temat rynku pracy młodzieży łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dane były gromadzone na przestrzeni dwóch lat szkolnych, 2015/2016 oraz 2016/2017 podczas cyklicznych spotkań przedstawicieli Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji z młodzieżą*, których celem jest zapoznawanie uczących się ze specyfiką łódzkiego regionalnego rynku pracy, a co za tym idzie wspieranie w decyzjach dotyczących kolejnych kroków na ścieżce edukacyjnej, czy zawodowej.

 

Ankietę realizowano także w trakcie dwóch kolejnych edycji Łódzkich Targów Edukacyjnych, które odbyły się w okresie trwania badania. Badanie miało charakter ilościowy i realizowane było przy użyciu kwestionariusza ankiety w wersji papierowej (PAPI). Respondenci proszeni byli o udzielenie odpowiedzi na pięć pytań, w większości zamkniętych, z kafeteriami odpowiedzi.

 

Z zebranego zbioru ankiet analizie poddano 655 kwestionariuszy (N=655). W badanej zbiorowości przeważała młodzież uczęszczająca do liceów i techników. Ich udział w badaniu jest zbliżony i wynosi odpowiednio 36% (liceum ogólnokształcące) i 34% (technikum). Uczniowie gimnazjum stanowili ponad jedną czwartą (27,9%) uczestników badania. Najmniej licznie reprezentowana była młodzież z zasadniczych szkół zawodowych (1,5%). Z tego powodu ich wypowiedzi zostały wzięte pod uwagę w analizach dotyczących całej badanej zbiorowości, natomiast pominięte w tych, które prowadzone były według typów szkół.

 

Zbiór respondentów stanowili uczący się głównie w klasach trzecich szkół ponadgimnazjalnych (przedostatnia klasa technikum, ostatnia klasa liceum)1 i gimnazjalnych2 (ostatnia klasa). Niewielki odsetek stanowili uczący się w klasach czwartych technikum. […]

 

 

2.STRESZCZENIE WYNIKÓW BADANIA

 

 

Plany uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych po skończeniu szkoły:

 

▪ Zdecydowana większość respondentów – 81% zamierza dalej się kształcić po ukończeniu obecnej szkoły; 28,4% rozpocznie pracę zawodową, w tym 11% będzie ją łączyć z nauką.

▪ Wśród tych uczących się, którzy zadeklarowali dalsze kształcenie się 13% nie wie, w jakiej placówce będzie kontynuowało naukę; bardzo ogólne odpowiedzi (np. „studia”, „szkoła wyższa”) sformułowało 44% uczących się w technikach, 15% – w liceach oraz 5% gimnazjalistów.

 ▪ Badani gimnazjaliści wybierają jako dalszy etap licea ogólnokształcące (41%) lub technika (35,5%), niewielu w zasadnicze szkoły zawodowe (9%).

▪ Przyszli absolwenci liceów ogólnokształcących biorący udział w badaniu w większości planują dalej poszerzać swoją wiedzę (90,7%), w tym największa grupa na politechnice (29,4%), mniejsza na akademii medycznej (22,4%), a najmniejsza na uniwersytecie (18,7%).

▪ Ponad połowa uczących się w technikach (57,4%) zamierza podjąć pracę po ukończeniu szkoły: 1/4 z nich będzie łączyła dalszą edukację z pracą a 1/3 wybierze tylko pracę zawodową. 39% spośród badanych uczniów techników będzie wyłącznie kontynuowało naukę.

 

Kryteria, jakimi kierują się przyszli absolwenci gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych przy wyborze przyszłego zawodu:

 

▪własne zainteresowania (76,2%),

▪wynagrodzenie w przyszłym zawodzie (47,1%),

▪zgodność z posiadanymi talentami, predyspozycjami (43,0%),

zapotrzebowania rynku pracy na dany zawód (33,4%).

 

 

Co zdaniem przyszłych absolwentów gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych ułatwia zdobycie pierwszej pracy?

 

▪znajomość języków obcych (80,3%), ▪ pracowitość i zaangażowanie (67,9%),

▪kompetencje interpersonalne (50,4%).

 

 

Pełna treść Raportu     –     TUTAJ

 

 

Źródło: www. orpde.wckp.lodz.pl

 

 

*Oto przykład niejednorodności doboru respondentów: raz są to uczniowie szkół, do których (przypuszczalnie na zaproszenie dyrekcji) wchodzą  podczas cyklicznych spotkań przedstawiciele Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, a  innym razem – ankietę realizowano także w trakcie dwóch kolejnych edycji Łódzkich Targów Edukacyjnych – czyli na zupełnie niereprezentatywnej „próbie” uczniów, przypadkowo trafiających na targowe stoisko ŁCDNiKP, z tłumu setek  odwiedzających targi, przyprowadzanych tam zbiorowo przez nauczycieli.

 

 

UWAGA: Podkreślenia i pogrubienia fragmentów tekstu – redakcja OE

 

 

 

 Zostaw odpowiedź