Dzień pierwszy

 

Po przywitaniu uczestników, które w imieniu organizatorów dokonała Elżbieta Piotrowska-Albin – dyrektor Segmentu Edukacja Wydawnictwa Wolters Kluwer i zaprezentowaniu osób, bez których prac organizacyjnych imprezy tej by nie było, przystąpiono do realizacji przygotowanego programu.

 

1 panel

 

Jako pierwsza odbyła się debata na temat: „Edukacja jako szansa rozwoju regionów i kraju. Uczestniczyli w niej: Alina Kozińska-Bałdyga (Federacja Inicjatyw Oświatowych), Małgorzata Tłuchowska (Wolters Kluwer), prof. Jerzy Stępień (Uczelnia Łazarskiego), Czesław Tomalik (Związek Gmin Śląska Opolskiego). Debatę prowadził prof. nadzw. Antoni Jeżowski.

 

 


Kolejnym wydarzeniem tego dnia było wystąpienie dra Jürgena Hogeforstera – przewodniczącego Parlamentu Hanzeatyckiego z Niemiec, który wygłosił ( tłumaczony symultanicznie z j. niemieckiego) wykład, zatytułowany „Gotowi na przyszłość. Strategie rozwoju edukacji w oparciu o współpracę edukacji, biznesu i samorządów – rekomendacje dla Polski”.

 

2 Niemiec

 

Relacjonując w największym skrócie, było to – z jednej strony – scharakteryzowanie, na przykładzie Niemiec, sytuacji demograficznej (niż demograficzny) państw europejskich, generującej poważne problemy dla gospodarek tych krajów: nie tylko brak rąk do pracy, ale też – rzadko dostrzegany – proces kurczenia się liczby pracodawców. W dalszej części mówca prezentował dotychczasowy dorobek Parlamentu Hanzeatyckiego w popularyzowaniu dualnego systemu kształcenia zawodowego w nowych państwach Unii Europejskiej, a także ofertę dla Polski, jaką w sferze systemu doradztwa i kształcenia zawodowego – także na poziomie wyższym – ta organizacja ma przygotowaną..

 

 

3 Fundusze Europ

 

„Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej w latach 2014 – 2020 na wspieranie projektów edukacyjnych i związanych z systemem oświaty i kształceniem ustawicznym” – to tytuł kolejnego wystąpienia Agnieszki Zielińskiej – naczelnika Wydziału Wspierania Zarządzania w Departamencie Funduszy Strukturalnych MEN, jaki wysłuchali już tylko uczestnicy XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, po tym, jak uczestnicy Konferencji „Edukacja w Samorządach” rozpoczęli swe prace w oddzielnej Sali, gdzie prof. Antoni Jeżowski przybliżał im temat „Podstawowe dylematy oświaty w kontekście jej finansowania”.
Około godziny 13-ej rozpoczęła się uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu „Super Dyrektor Szkoły” i „Super Dyrektor Przedszkola”. Organizatorzy i przewodnicząca Kapituły Konkursu zaprosiły na estradę laureatki ubiegłorocznego konkursu: Super Dyrektorkę Przedszkola – panią Janinę Szajny, dyrektorkę Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu i Super Dyrektora Szkoły – panią Małgorzatę Kułaczkowska, dyrektorkę Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

 

 

Zebrani dowiedzieli się, że kapituła konkursu, której ponownie przewodniczyła dr hab. prof. UW Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, w wyniku wielostopniowej eliminacji wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji konkursu. W pierwszej kolejności na estradę zapraszano osoby nominowane do tytułów Super Dyrektora. Byli to:

 

4 Nominowani

 

W KATEGORII SUPER DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

1. Katarzyna Dryjas, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim
2. Ewa Zakrzewska, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Sokołowie Podlaskim

 

 

W KATEGORII SUPER DYREKTOR SZKOŁY

1. Katarzyna Goworek, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
2. Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie
3. Ryszard Kumalski, dyrektor Gimnazjum nr 29 w Zabrzu
4. Konrad Leszczyński, dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu
5. Bożena Barbara Mayer-Gawron, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie
6. Daria Michalska, dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie
7. Łukasz Mikołajczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim
8. Elżbieta Ryczek, dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych
9. Piotr Stryszowski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie
10. Alicja Wojciechowska dyrektor XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
11. Grzegorz Wyszogrodzki dyrektor Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim.

 

 

4a  super przedszkole

K. Dryjas – stoi z prawej

 

Ostatecznie okazało się, że tytuł SUPER DYREKTOR PRZEDSZKOLA przyznano Katarzynie Dryjas z Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim za to, że – jak to powiedziała prof. Małgorzata Żytko – „pani dyrektor stworzyła, wraz ze swoim zespołem, oryginalną koncepcję pracy przedszkola, które stało się miejscem aktywnego zdobywania różnorodnych doświadczeń i budowania kapitału społecznego wokół edukacji najmłodszych. Powstała przestrzeń edukacyjna nawiązująca w swoich założeniach do progresywizmu, sprzyjająca rozwijaniu aktywności, ale i samodzielności, odpowiedzialności i wiary w możliwości dzieci.”*

 

 Super Jabłońska

 Z lewej strony stoi prof. Małgorzata Żytko

 

SUPER DYREKTOREM SZKOŁY kapituła wybrała ostatecznie z licznego grona nominowanych panią Wandę Agnieszkę Jabłońską – dyrektora Olsztyńskiego Zespołu Placówek Edukacyjnych. Przewodnicząca kapituły tak uzasadniła ten wybór: „– Pani dyrektor stworzyła koncepcję wychowawczą Zespołu Placówek Edukacyjnych oraz wprowadziła w życie sposób zarządzania nimi, który pozwolił na budowanie społeczności współdziałania i współpracy, którą integruje wspólny cel: pomyślny rozwój dzieci z trudnościami edukacyjnymi i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż placówki edukacyjne są otwarte na współpracę z rodzicami, są oni bardzo ważnymi uczestnikami procesu wychowania w szkole i poza nią. Uzyskują znaczące wsparcie w swoich działaniach, mogą też liczyć na osobistą pomoc w chwilach kryzysu i zwątpienia.”*[Zobacz także, co mówiła Laureatka o swej pracy – TUTAJ]

 

W konsekwencji tak wielu znakomitych nominatów do tego tytułu kapituła postanowiła przyznać trzy wyróżnienia, tak je uzasadniając:

1. Ryszard Kumalski – dyrektor Gimnazjum nr 29 w Zabrzu, który zdaniem Kapituły jest przykładem, jak pasja może nadać sens indywidualnemu życiu i aktywności zawodowej oraz zintegrować społeczność szkolną i środowisko lokalne wokół działań, które czynią edukację przygodą.
2. Daria Michalska – dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie – z takim uzasadnieniem: „za wspieranie rozwoju i stwarzanie szans zdobycia wykształcenia młodzieży z zaniedbanych środowisk, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, za stworzenie unikalnych w skali kraju działań i projektów, które przełamują determinizm środowiskowy i pozwalają uczniom dostrzec sens edukacji oraz stworzyć możliwość aktywnego i świadomego funkcjonowania życiu”.
3. Elżbieta Ryczek – dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych – za to, że swoją małą szkołę uczyniła sercem wsi, centrum edukacji, kultury i rozwoju całego środowiska lokalnego. – To piękny przykład tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego w mikroskali – powiedziała prof. Małgorzata Żytko.*

 

 

Niezależnie od werdyktu Kapituły dyrektor Elżbieta Piotrowska-Albin przyznała trzy Nagrody Specjalne Dyrektora Segmentu Edukacja Wydawnictwa Wolters Kluwer. Otrzymali je:

 

1. Bożena Barbara Mayer-Gawron, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie – za imponujące kompetencje menedżerskie prowadzące do zbudowania systemu darmowych branżowych i certyfikowanych szkoleń zawodowych oraz praktyk i płatnych staży zawodowych w kraju i zagranicą dla wszystkich uczniów szkoły;
2. Łukasz Mikołajczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim – m.in. za kreowanie przyjaznej uczniowi szkoły, wewnętrzny system stypendialny i nagradzanie uczniów za podjęty wysiłek poprawy i rozwoju;
3. Włodzimierz Smutek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli – za śmiałe reagowanie na głos uczniów i stworzenie szkoły pozytywnego wyboru.

 

Super Dyrektorzy otrzymali symboliczne statuetki przyznanego im tytułu, wszyscy – dyplomy potwierdzające tytuł lub wyróżnienie oraz liczne nagrody rzeczowe, przekazane przez sponsorów konkursu.

 

 

5 Zdjęcie rodzinne

 

Ta część kongresu zakończyła się „rodzinnym” zdjęciem wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych.

 

 

*W relacji wykorzystano materiały, zamieszczone na stronie www.superdyrektor.pl

 

 

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

 

Osoby zainteresowane co jeszcze działo się tego dnia na kongresie mogą zaspokoić swą ciekawość zapoznając się z harmonogramem, zamieszczonym na stronie Organizatora – TUTAJ

 

 

Dzień drugi

 

Tego dnia Kongres realizował swój program w formule trzech, pracujących równolegle konferencji: XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, która kontynuowała wczorajsze prace w dwu „ścieżkach”: ogólnej i dotyczącej rozwoju szkolnictwa zawodowego, a także jednodniowych: Konferencji dla Nauczycieli i Konferencji Psychologiczno-Pedagogicznej. Z konieczności Wasz korespondent mógł zajrzeć jedynie na niektóre, wybrane wykłady i panele.

 

O tym, że dwa zapowiadane w programie spotkania się nie odbyły (z ministrem i jednym z wiceministrów edukacji) napisane zostało we wczorajszym komunikacie. Teraz będzie już tylko o tym, co się odbyło. W porze przedpołudniowej bezsprzecznie najciekawsza była debata „Rola nauczyciela w szkole XXI wieku”, którą sprawnie poprowadziła pani dyrektor Elżbieta Piotrowska-Albin. (siedzi po lewej stronie).

 

 

1

 

Za stołem zasiedli: (od prawej): dr hab. Marek Piotrowski (dyrektor ORE), Piotr Czekierda (Collegium Wratislaviense), Elżbieta Piotrowska-Gromniak (założycielka i prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”), dr Małgorzata Sidor-Rządkowska (m.inn. wykładowca Podyplomowego Studium Coachingu przy Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie) i dr hab. prof. UW Małgorzata Żytko (kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli UW).
Nie do streszczenia w takiej jak ta formule relacji jest jej bogaty w treści i końcowe konkluzje przebieg. Autor tej relacji zobowiązuje się w oddzielnej publikacji zapoznać Szanownych Czytelników z tym o czym i jak kto się tam wypowiadał.
Także w nurcie ogólnym konferencji dyrektorów „podglądaliśmy” ofertę „technologiczno-metodyczną” , jaką uczestnikom zaproponowali: Piotr Herman – dyrektor zarządzający w firmie MATERNA Communications w Polsce i Magdalena Nawrocka – kierownik sprzedaży w tej firmie, absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

2

 

Nazywało się to spotkanie „Nowoczesna komunikacja mobilna w obszarach dydaktycznym i organizacyjnym z wykorzystaniem platformy mProfi.pl i proponowało zupełnie nową formułę organizowanych tradycyjnych zebrań z rodzicami uczniów, pozwalających wykorzystać fakt posiadania przez nieomal wszystkich telefonów komórkowych i smart fonów nie tylko do komunikowania się nauczyciela z rodzicami, ale także do przekazywania tą drogą wielu ważnych informacji.

 

 

3 Szulski

 

Jeszcze później „Obserwatorium Edukacji” zostało uwiedzione tematem „’Teoria frajdy’, czyli o tym, że ludzie są w stanie zmienić swoje negatywne nawyki czy zachowania, jeśli mają przy tym odrobinę… frajdy” , który niezwykle komunikatywnie i przekonująco poprowadził Jarosław Szulski – nietypowy nauczyciel geografii w Gimnazjum Rejtana w Warszawie i autor wielu książek o szkole. Naprawdę, warto wziąć sobie do serca ideę do której przekonywał kolega Jarek. Łatwiej będzie to zrobić, czytając jego książki…

 

 

Książki Szulskiego

 

 

Równolegle ścieżka szkolnictwa zawodowego realizowała ciekawy blok programowy „Forum Dobrych Praktyk” Z kilku jego wystąpień udało się posłuchać jedynie tego, co miała do opowiedzenia słuchaczom pani Łucja Orzechowska – zast. dyrektora Departamentu Edukacji  Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 

 

4 Białystok

 

Pani dyrektor Orzechowska w oschle brzmiącym tytule swego wystąpienia: „Praktyczne rozwiązania prawne, instytucjonalne i finansowe w zakresie współpracy szkół i zakładów pracy na terenie Białegostoku” zawarła przykłady niezwykle wartościowych i godnych upowszechnienia działań tego samorządu w dziedzinie podnoszenia rangi kształcenia zawodowego.

 

 

5 Jacek

 

Jeszcze przed obiadem dyrektorzy szkół i przedszkoli (ścieżki ogólnej) mieli możliwość posłuchać dra hab. prof. UAM Jacka Pyżalskiego, który podzielił się z uczestnikami konferencji z wynikami swych najnowszych badań. „Zabawa online czy offline – kiedy Internet przyniesie korzyści dzieciom i młodzieży?” – to temat tego, bogato ilustrowanego „twardymi danymi” wystąpienia, w którym jego autor postawił sobie za cel obalanie potocznie krążących – także w środowisku nauczycielskim – mitów „o zgubnej funkcji internetu w rozwoju współczesnej młodzieży”. Dla przykładu – jeden ze slajdów, pozwalających te stereotypy myślenia o internecie w życiu młodych ludzi obalić:

 

6 Jacerk slajd

 

 

 

Po obiedzie oferta dla dyrektorów przewidziała jedynie wycieczkę do części ekspozycyjnej Muzeum Sportu i Turystyki.

 

DSC09149

 

 

DSC09150

 

 

W tym czasie, gdy reporter „Obserwatorium Edukacji” monitorował wybrane wydarzenia XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, odbywały się prelekcje i wykłady dwu pozostałych konferencji. Niestety, nie mogę podzielić się żadną obserwacją, poczynioną na Konferencji dla Nauczycieli. Co prawda wypatrzyłem tam już rano temat Sprawność fizyczna i intelektualna idą ze sobą w parze” w wykonaniu psychologa sportu Grzegorza Więcława, ale nie zdołałem pogodzić tego z innymi, dziejącymi się na konferencji dla dyrektorów, tematami.

 

 

Z podobnych powodów jedynie na krótko zajrzałem na konferencję Psychologiczno-Pedagogiczną, która w bardzo kameralnych warunkach odbywała się na piętrze, gdzie zlokalizowano ekspozycję Muzeum Sportu i Turystyki:

 

1

 

2

 

Tematem, który mnie tam przywiódł była prelekcja Tomasza Garstki „Oszukańcze teorie, narzędzia i metody w psychologii – co ‘wyrzucić’ z poradni”. Była to bardzo „odświeżająca” kąpiel, zmywająca od lat wdrukowane w pamięć , „kultowe” kiedyś testy, zwłaszcza projekcyjne, których rzetelności już dawno nie potwierdziła współczesna wiedza o człowieku.

 

 

Od godziny 14:30 obie konferencje realizowały wspólny program, z którego dwu ofert udało mi się zwizytować tylko jedną: wykład prof. Jerzego Vetulani „Neurobiologia – przekraczanie możliwości mózgu w uczeniu się. Wsparcie nauki dla tworzenia przyjaznego środowiska uczenia się”.

 

3

 

Słuchanie pana profesora powinno być obowiązkiem w pierwszych fazach kształtowania się warsztatu dydaktycznego wszystkich współczesnych młodych naukowców: zobaczyliby, że można o nawet skomplikowanych, trudnych problemach mówić prosto i przystępnie.

 

 

Na zakończenie nie mogę nie przekazać jeszcze jednego tematu, jaki przewijał się przez oba dni Kongresu: to propozycja ustanowienia 22 października „Dniem Dyrektora Szkoły i Przedszkola”, z którym to projektem wystąpiła redakcja miesięcznika „Dyrektor Szkoły”. Oto opinie na ten temat, udostępnione uczestnikom konferencji:

 

5

 

 

Tradycyjnie – debatom i wykładom towarzyszyła „Strefa EXPO”, czyli stoiska licznych wydawnictw i firm, oferujących szkołom i przedszkolom pomoce dydaktyczne, wyposażenie i oprogramowanie, wspierające nowoczesny proces edukacyjny. Oto fragment tej oferty:

 

4

 

 

 

Na pożegnanie – obrazek, jaki z poziomu IV pietra gmachu MSiT mogli podziwiać uczestnicy Kongresu:

 

 

5a

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź