Foto: www.men.gov.pl

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć

 

Wczoraj, podczas drugiego dnia 48 posiedzenia Sejmu, wiceminister Maciej Kopeć odpowiadał na pytania posłów PiS, dotyczące przekazywania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej środków na dofinansowanie kosztów przygotowania przez samorządy placówek oświatowych w związku z wprowadzeniem reformy oświaty.

 

Oto fragmenty pytania posła Andrzeja Kryja (PiS)

W związku z wprowadzeniem reformy oświatowej w budżecie państwa zostały zaplanowane środki na jej wdrażanie w wysokości ok. 313 mln zł na działania dostosowawcze. […] i te środki znajdują się w subwencji oświatowej – oraz kwota 177 mln zł przeznaczona m.in. na doposażenie świetlic szkolnych, […] Łączna wysokość tych środków to blisko 0,5 mld zł, a więc są to środki znaczące. […] Jak przebiegał proces przekazywania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej środków na dofinansowanie kosztów przygotowania przez samorządy placówek oświatowych w związku z wprowadzeniem reformy oraz ile samorządów z województwa świętokrzyskiego zwróciło się z wnioskami o udzielenie wsparcia?

 

Oto wybrane fragmenty odpowiedzi wiceministra Macieja Kopcia:

[…] Jeżeli chodzi o doposażenie pomieszczeń do nauki, były wnioski 46 samorządów. Jeżeli chodzi o procent wnioskowanej kwoty, to przyznano 75,5% wnioskowanej kwoty i dotyczyło to 382 pomieszczeń do nauki w 97 szkołach. Dofinansowanie remontów bieżących, sanitariatów: to są wnioski 43 samorządów na kwotę ponad 4 mln zł. W sumie przyznano 85,3% wnioskowanej kwoty i dotyczyło to 244 sanitariatów w 78 szkołach. Oczywiście były warunki, które musiały być spełnione, czy kryteria, które musiały być spełnione, poza tymi, o których mówiłem. Wymagało to przekształcenia gimnazjów. Inaczej mówiąc, tam gdzie samorząd nie podjął uchwały dotyczącej przekształcenia gimnazjów, czyli zmiany weszły z mocy prawa, tak jak było to w przypadku Łodzi, tam po prostu samorząd wnioskować nie mógł. […]

 

Pytanie zadała także posłanka Anna Cicholska (PiS). Oto jego fragment:

[…] Chciałabym dowiedzieć się, czy rzeczywiście istnieją takie gminy na terenie tego województwa, które nie otrzymały ani informacji, ani wsparcia w związku z doposażeniem sal lekcyjnych, świetlic, zakupem pomocy dydaktycznych czy też remontów sanitarnych w związku z przekształcaniem szkół na tym terenie. […]

 

Podsekretarz stanu w MEN Maciej Kopeć odpowiedział: (fragmenty) :

[…] Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to w przypadku tych trzech kwestii, o których mówiliśmy, czyli pierwszej, doposażenia świetlic, wnioski złożyły 44 samorządy, dotyczyło to 112 świetlic w 87 szkołach. Ten procent przyznanej kwoty to 77,5%.

Jeżeli chodzi o doposażenie pomieszczeń do nauki, były wnioski 46 samorządów. Jeżeli chodzi o procent wnioskowanej kwoty, to przyznano 75,5% wnioskowanej kwoty i dotyczyło to 382 pomieszczeń do nauki w 97 szkołach. Dofinansowanie remontów bieżących, sanitariatów: to są wnioski 43 samorządów na kwotę ponad 4 mln zł. W sumie przyznano 85,3% wnioskowanej kwoty i dotyczyło to 244 sanitariatów w 78 szkołach. Oczywiście były warunki, które musiały być spełnione, czy kryteria, które musiały być spełnione, poza tymi, o których mówiłem. Wymagało to przekształcenia gimnazjów. Inaczej mówiąc, tam gdzie samorząd nie podjął uchwały dotyczącej przekształcenia gimnazjów, czyli zmiany weszły z mocy prawa, tak jak było to w przypadku Łodzi, tam po prostu samorząd wnioskować nie mógł.[…]

 

 

Wszystkie cytaty wypowiedzi posłów i wiceministra pochodzą ze Sprawozdania Stenograficznego z 48. posie- dzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 września 2017 r.. W załączonym pliku PDF udostępniamy jego fragment, zawierający zapis interesujących nas wystąpień   –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.orka2.sejm.gov.pl

 

 

O sejmowych wypowiedziach wiceministra Kopcia poinformowano wczoraj na stronie  oswiata.abc.com  –  Kopeć: reforma edukacji precyzyjnie przygotowana także w aspekcie finansowym

 Zostaw odpowiedź