„Portal Samorządowy – Portal dla Edukacji” zamieścił informację o kolejnym projekcie rozporządzenia przygotowanego w MEiN. Oto jej fragmenty:

 

MEiN publikuje nowe przepisy dotyczące kształcenia pozaszkolnego. Ważne zmiany

 

[…]

 

25 sierpnia 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. […]

 

Nowe rozporządzenie określa między innymi:

 

-rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz ich zadania (w tym dotyczące centrów kształcenia zawodowego oraz branżowych centrów umiejętności);

 

-warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w poszczególnych formach pozaszkolnych, w tym wymogi jakie powinien spełniać program nauczania;

 

-sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia prowadzonego w poszczególnych formach pozaszkolnych;

 

-wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych i zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu kształcenia w tej formie;

 

-przypadki, w których turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników może być prowadzony w więcej niż jednym zawodzie;

 

-tryb zwalniania osób, o których mowa w art. 117 ust. 12 ustawy, z całości lub części opłat za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3, 4a i 5 ustawy, oraz warunki i tryb zwrotu opłaty w przypadkach określonych w art. 117 ust. 11 ustawy.[…]

 

Po wprowadzaniu zmian w systemie oświaty będą funkcjonowały trzy rodzaje placówek umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych: dotychczasowe placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz nowo wprowadzone BCU.[…]

 

 

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych projekt przewiduje modyfikacje w zakresie dotyczącym BCU polegające m.in. na określeniu:

 

-zadań obligatoryjnych i zadań fakultatywnych BCU (§ 6, § 7 i § 9 projektu rozporządzenia);

 

-minimalnej liczby godzin kształcenia na branżowym szkoleniu zawodowym – formie pozaszkolnej kształcenia ustawicznego zastrzeżonej do prowadzenia wyłącznie przez BCU (§ 23 projektu rozporządzenia);

 

-formy zaliczenia branżowego szkolenia zawodowego (§ 24 projektu rozporządzenia);

 

-wzoru branżowego certyfikatu umiejętności, który otrzyma osoba, która zda egzamin po ukończeniu branżowego szkolenia zawodowego (załącznik nr 5 do projektu rozporządzenia).[…]

 

 

 

Cały tekst „MEiN publikuje nowe przepisy dotyczące kształcenia pozaszkolnego. Ważne zmiany”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

 

x          x          x

 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  –  TUTAJ

 

 

Uzasadnienie  – TUTAJ

 

 

 Zostaw odpowiedź