Wczoraj w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi, z inicjatywy Łódzkiego Kuratora Oświaty, odbyła się Konferencja „Innowacje w edukacji 2016″. Uczestniczyło w niej ok. 150 nauczycieli – głównie informatyki,  z Łodzi i województwa.

 

1

 

Konferencję zorganizowano dla przekazania nauczycielom możliwie obszernych informacji o pilotażowym wdrażaniu programowania w edukacji formalnej, w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach.

 

2

Przemawia Pan Rektor prof. K. Dems. W głębi siedzą – od prawej: Kurator  G. Wierzchowski, Halina Cyrulska – wicedyr. Wydziału Rozwoju Edukacji KO w Łodzi i st. wizytator P. Patora

 

 

Jako pierwszy, w imieniu gospodarzy obiektu w którym odbywała się konferencja, głos zabrał prof. dr hab. inż. Krzysztof Dems – rektor WSIiU, witając wszystkich przybyłych na tę konferencję – z Łódzkim Kuratorem Oświaty Grzegorzem Wierzchowskim na czele. W zakończeniu swego wystąpienia poprosił o zabranie głosu Pana Kuratora.

 

3

 

Kurator Grzegorz Wierzchowski poinformował zebranych, że 1 września 2016 roku rozpocznie się pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej,  w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach, na wszystkich etapach edukacyjnych. Przedstawił ogólne cele i zasady wdrażania tego programu, i jego cel, którym jest przygotowanie tez, w oparciu o płynące z jego wdrażania wnioski, do zmienionych podstaw programowych na wszystkich etapach edukacji. Zaapelował do zebranych na konferencji  nauczycieli, aby włączyli się aktywnie nie tylko w pracę tej konferencji, ale także w cały program pilotażowy.

 

Głównym organizatorem i moderatorem konferencji był st. wizytator ŁKO, Koordynator ds. Innowacji Pedagogicznych – Piotr Patora, który w następnej kolejności poprosił o zabranie głosu przedstawicielkę Wojewody Łódzkiego panią Jowitę Mróz – st. inspektora w Biurze Wojewody, która w krótkim wystąpieniu, w imieniu Wojewody prof. Zbigniewa Rau, złożyła  zebranym życzenia „owocnych dyskusji” i wyraziła nadzieje, że „ta dzisiejsza konferencja przyniesie jakieś ciekawe pomysły, że będzie sprzyjać wymianie doświadczeń i myśli.”

 

Pierwszym prelegentem, realizującym zaplanowany program konferencji, pod nieobecność planowanego wcześniej Zastępcy Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN Rafała Lew-Starowicza, był Janusz Krupa – były naczelnik Wydziału Podręczników i Nowych Technologii w Edukacji Departamentu Jakości Edukacji, obecnie przedstawiony jako przedstawiciel  tego departamentu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

 

4

 

Swe wystąpienie rozpoczął od ukazania kontekstu planowanych zmian – na tle najnowszej strategii, przygotowywanej przez nowy Rząd – „Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. To w tym planie zapisano jakie potencjały, jakie kwalifikacje mogą przyczynić się do tego rozwoju. Jego zdaniem właśnie informatyka i programowanie może być tym potencjałem, który „w sposób zdecydowany powinien być wykorzystany w ramach odpowiedzialnego rozwoju. Wierzę w to głęboko, że mamy szansę na to aby programowanie i informatyka stały się naszą narodową specjalnością.” Dalej mówił o tym, że ten pilotaż będzie realizowany na zasadach innowacji pedagogicznej, że powinny w te działania włączać się wszyscy nauczyciele szkół – nie tylko informatycy, że szkoły które już mają w tym doświadczenie powinny stawać się liderami w regionie, że organy prowadzące także powinny aktywnie włączyć się w te działania. Powiedział także: „My wiemy, że wszyscy (uczniowie) nie będą programistami, potrzebni są również inni specjaliści, ale wyrażamy głębokie przekonanie, że ten pilotaż, który teraz rozpoczynamy, przyczyni się do tego, że znacznie większa liczba absolwentów edukacji formalnej podejmie decyzje o tym, żeby swoją przyszłość zawodową związać z programowaniem.” Zakończył słowami: „Otwiera się przed państwem możliwość udziału w pewnej przygodzie, przygodzie wprowadzenia nauczania programowania do polskich szkół. Dlatego zachęcam: zróbmy to razem, zróbmy to dobrze, aby nasi uczniowie byli zadowoleni, aby ich rodzice byli zadowoleni, aby jakość usługi edukacyjnej polskiej szkoły znacznie wzrosła.

 

 

Po tym wystąpieniu ponownie głos zabrał kurator Wierzchowski, który poinformował zebranych, że musi opuścić konferencję. Przed wyjściem podzielił się taką oto refleksją: „Często uczniowie pytają na lekcjach  –  A do czego to nam będzie potrzebne? Czy ta historia, ten j. polski przyda się nam w życiu? – Państwo nie macie problemu z odpowiedzią na takie pytanie, bo każdy uczeń dobrze wie, że informatyka, umiejętność posługiwania się tymi urządzeniami, które są w dzisiejszym świecie  powszechne, jest po prostu konieczna do życia.

 

 

5

 

Następnie głos zabrała dr Anna Kwiatkowska* – zaprezentowana jako przedstawicielka Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN, która swemu  wystąpieniu nadała tytuł „Projekt zmian w podstawie programowej przedmiotów informatycznych” **.

 

Z powodu braku prezentacji do tego wystąpienia odsyłamy do materiału pt. Wprowadzenie do propozycji zmian w obowiązującej podstawie programowej z przedmiotów informatycznych”

 

 

6

Stoją – od lewej: M.Kacperski i G. Zwoliński

 

Kolejnym był dwugłos pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej: dr inż. Grzegorza Zwolińskiego i dr inż. Macieja Kacperskiego z Instytut  Mechatroniki i Systemów Informatycznych Wydziału Elektrotechniki,  Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, którzy swe wystąpienie zatytułowali: „Programowanie –świat abstrakcyjnego myślenia”. Oto link do prezentacji, którą ilustrowali swe wystąpienie – TUTAJ. Prezentacja była wzbogacona o pokaz programowania robota, który nie został utrwalony w możliwej do przekazania tutaj formie.

 

 

 

Dalsza część konferencji przebiegała zgodnie z programem, jednak już bez śledzenia jej przebiegu przez przedstawiciela „Obserwatorium Edukacji”. Uczestnicy konferencji  mogli się jeszcze zapoznać z następującymi punktami jej agendy :

 

 

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi – Dyrektor Generalny – Przemysław Kowalski  i  koordynator – Piotr Kozłowski.

Programy autorskie i innowacje pedagogiczne – dobre praktyki w Zespole Szkół ABiS – Dyrektor – Katarzyna Paliwoda. [Prezentacja  –  TUTAJ]

Jak uczą programowania Mistrzowie Kodowania? – prezentacja dobrych praktyk. Koordynator Programu Mistrzowie Kodowania – Iwona Brzózka-Złotnicka. [Prezentacje –  TUTAJ 1TUTAJ 2]

Oferta programowa Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego –  Kierownik Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP – Anna Koludo [Prezentacja  –  TUTAJ]

Informacje organizacyjne dotyczące pilotażu w województwie łódzkim. – Koordynator ds. Innowacji Pedagogicznych  – starszy wizytator Piotr Patora**.

 

 

 

* Dr Anna Kwiatkowska – st. wykładowca w Zakładzie Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 2012 r. została utworzona Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji, której przewodniczącym został mianowany prof. dr hab. Jan Madey, a wiceprzewodniczącą dr Anna Kwiatkowska.

 

**Osoby te zadeklarowały nadesłanie do redakcji OE prezentacji, którymi wzbogacali swe wystąpienia. Do chwili zamieszczanie tej relacji ze swych deklaracji nie wywiązały się.

 

 

Uwaga: Przytoczone cytaty wypowiedzi są stenograficznym ich zapisem z audionagrania, poczynionego w trakcie konferencji, będącego w dyspozycji redakcji.

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź