List prezesa ZNP i oświadczenie przewodniczącego KSOiW NSZZ „S” mają wspólny cel: upominają się w imieniu nauczycieli o podniesienie wysokości płac nauczycielskich. Różni je jednak formuła, jaką przyjęli ich autorzy: prezes ZNP skierował swój list, napisany w dyplomatycznym stylu, bezpośrednio do pani premier, zaś przewodniczący Proksa swe Oświadczenie w sprawie zamrożenia wynagrodzeń nauczycieli w 2015 r., zawierające zdecydowany sprzeciw i zapowiedź zaostrzenia protestu, zaadresował niejako „urbi et orbi”.

 

Oto próbki tych dokumentów. Na początek list prezesa Broniarza, skierowany do Pani Premier Ewy Kopacz:

 

 

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani!
Z okazji objęcia przez Panią stanowiska Premiera mam zaszczyt w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego przekazać Pani serdeczne gratulacje oraz życzenia sukcesów w pełnieniu tej odpowiedzialnej misji.

Pragnę wyrazić nadzieję, że edukacja będzie dla Pani jednym z priorytetów, a działania Pani rządu wpłyną na poprawę jakości kształcenia oraz zapewnią pracownikom oświaty dobre warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, stworzą im perspektywy rozwoju oraz przyczynią się do poprawy wizerunku zawodu nauczyciela, przywracając mu jego dawne znaczenie.

 

Szanowna Pani Premier!
Polska szkoła to dobra szkoła z kompetentną i wykształconą kadrą. […] O kształtowaniu umiejętności uczniów nie można mówić w oderwaniu od pozycji publicznych szkół samorządowych, warunków nauki, statusu zawodowego nauczycieli i ich autonomii. Tymczasem w ostatnich latach mamy do czynienia z obniżeniem prestiżu zawodu nauczyciela z powodu debaty publicznej, w której pedagodzy stali się jedynie – uciążliwym dla samorządów – „kosztem”. Pogorszyła się także sytuacja finansowa pracowników oświaty – od kilku lat pensje nauczycieli są na tym samym poziomie, a siła nabywcza ich płac jest coraz mniejsza. Potwierdza to opublikowany kilka dni temu raport Komisji Europejskiej, z którego wynika, iż wynagrodzenia nauczycieli wzrosły w 16 krajach europejskich, ale nie w Polsce.

 

Niestety, w przyjętym przez rząd projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok nie zaplanowano podwyżek dla pedagogów (kwota bazowa zostanie utrzymana na poziomie sprzed kilku lat). To sprawia, że dzisiaj wynagrodzenia nauczycieli utrzymują się na poziomie średniej płacy w Polsce z 2007 roku! […]

 

Jeżeli nauczyciele nadal mają się przyczyniać do rozwoju Polski, który jest tak dobrze oceniany z okazji 25-lecia odzyskania swobód obywatelskich, rząd powinien skupić się na walce z obniżającym się statusem społecznym zawodu nauczyciela i dążyć do wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty. Poprawa sytuacji nauczycieli leży w interesie całego społeczeństwa. W Światowym Dniu Nauczyciela podkreślano, że inwestowanie w nauczycieli jest kluczowe, bowiem system edukacji jest tak dobry, jak dobrzy są jego nauczyciele.

 

Z poważaniem,
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

 

Pełny tekst Listu prezesa ZNP do premier Ewy Kopacz TUTAJ

 

 

A oto fragmenty oświadczenia przewodniczącego KSOiW NSZZ „S” Ryszarda Proksy:

 

    Oświadczenie w sprawie zamrożenia wynagrodzeń nauczycieli w 2015 r.

 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” nie aprobuje zamrożenia wynagrodzeń nauczycieli w kolejnym już 2015 roku. Ostatnia waloryzacja płac pracowników pedagogicznych miała miejsce w 2012 r. Tymczasem, wielu przedstawicieli związanych z obozem władzy, z właściwą sobie semantyką, zawyża zasługi dotyczące skali podwyżek nauczycielskich płac od 2008 roku do poziomu 40 procent.[…]

 

Z tych zestawień  (do wglądy w pełnym tekście Oświadczenia – OE)  niezbicie wynika, że płace pedagogów wyraźnie pikują w dół. Sytuacja nauczycieli niższych stopni awansu zawodowego jest jeszcze gorsza. Natomiast zupełnie dramatycznie wygląda sytuacja pracowników administracji, a zwłaszcza obsługi. I chociaż płace tych pracowników pozostają w gestii samorządów terytorialnych, które określają poziom wynagradzania administracji szkolnej i pracowników obsługi w odrębnych regulaminach wynagradzania, to jednak pula na ten cel określona jest w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej dotyczącym podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

 

Z tych oto powodów Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” zdecydowanie wyraża sprzeciw i dlatego zaostrza formy protestu.

 

Ryszard Proksa

 

 

Pełny tekst Oświadczenie w sprawie zamrożenia wynagrodzeń nauczycieli w 2015 r. TUTAJZostaw odpowiedź