Dzisiaj (20 czerwca 2023 r.) „Portal Samorządowy – Portal dla Edukacji”  zamieścił obszerny tekst, informujący o inicjatywie Związku Miast Polskich w sprawie edukacji. Oto jego obszerne fragmenty i lin do pełnej wersji:

 

 

Uczniowie są przeciążeni zajęciami i zbędnymi obowiąz­kami. Samorządowcy piszą do MEiN

 

Polska oświata wymaga wielu zdecydowanych działań naprawczych – uważa Związek Miast Polskich. ZMP przyjął i skierował do rozpatrzenia przez MEiN rekomendacje z przeprowadzonego przez siebie badania opinii wśród rodziców i nauczy­cieli. To m.in. reforma podstawy programowej.

 

>W stanowisku podjętym na posiedzeniu w Tychach 16 czerwca, zarząd Związku Miast Polskich (ZMP) stwierdził, że polska oświata wymaga wielu działań naprawczych. 

 

>Zdaniem ZMP krytyczny stan polskiej oświaty spowodowany jest niekorzystnymi zmianami, dokonanymi przez rząd i par­lament w ostatnich latach, a pogłębiony przez rosnące niedofinansowanie edukacji z budżetu państwa.

 

>Najważniejsze – w opinii ZMP – konieczne zmiany to: zagwarantowanie subwencjonowania oświaty na poziomie 3 proc. PKB, ułożenie relacji samorząd-kurator, reforma podstawy programowej i zmiana zasad dotowania szkół niepublicznych. 

 

[…]

 

W opinii zarządu związku reforma edukacji – poza zamieszaniem organizacyjnym, trwającym kilka lat – spowodowała ponowne od­dalenie części dzieci od oferowanej przez gimnazja oświaty na wyższym poziomie. Nie wprowadzono przy tym adekwatnych zmian w podstawie programowej, czego efektem jest „przeciążenie uczniów zajęciami i zbędnymi obowiąz­kami, przy rosnącym równocześnie braku możliwości racjonalnej realizacji programu”.

 

[…]

 

ZMP przeprowadził wśród rodziców i nauczy­cieli ankietę. Najważniejsze wyniki tego badania są następujące:

 

1)Nauczyciele deklarują, że nie są w stanie zrealizować średnio 12 procent materiału zapisanego w podsta­wie programowej. Kolejne kilkanaście procent treści realizują bez wystarczającego przećwi­czenia i utrwa­lenia. Satysfakcjonujący proces dydaktyczny dotyczy tylko 70 proc. treści. Może to świadczyć o przełado­waniu treściami podstawy programowej lub niewłaściwej jej konstrukcji.

 

2)Czas odrabiania lekcji w domu to od 13 do 18 godzin tygodniowo. Po dodaniu czasu spędzo­nego w szkole (ponad 30 godzin w klasach VII i VIII) oraz innych zajęć o charakterze edukacyjnym, otrzymujemy ponad 50 godzin spędzanych na nauce. To dużo więcej niż czas pracy dorosłego zatrudnionego na etacie.

 

3)Uczniowie nie są samodzielni w nauce. Tylko połowa (szkoły podstawowe) i trzy czwarte (szkoły średnie) zadań realizowana jest przez nich samodzielnie. Pozostały czas nauki angażuje rodziców lub osoby trzecie.

 

4)Cele pracy szkół wyznaczane przez rodziców i nauczycieli są zbieżne. Obie grupy badanych wskazywały na to, że kluczowe znaczenie ma to, by szkoła zapewniła uczniom: nabycie umiejętności współpracy, współżycia społecznego, rozwiązywania problemów i radzenia sobie na rynku pracy. […]

 

ZMP przesłał do rozpatrzenia przez resort edukacji rekomendacje sformułowane przez autorów badania. Chodzi m.in. o to, by rozpocząć debatę z udziałem ekspertów, nauczycieli i rodziców, której efektem będzie stwo­rzenie systemu edukacji odpowiadającego oczekiwaniom społecznym.

 

Kolejny postulat to określenie rzeczywistej przyczyny deklarowanego przez nauczycieli braku możliwości dobrej realizacji podstawy programowej oraz wprowadzenie rozwiązania gwarantującego nauczycielom możliwość wywiązania się z nałożonych obowiązków. Istotne jest zbadanie przyczyny tak dużego obciążenia uczniów nauką oraz wprowadzić rozwiązania pozwalające utrzymać wysoką jakość edukacji przy zmniejszeniu czasu poświęcanego na naukę. […]

 

Najpil­niejsze potrzeby polskiej oświaty w opinii ZMP to:

 

-Ustabilizowanie i zagwarantowanie subwencjonowania oświaty na poziomie 3 proc. PKB.

 

 

-Ułożenie relacji samorząd-kurator, w tym przywrócenie samorządom swobody w organizo­waniu sieci szkół (zastąpienie uzgodnień opiniami).

 

-Zasadnicza reforma podstawy programowej, jej racjonalne ukształtowanie w sposób odpowia­dający oczekiwaniom rodziców i zgodnym z nimi wnioskom nauczycieli, co w efekcie przyniesie wzrost jakości nauczania przy jednoczesnym zmniej­sze­niu obciążenia uczniów.

 

-Zmiana zasad dotowania szkół niepublicznych – skuteczna eliminacja nieracjonalnego wzrostu kosztów.

 

 

 

 

Cały tekst „Uczniowie są przeciążeni zajęciami i zbędnymi obowiąz­kami. Samorządowcy piszą do MEiN” 

–  TUTAJ

 

 

Stanowisko Zarządu ZMP – stan polskiej oświaty  –  TUTAJ

 

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 Zostaw odpowiedź