264e4f4c103c74980eb798fafd6c82d0

Foto: www.znp.edu.pl

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał minister edukacji Annie Zalewskiej opinię do projektu ustawy Prawo oświatowe, projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, o którą projektodawcy, zgodnie z obowiązującą procedurą, wystąpili do ZNP w ramach konsultacji. Oto informacja o tej opinii, przesłanej dnia 13 października do MEN, jaką zamieszczono na stronie Związku:

 

W opinii ZNP czytamy m.in.: „W przypadku projektowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany ustroju szkolnego brak jest głębszej analizy stanu polskiej edukacji, a tym samym merytorycznego uzasadnienia dla proponowanych zmian – nie zostały one bowiem poparte ani badaniami, ani postępem nauki.  Likwidacja gimnazjów i reorganizacja sieci szkół spowoduje pogorszenie jakości kształcenia  i warunków nauczania. (…) W związku z powyższym wnosimy o wycofanie projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego wraz ze wszystkimi zapisami określającymi ich konsekwencje w sferze stosunków pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół.

 

W ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego doskonalenie systemu oświaty wymaga propozycji przemyślanych, dopracowanych i uzgodnionych ze środowiskiem rodziców, nauczycieli i samorządów. ZNP ma świadomość zmian zachodzących  we współczesnym świecie i zdaje sobie sprawę, że w  interesie młodego pokolenia szkoła musi sprostać tym wyzwaniom. Środowisko pracowników oświaty doskonale to rozumie i jest gotowe do realizacji nowych zadań. Problem nie leży w istniejącym ustroju szkolnym. Zmiany potrzebne są w podstawach programowych, doposażeniu szkół i warsztatu pracy nauczyciela. Zmienić powinien się też sposób doskonalenia nauczycieli i kształcenia przyszłych pedagogów.

 

Nauczeni doświadczeniem mamy pewność, że polskiej oświaty nie stać, aby po raz kolejny zaczynała od zera. Dlatego proponujemy, by – nie burząc struktury szkolnictwa –  podjąć rzeczywiste działania zmierzające do wypracowania jak najlepszych rozwiązań zakresie:

> niezbędnych korekt programowych i organizacyjnych,

> doskonalenia systemu edukacji, opieki i wychowania,

> doskonalenia systemu wsparcia dla uczniów,

> tworzenia równych szans edukacyjnych,

> funkcjonowania nadzoru pedagogicznego,

> dostosowania systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli do wyzwań współczesnej szkoły,

> finansowania zadań edukacyjnych, w tym kształtowania wynagrodzeń pracowników oświaty.

 

 

Opinia ZNP dostępna jest  –  TUTAJ.

 

 

Źródło:www.znp.edu.pl

 

 

UWAGA!

Do wieczora 17 października 2016 r. na oficjalnej stronie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie zamieszczono informacji o stanowisku tego związku zawodowego w sprawie przesłanych im do zaopiniowania projektów ustaw, mających być fundamentem prawnym przygotowywanej przez PiS reformy edukacji.

 

 

Natomiast OSKKO zamieściło na swej stronie komunikat o przesłaniu do MEN dokumentu < Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie projektów ustaw:Ustawa „Prawo oświatowe” i Ustawa „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”. > Oto początek tego tekstu:

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty[1] (OSKKO) przedstawia stanowisko w sprawie zmian w oświacie wprowadzanych powyższymi ustawami:

 

Negatywnie oceniamy projekty obu ustaw – ustawy „Prawo oświatowe” oraz ustawy – „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe” w zakresie wprowadzającym zmiany ustroju szkolnego, tj. odejściu od systemu: szkoła podstawowa – gimnazjum – szkoły ponadgimnazjalne.[…]

 

 

Pełny tekst dokumentu  –   Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie projektów ustaw….

 

 

Źródło:www.oskko.edu.pl

 Zostaw odpowiedź