Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił opinię dotyczącą propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącej finansowania oświaty – podziału części oświatowej subwencji ogólnej i nowego modelu finansowania wynagrodzeń nauczycieli. Oto to stanowisko:

 

1.Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec modelu finansowania oświaty, który zabezpiecza w subwencji oświatowej środki na pokrycie pełnych kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli specjalistów, nauczycieli świetlic i bibliotek.

 

2.Opowiadamy się za wprowadzenie już w roku szkolnym 2018/2019 tzw. wagi premiującej szkoły, w których nie ma zmianowości. Zaproponowany przez MEN termin przypadający w roku 2020, to okres kumulacji roczników, dlatego w wielu przypadkach przepis regulujący tę kwestię będzie przepisem martwym.

 

3.Podtrzymujemy stanowisko wyrażone w inicjatywie obywatelskiej dotyczącej finansowania wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi z budżetu państwa, co oznacza w praktyce stworzenie innego modelu finansowania oświaty. Jeżeli inicjatywa ta, która zgodnie z decyzją Sejmu RP została przesłana do komisji, zostanie przez większość parlamentarną odrzucona, domagamy się, aby subwencja oświatowa pokrywała pełne koszty wynagrodzeń wszystkich nauczycieli, a nie tylko nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania.

 

4.Odrzucamy projekt odejścia od tzw. średnich wynagrodzeń.

 

5.Odrzucamy propozycję wypłacania dodatku uzupełniającego tylko w przypadku nieosiągnięcia wysokości rocznych środków z puli środków rozliczanych w ramach samorządu.

 

6.Zdecydowanie odrzucamy propozycję przyznawania dodatku motywacyjnego z dołu, a nie jak dotychczas z góry.

 

7.Sprzeciwiamy się zamianie dodatku motywacyjnego na dodatek premiowy.

8.Zdecydowanie sprzeciwiamy się zwiększeniu wynagrodzenia kosztem zmniejszenia lub eliminacji dodatków socjalnych (zfśs, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, zasiłek na zagospodarowanie).

 

9.Akceptujemy propozycję wypłacania wynagrodzeń z dołu, a nie z góry, pod warunkiem zabezpieczenia w danym roku dodatkowego wynagrodzenia w pełnej wysokości.

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego w dalszym ciągu podtrzymuje żądanie o znacznym wzroście wynagrodzenia zasadniczego. Domagamy się zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu.

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 Zostaw odpowiedź