Foto: wwww.google

 

 

Na portalu Prawo.pl zamieszczono dziś artykuł Barbaru Urbaniak , zatytułowany”Egzamin w czasie pandemii może być uznany za narażenie zdrowia uczniów”. Oto jego obszerne fragmenty:


Spór o to, czy w czasie zagrożenia epidemicznego można organizować egzaminy państwowe każe przypomnieć, że art. 68 Konstytucji RP zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, a minister ma narzędzia prawne, by egzaminy odwołać * tłumaczą adwokat Rafał Kowalczyk i aplikantka adwokacka Barbara Urbaniak z kancelarii Filipiak Babicz. Ich zdaniem można rozważać, czy brak takiej decyzji, nie będzie podstawą do wystąpienia o odszkodowania. […]


Jeśli (..) żaden stan nadzwyczajny nie zostanie wprowadzony, wówczas podstawę prawną do uzyskania odszkodowania będą stanowiły przepisy kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę spowodowaną wyrządzoną w związku z działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej. Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa jest możliwa w przypadku wykazania, że działania podejmowane bądź zaniechane przez władzę publiczną miały charakter bezprawny.

 

W obecnej sytuacji, podstawą prawną odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa mógłby być ewentualnie art. 417[1] kodeksu cywilnego, regulujący przypadek odpowiedzialności za szkodę poniesioną w związku z wydaniem aktu normatywnego. Naprawienia szkody powstałej w związku z wydaniem aktu normatywnego – w tym wypadku rozporządzenia – można jednak żądać dopiero po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. […]

 

W kontekście egzaminów państwowych należy podkreślić, że ochronę zdrowia gwarantuje art. 68 Konstytucji RP zobowiązując władze do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej m.in. dzieciom oraz nakłada na władze publiczne obowiązek zwalczania chorób epidemicznych. W konsekwencji na ustawodawcy ciąży obowiązek stanowienia prawa o takiej treści, aby możliwa była ochrona i realizacja wartości jakimi są życie i zdrowie obywateli w możliwie najszerszym zakresie.

 

Problematyka ta dotyczy również organizacji egzaminów przez Centralną Komisje Egzaminacyjną, bowiem Minister Edukacji Narodowej posiada instrumenty prawne, dzięki którym w celu ochrony życia i zdrowia uprawniony jest do odwołania przedmiotowych egzaminów. Wobec powyższego na chwilę obecną wobec braku jakiegokolwiek rozporządzenia Ministra uznać należy, że ustawodawca nie podjął żadnych czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia uczniów przystępujących do egzaminów państwowych. Kwestia odpowiedzialności deliktowej Skarbu Państwa zależna może być od podjętych przez ustawodawcę działań.


 

Cały artykuł ”Egzamin w czasie pandemii może być uznany za narażenie zdrowia uczniów” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.prawo.pl

 

 

*Podkreślenia i pogrubienia fragmentów tekstu – redakcja OE.


https://www.prawo.pl/oswiata/egzaminy-2020-a-odpowiedzialnosc-odszkodowawcza-opinia,499373.htmlZostaw odpowiedź