Na „Portalu Samorządowym – Portalu dla Edukacji” w ostatnich dniach zamieszczono dwa teksty Bogdana Bugdalskiego – oba na ten sam temat. Oto, chronologicznie, ich fragmenty:

 

 

2 kwietnia 2024r.

 

MEN wznawia rozmowy ws. pragmatyki zawodowej nauczycieli

 

 

Na zdjęciu spotkanie uzgodnieniowe ze związkowcami w sprawie powołania zespołu d.s. pragmatyki zawodowej nauczycieli.

 

 

 

Prawdopodobnie już w drugiej połowie kwietnia odbędzie się pierwsze posiedzenie zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, powołanego przez minister Barbarę Nowacką. Projekt zarządzenia w tej sprawie trafił już do interesariuszy.

 

>Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka powołuje zespół ds. pragmatyki zawodowej.

 

>Przedstawiciele organów administracji rządowej, korporacji samorządowych oraz strony społecznej mają do 12 kwietnia zgłosić swoich przedstawicieli do prac w zespole.

 

>W ramach zespołu działać będzie pięć grup roboczych, które obejmą wszystkie aspekty pracy nauczyciela – od wynagrodzeń po doskonalenie zawodowe. […]

 

Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli będzie organem pomocniczym ministra edukacji narodowej

 

W skład nowo powołanego zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, bo taką nazwę będzie on nosił, wejdą:

-Barbara Nowacka jako przewodnicząca; Henryk Kiepura, sekretarz stanu w MEN, oraz Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w MEN jako zastępcy przewodniczącego;

 

-przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw pracy oraz zabezpieczenia społecznego;

 

-przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

 

-przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy będą reprezentowali stronę rządową.

 

-Stronę społeczną (nauczycieli) ma reprezentować po trzech przedstawicieli wyznaczonych odpowiednio przez tzw. reprezentatywne organizacje związkowe w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, a więc Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych, czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego, Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata”.

 

-Organy prowadzące w pracach zespołu ma reprezentować po jednym przedstawicielu ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a więc po jednym przedstawicielu Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich oraz Związku Województw RP. […]

 

Zgodnie z par. 3 projektowanego zarządzenia zadaniem zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie:

 

-wynagradzania nauczycieli;

 

-awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;

 

-odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli;

 

-emerytur nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

 

-kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Jak wskazała minister Nowacka w piśmie przewodnim skierowanym do organów władzy państwowej, korporacji samorządowych oraz organizacji związkowych – do wykonywania określonych prac na potrzeby zespołu zostaną powołane tematyczne grupy robocze, w skład których będą wchodzić członkowie zespołu lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele.  […]

 

 

 

Cały tekst „MEN wznawia rozmowy ws. pragmatyki zawodowej nauczycieli”  –  TUTAJ

 

 

x           x           x

 

4 kwietnia 2024 r.

 

Jest dobry czas na zmiany w pragmatyce zawodu nauczycielskiego

 

[…]

 

Mimo licznych wypowiedzi o sprzecznych interesach samorządu i związków zawodowych nauczycieli, widać nadzieję na porozumienie. Zarówno samorządowcy, jak i związkowcy, deklarują chęć współpracy w celu osiągnięcia docelowych rozwiązań. Choć zapewne łatwo nie będzie. […]

 

 

Jeszcze nie tak dawno na pytanie o optymalny sposób procedowania zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli przedstawiciele związków zawodowych – jak jeden mąż – odpowiadali, że chcieliby, aby rozmowy z kierownictwem ministerstwa edukacji odbywały się najpierw w formacie dwustronnym: resort – strona społeczna, czyli związkowcy, a dopiero potem, gdy już coś zostanie ustalone z udziałem przedstawicieli samorządu.

 

 

Dzisiaj, kiedy już wiadomo, jaki będzie skład nowo powołanego zespołu ds. pragmatyki zawodu nauczycielskiego, wydają się dużo bardziej koncyliacyjni.

 

Związkowcy będą współpracować z samorządem w ramach nowego zespołu przy MEN

Owszem mówiliśmy, że wolelibyśmy, żeby rozmowa z samorządem odbywała się dopiero wtedy, kiedy już wszystko z MEN będzie uzgodnione. Jest inny pomysł, ale to może i dobrze. Bo nam przede wszystkim zależy na czasie, na przyspieszeniu prac w wielu obszarach – nad pragmatyką zawodu nauczycielskiego, na wprowadzeniu pewnych zapisów, które są potrzebne na już, na dopracowaniu rozwiązań, których stosowanie jest utrudnione. Więc tu uczestnictwo samorządu będzie związkowcom sprzyjało, bo nie będzie tej podwójnej ścieżki – czyli najpierw my, a dopiero później razem, tylko od razu będziemy wypracowywać wspólne stanowisko – mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

Tym bardziej, że zarówno związkowi, jak i samorządowi zależy na tym, żeby te problemy nauczycieli jak najszybciej rozwiązać.

 

Mamy rozbieżne interesy, ale rozumiem, że wolą ministerstwa edukacji jest, żeby konsultować zmiany bardzo szeroko. Przyjmujemy to do wiadomości i właściwie tyle. Bo oczywiste jest, że i tak samorządowcy włączyliby się do tych prac. Nie wiem, na ile w sprawach dotyczących pragmatyki zawodowej, w jakich ten zespół ma się zajmować, ale na pewno kwestia pensum zostanie przez nich podniesionamówi Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

 

Jego zdaniem na pewno podniesiony zostanie też problem finansowania zadań oświatowych, choć to nie będzie przedmiotem prac tego zespołu. Ważne jest, żeby w wyniku prac zespołu pojawiły się jak najszybciej jakieś konkrety. Dlatego już zgłosili nazwiska osób wyznaczonych do prac w zespole, mimo że termin upływa dopiero 12 kwietnia.

 

Zarówno Waldemar Jakubowski, jak i Urszula Woźniak spodziewają się, że prace zespołu ruszą jeszcze w kwietniu. […]

 

 

Taka decyzja minister Barbary Nowackiej nie dziwi Marka Wójcika, przedstawiciela Związku Miast Polskich.  

 

Na komisjach sejmowych, na których była mowa o edukacji, i na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nawoływałem do tego, żeby reaktywować ten zespół w pełnym składzie, a nie bilateralnie. Bo dopóki kształtowanie płac nauczycielskich wygląda tak, jak wygląda, to my chcemy rozmawiać w formacie trójstronnym. Nie zgadzamy się na to, żeby nad naszymi głowami rząd dogadywał się ze związkami zawodowymi w sprawie wynagrodzeń, a potem na nas zrzucano wypłacanie tych wynagrodzeń i to bez zagwarantowania na to wystarczających środków. W związku z tym chcemy rozmawiać o kwestiach nauczycielskich wspólnie – mówi.

 

Jest przekonany, że w sprawach kluczowych stronom uda się wypracować jakiś nowy kompromis. Jego zdaniem ma to znaczenie zwłaszcza teraz, kiedy trwają prace nad nowym uregulowaniem źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego.[…]

 

Dla Grzegorza Cichego, burmistrza Proszowic i przewodniczącego Unii Miasteczek Polskich to, że przedstawiciele samorządu znajdą się w zespole ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, jest bardzo rozsądnym działaniem MEN.

 

Związki zawodowe nie mogą zapominać, że nauczycielskie pensje są wypłacane przez samorządy – czy to szczebla gminnego, czy powiatowego, czy nawet wojewódzkiego, i mają z tego tytułu mają olbrzymie problemy, ponieważ subwencja oświatowa nie rekompensuje wydatków na edukację. Luka oświatowa się powiększa – mówi.

 

Podkreśla, że z wyliczeń za styczeń i luty wynika, że poziom pokrycia wydatków edukacyjnych w Rejowcu Fabrycznym przez subwencję oświatową spadł z 62 proc. do 58 proc.

 

Te dane wskazują, że podwyżka dla nauczycieli jest dobrym rozwiązaniem, żeby podnieść ich prestiż w szkole i społeczeństwie, ale znowu koszt ponoszą samorządy – mówi. – Dlatego samorząd musi wiedzieć, co jest ustalane na linii resort związki zawodowe – zaznacza.

 

 

 

 Cały tekst „Jest dobry czas na zmiany w pragmatyce zawodu nauczycielskiego”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 Zostaw odpowiedź