Dzisiaj w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi odbyła się konferencjaMonitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych”, zorganizowana przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy i Agencji Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi.

 

1

 

Jak zapowiadali jej organizatorzy w zaproszeniach, jej celem było zaprezentowanie wyników realizowanego w 2014 roku projektu dotyczącego badania losów absolwentów 7-u wybranych łódzkich szkół zawodowych. Dzięki badaniu pozyskano informacje na temat problemów i procesu wkraczania osób młodych na rynek pracy, pozyskano wiedzę na temat ich aktywności oraz stopnia przygotowania absolwentów do pracy zawodowej.

 

2

Od lewej: J. Moos. J. Kamiński

 

Wszystkich przybyłych na konferencję powitał w imieniu organizatorów Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP. W ramach wystąpień gości honorowych jako pierwszy zabrał głos Łódzki Kurator Oświaty dr Jan Kamiński, który m.in. powiedział: ”Wyczuwam w ostatnim czasie pozytywną aurę wokół szkolnictwa zawodowego. Odwróciła się po raz pierwszy tendencja wyborów szkół ponadginazjalnych: więcej uczniów pojawiło się w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych niż w liceach ogólnokształcących.[…] Nie tak dawno doszło do podpisania porozumienia miedzy czterema ministerstwami: MEN, MG, MPiPS, MS, a wspólną troską tego porozumienia jest troska o rozwój szkolnictwa zawodowego. […] Myślę że ta dzisiejsza konferencja znakomicie wpisuje się w te wszystkie działania. […] Życzę aby dzisiejsze obrady spowodowały, ze wnioski które będzie można z nich wyciągnąć bardzo przydadzą się w dalszym kształceniu zawodowym i spowodują pozytywne odnalezienie się absolwentów na rynku pracy.”

 

3

 

Głos zabrała także, obecna na konferencji, posłanka na Sejm Elżbieta Królikowska-Kińska, która podkreśliła znaczenie badań losów absolwentów szkół zawodowych dla prowadzenia przez samorządy lokale skutecznej polityki oświatowej. Zwróciła także uwagę na konieczność prowadzenia takich badań, wynikającą ze skutków transformacji ustrojowej, gdy nie do utrzymania jest dziś system szkolny, taki sam jak w czasach centralnie zarządzanej gospodarki planowej: „Ten system musi być inny. My w Polsce to zrozumieliśmy, że musimy przede wszystkim dać wolny wybór człowiekowi, który chce iść do takiej czy innej szkoły, ale ten wolny wybór musi być poparty dobrą ofertą, a ta oferta nie może być tylko odpowiedzią na zapotrzebowanie absolwenta. Ta oferta musi być skorygowana przez samorządy, w oparciu o lokalne możliwości zatrudnienia.[…] Nigdy nie uda nam się doprowadzić do stu procent zgodności, byśmy kształcili pod potrzeby rynku pracy. Ale ten poziom ryzyka – że absolwent pracy nie znajdzie – możemy zmniejszać, właśnie przez takie badanie.

 

4

 

Pierwszy referat przedstawiła dr Elżbieta Ciepucha – kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji ŁCDNiKP. Jego tytuł to „Badanie losów absolwentów jako baza informacyjna do programowania rozwoju szkoły – konkluzje wynikające z badań”. Była to informacja, prezentująca wyniki badań, zgromadzonych w trakcie realizacji projektu, które są dostępne w Raporcie z badań, dołączonym do materiałów, jakie otrzymali uczestnicy konferencji.

 

5

 

Kontynuacją prezentacji tych wyników było wystąpienie Marcina Lipca – specjalisty ds. badań i analiz Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP), zatytułowane „Monitorowanie losów absolwentów w kontekście podejmowa- nych wyborów edukacyjnych – wybrane wyniki badań”.

 

6

 

Inny charakter miało wystąpienie dyrektorów szkół, zatytułowane Z doświadczeń szkół uczestniczących w badaniu losów absolwentów”. Byli to: pani Kamila Niewiadomska – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich w Łodzi oraz pan Andrzej Żelasko – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi. Zaprezentowali oni także opinie pani Joanny Kośki – dyrektorki Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, której stan zdrowia uniemożliwił publiczne wystąpienie. Przedstawili oni nie tylko zadania, jakie stanęły przed szkołami, których absolwentów należało wcześniej zlokalizować, aby mogli stać się respondentami sondażu, a także swoje uwagi o korzyściach, ale i zagrożeniach, jakie takie badanie generuje, oraz blaski i cienie współpracy szkół z pracodawcami.

 

Po tym wystąpieniu organizatorzy konferencji przewidzieli krótki blok na dyskusję – pytania i wypowiedzi jej uczestników. Głos zabrały trze osoby:

 

7 Kubiak

 

Dr Kazimierz Kubiak – ekspert ds. rynku pracy zInstytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI powiedział m.in.: „Pokazujmy przedsiębiorcą to co mamy, mówmy im: pomóżcie nam, wy macie te możliwości.  Nie ma nigdy szans na to, aby szkoła miała taki sprzęt, jaki jest w zakładzie pracy. To jest nierealne. Zawsze kształcimy o te pięć, dziesięć lat do tyłu.”

 

 

8 WUS

 

Anna Jeszke zastępca kierownika Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Wojewódzkiego Urzędu Statystycz- nego w Łodzi w swym wystąpieniu podkreśliła wagę i znaczenie badań losów absolwentów, podjętych przez Obserwator- ium Rynku Pracy dla Edukacji ŁCDNiKP dla lokalnych systemów edukacji. Powiedziała też: „Myślę, że im więcej tego rodzaju projektów będzie, im więcej szkół będzie podejmowało ę rękawicę, tym bardziej stworzymy pewną powtarzalność obserwacji. A im więcej tych obserwacji będzie, tym obraz sytuacji będzie się kształtował bardziej realnie.”

 

 

9 ŁIRZ

 

Paweł Saar – prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi nawiązując do wielowiekowej tradycji rzemiosła w kształceniu fachowców, przypominał, że w Polsce systemowe rozwiązania prawne w tej sferze datują się na lata trzydziestych ub. wieku. Zwrócił jednak uwagę na niepokojące zjawisko malejącej liczby mistrzów przyjmujących uczniów na naukę zawodu, która jest spowodowana zbyt małą liczbą czasu na tę naukę (Uczeń jest tylko jeden dzień w tygodniu w zakładzie).

 

Na ostatnią część konferencji złożyły się trzy wystąpienia:

 

10 Fila

Komunikat pt.„Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami na przykładzie Działania 9.2 PO KL”, wygłoszony przez Jadwigę Fila – specjalistę ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych.

 

 

11 Dubla

Komunikat „Szkolnictwo zawodowe w opinii uczniów w świetle wybranych wyników badań”, zaprezentowany przez Waldemara Dublę – Wiceprezesa Agencji An-Stat.

 

 

12 Czerwiński

Informacja pt. „Instytucje rynku pracy na rzecz absolwentów”, wygłoszona przez Radosława Czerwińskiego – zastępcę kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

 

Nagrodą dla tych, którzy wytrwali do końca konferencji był lunch, przygotowany w kuluarach Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej.

 

Rekomendacja konferencji

 

Informację o konferencji zamieściła w swym programie informacyjnym TV TOYA

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź