Foto: www.fakt.pl

 

 

Gdy przed kilkoma dniami prezentowaliśmy projekt ustawy, wprowadzającej nowe regulacje prawne, które mają stać się podstawą reformy kształcenia zawodowego, nie pofatygowaliśmy się, aby dokładnie zapoznać się z treścią  projektu tej ustawy, skierowanego do konsultacji społecznych.

 

I dopiero dzięki czujności redaktorów  portalu firmy Wolters Kluwer  dowiedzieliśmy się dzisiaj, jak sprytnie minister Anna Zalewska dokleiła do niezwykle obszernego projektu, zawierającego setki szczegółowych przepisów regulujących przygotowywaną reformę kształcenia zawodowego, kilka zdań zmieniających art. 6a Karty Nauczyciela, gdzie  po ust. 7a proponowany jest zapis:

 

7b. Jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym szkołę albo placówkę w sprawie oceny pracy, o której mowa w ust. 6, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu oceny, oceny tej dokonuje odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty, po rozpatrzeniu stanowiska organu prowadzącego szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli.”

 

 [Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313102/katalog/12518250#12518250]

 

 

Poniżej zamieszczamy fragmenty informacji  Ocena pracy dyrektora jeszcze bardziej zależna od kuratorium”  ze strony www.oswiata.abc.com.pl:

 

Według znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. […]

 

Bat na niepokornych dyrektorów

 

Tego typu zmiany prowadzą do centralizacji oświaty i poddania dyrektorów większej kontroli kuratorów oświatymówi Marek Pleśniar, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Zarządzającej Oświaty * – Ocena pracy, zwłaszcza po niedawno wprowadzonych zmianach, będzie miała zasadniczy wpływ na rozwój kariery oraz na zarobki. Takie zmiany to poważne naruszenie autonomii, zarządzania szkołą, polityki kadrowej w placówce – dodaje.

 

Podkreśla, że jeżeli miałyby zachodzić jakieś niekorzystne zjawiska, takie jak np. upolitycznienie edukacji lub centralne sterowanie, to tego typu rozwiązania zdecydowanie temu sprzyjają. Podobnego zdania jest Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

To umocnienie roli kuratora i dążenie do tego, by pozbyć się nieposłusznych dyrektorów. Oddaje władztwo nad oceną organowi nadzoru pedagogicznego, a przecież to od oceny zależy, czy dyrektor dalej będzie mógł sprawować swoją funkcję – tłumaczy wiceprezes ZNP. […]

 

 

Cały tekst „Ocena pracy dyrektora jeszcze bardziej zależna od kuratorium”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

*Nie wiemy z jakich źródeł czerpali swą wiedzę o władzach OSKKO redaktorzy tego komunikatu, gdyż na stronie tego stowarzyszenia nadal widnieje informacją, że jego  prezesem pozostaje kol. Ewa Halska!Zostaw odpowiedź