23 kwietnia na stronie MEN zamieszczono informacje, zatytułowana „Wizyta minister Anny Zalewskiej w województwie podkarpackim”. Poniżej prezentujemy jej fragmenty, dotyczące tej części wizyty minister edukacji, która dotyczy jej obecności na konferencji pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – szansą na wzmocnienie i aktywizację społeczności lokalnej” [Program konferencji – TUTAJ].

 

Foto:www.podkarpackie.pl

 

 

[…] W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie szefowa MEN uczestniczyła w konferencji pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – szansą na wzmocnienie i aktywizację społeczności lokalnej”.

 

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) to centra organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiane przy szkołach funkcjonujących w systemie oświaty.

 

Projekt LOWE realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie pilotaż projektu LOWE prowadzony jest w 15 ośrodkach w Polsce, w tym w 3 podkarpackich szkołach.

 

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji mają za zadanie działanie na rzecz aktywizacji i edukacji osób dorosłych w oparciu o zasoby i potencjał szkoły. Mają one doprowadzić do rozwijania u osób dorosłych kompetencji, które będą przydatne na rynku pracy oraz pełnić funkcję animująca społeczeństwo.

 

Podczas konferencji w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego uczestnicy spotkania zapoznali się z tym, w jaki sposób wykorzystywać potencjał szkół w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji dla osób dorosłych (rozszerzenie ich funkcji o edukację osób dorosłych). Zaprezentowano również dobre praktyki zwiększania dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie oraz efekty pilotażowego wdrożenia oferty edukacyjnej przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji z terenu województwa podkarpackiego.

 

 

 Foto: www.rzeszow.uw.gov.pl

 

Podczas swojego wystąpienia szefowa MEN podkreśliła, jak istotne jest znaczenie tzw. „małych szkół” w aktywizowaniu lokalnych społeczności.

 

– Inwestujemy w małe szkoły, które są nie tylko miejscem zdobywania nauki, ale również miejscem edukacji dorosłych. Chcemy rozwijać projekt LOWE, aby w oparciu o te szkoły zwiększać dostęp osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie powiedziała minister Anna Zalewska. […]

 

Obecnie w Projekcie LOWE mogą uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny oraz inne osoby dorosłe z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, w szczególności osoby m.in. z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych, z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne. […]

 

Foto: www.men.gov.pl

 

Podczas poniedziałkowej wizyty na Podkarpaciu, szefowa MEN odwiedziła Szkołę Podstawową im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej. Właśnie ta szkoła, jedna z piętnastu w Polsce, realizuje pilotażowy projekt LOWE. Zajęcia – w większości prowadzone przez nauczycieli szkoły – realizowane są w godzinach popołudniowych. Sprzyja to tworzeniu więzi pomiędzy szkołą, a społecznością lokalną. [..]

 

 

Cały komunikat „Wizyta minister Anny Zalewskiej w województwie podkarpackim”   –   TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Komentarz  redakcji:

 

Warto w tym miejscu przytoczyć końcowy fragment informacji o projekcie LOWE ze strony Związku Powiatów Polskich:

 

Odbiorcami projektu są organy prowadzące szkoły.

Opracowany w ramach projektu model Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) zakłada objęcie działaniem LOWE rodziców dzieci realizujących obowiązek szkolny oraz osób dorosłych z następujących grup, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych: osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych; osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w zeszłym wieku); osoby dorosłe związane z rolnictwem; osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne; osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny; osoby dorosłe w wieku 45+.

 

Projekt realizowany jest w następującym partnerstwie: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Uniwersytet Jagielloński – Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Związek Powiatów Polskich.

 

Wdrażanie projektu potrwa do 30 czerwca 2018 roku.

Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.[Źródło: www.zpp.pl]

 

 

Deklaracja pani minister Zalewskiej: „chcemy rozwijać projekt LOWE, aby w oparciu o te szkoły zwiększać dostęp osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie” – przy świadomości, że mówi to na dwa miesiące przed końcem wdrażania projektu – prowokuje do zadania jej pytania, co miała na myśli mówiąc o rozwijaniu kończącego się projektu

 

A co na to premier Morawiecki i budżet jego rządu, skoro także w czerwcu zakończy się finansowanie tego projektu ze środków UE, z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój, w ramach perspektywy budżetowej na lata 2014-2020? [WK]

 

 Zostaw odpowiedź