Pierwszego dnia trwania XVIII ŁTE najważniejszą imprezą towarzyszącą było Forum Pracodawców. Zgromadziło ono w jednej z sal konferencyjnych Hali Expo kilkadziesiąt osób – głównie przedstawicieli szkół zawodowych, ale także przedstawicieli pracodawców.

 

1

 

Przebiegło ono w znacząco różnym od zaplanowanego, toku. Nie odbyło się zapowiadane wprowadzenie: „Rola Unii Europejskiej we wspieraniu edukacji w Łódzkiem”, które miała wygłosić Joanna Skrzydlewska, członek zarządu Województwa Łódzkiego. Nie odbyły się także dwa ostatnie z planowanych punktów porządku spotkania: „Współdziałanie pracodawców w procesie doradztwa zawodowego” i „Rola pracodawców w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”. Dzięki temu powstała możliwość przeznaczenia więcej czasu na dyskusję.

 

Jednak dwa kolejne referaty odbyły się zgodnie z planem.

 

 

2

 

Inwestycja w kapitał ludzki gwarancją rozwoju regionu. Efekty wdrażania PO KL 2007-2013 oraz możliwości wsparcia edukacji w ramach RPO WŁ 2014-2020” – wygłosił Zbigniew Gwadera – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 

3

 

Współdziałanie pracodawców z edukacją w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z środków UE”– wygłosiła Ewa Fijałkowska – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 

 

4

 

Trzecim, i jak się okazało, najbardziej wartościowym elementem tego spotkania była dyskusja panelowa, do której zostali zaproszeni niżej wymienieni przedstawiciele pracodawców i szkół zawodowych (Zasiedli – od lewej, w  kolejności, w jakiej byli zapraszani  przez dyr. Janusza Moosa):

1. Andrzej Moszura – ekspert gospodarczy, przewodniczący Kapituły przyznającej certyfikaty „Menedżer Województwa Łódzkiego”,
2. Sławomir Worach – kierownik Działu szkoleń i zarządzania zasobami ludzkimi w MPK,
3. Henryka Michalska – dyrektor ZSP Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi,
4. Włodzimierz Paweł Blachowski – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi,
5. Adam Paprocki – dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi,
6. Joanna Kośka – dyrektor Zespołu Szkół Przemysły Spożywczego w Łodzi,
7. Elwira Zaręba – prezes ZG Stowarzyszenia Włókienników Polskich,
8. Aleksandra Polańska-Hadrowicz – menedżer andel’s Hotel w Łodzi
9. Norbert Sowiński – dział personalny w andel’s Hotel w Łodzi
10. Bartosz Rzętkiewicz – zastępca dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora ŁSSE

 

 

5

 

Moderatorem dyskusji był dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moos, który jako pierwszy temat wypowiedzi dyskutantów zaproponował, aby podzielili się swoimi dobrymi praktykami w zakresie organizacji procesu uczenia się, osiągania kompetencji zawodowych, zapotrzebowanych przez rynek pracy.

 

Dyskusję rozpoczął Adam Paprocki – dyrektor Izby Rzemieślniczej, który mówił o doświadczeniach rzemiosła we współpracy z ZS Przemysłu Spożywczego kształceniu w takich zawodach, jak piekarz, cukiernik i wędliniarz, których uczniowie część praktyczną nauki zawodu odbywają w zakładach rzemieślniczych jako młodociani pracownicy.

 

Drugim mówcą był Sławomir Worach z MPK Łódź, który przywołał doświadczenia zdobyte podczas realizacji porozumienia o współpracy w kształceniu uczniów czterech łódzkich szkół zawodowych, w tym jako pierwszego – ZSP Nr 9, w kształceniu specjalistów w zakresie napraw taboru tramwajowego, głównie mechatroników. Dzięki kursom kwalifikacyjnym, organizowanym przez ŁCDNiKP, które pozwalają w trybie kształcenia pozaformalnego wzbogacić ich kompetencje o takie, które są wymagane w MPK, uczniowie przychodząc tam na praktyczną naukę zawodu są już dobrze przygotowani do tego kolejnego etapu dochodzenia do kompetencji wymaganych do późniejszego odbycia staży, a następnie zatrudnienia ich w przedsiębiorstwie.

 

Na nietypowy aspekt, zniechęcający pracodawców do inwestowania we współpracę ze szkołami zawodowymi, przywołując swe doświadczenia sprzed dziesięciu laty (gdy był prezesem pabianickiego oddziału fabryki żarówek Philips Lighting Poland S.A) zwrócił uwagę pan Andrzej Moszura. Otóż żaden z  absolwentów klasy, której edukację wspierała kierowana przez niego firma, nie zatrudnił się tam po ukończeniu szkoły – wszyscy poszli na studia.

 

Na inny problem zwróciła uwagę Elwira Zaręba – prezes ZG Stowarzyszenia Włókienników Polskich. Poinformowała o występujących poważnych trudnościach w pozyskiwaniu fachowców przez mikrofirmy i małe firmy branży włókienniczej, które w skali województwa tworzą ok. ¼ wszystkich miejsc pracy w sektorze wytwórczym. Tymczasem istnieje tylko jedna szkoła (ZSP Nr 19 w Łodzi) której corocznie udaje się zrekrutować jedynie kilkunastu uczniów do klasy w zawodzie technik włókiennik. Powstała Rada Patronacka, pośrednicząca w kontaktach szkoły z tymi rozdrobnionymi pracodawcami. Paradoks polega na tym, że co roku ok. 30 pracodawców oferuje miejsca pracy tym 14-u – 16-u absolwentom.

 

Dalej zabierali głos kolejni dyskutanci: Henryka Michalska – dyrektor ZSP Nr 9, która mówiła o tym, że faktycznie bywa tak, że oczekiwania szkoły i pracodawców rozmijają się io skutkuje to wycofaniem się firmy ze współpracy, oraz dyrektor Bartosz Rzętkiewicz z ŁSSE, który oświadczył, na podstawie jego dotychczasowego doświadczenia, większość szkół nie współpracuje z przedsiębiorstwami a przedsiębiorcy mają złe doświadczenia z takiej współpracy. Powołał się na swoje doświadczenia z czasów gdy pracował przy rozdysponowywaniu środków unijnych PO KL w woj. łódzkim, gdy dla szkolnictwa zawodowego było przeznaczone 100 mil. zł., to większość szkół tych pieniędzy nie chciała wziąć! Innym przykładem niewłaściwego podejścia szkół do współpracy przedsiębiorcami podał szkoły powiatu kutnowskiego, gdzie żadna ze szkół nie kształci w zawodach, na które zgłasza zapotrzebowanie kilkadziesiąt powstałych tam w ramach ŁSSE firm. Powiedział także o tym, że są i takie firmy, które skarżyły się, że gdy proponowały współpracę, to szkoła była zainteresowana przede wszystkim zakupem nowych okien, nowych ławek itp.

 

Joniuk Piątkowska

 

Jednak w dyskusji głos zabierali nie tylko oficjalni paneliści. Jako pierwsza „głos z sali” zabrała pani Małgorzata Joniuk-Piątkowska – dyrektor ZSP Nr 5 w Łodzi, która zaprotestowała przeciw twierdzeniu, że szkoły nie uczestniczyły w programach unijnych, podając przykład swojej szkoły. Natomiast dostrzega inny problem: pracodawcy, unikając biurokratycznych formalności projektów, nie byli zainteresowani wynagrodzeniami za opiekę nad uczniami podczas praktyki i przyjmowali ich dopiero w wyniku jej próśb. Powiedziała, że poczuła się bardzo dotknięta wypowiedzią dyr. Rzętkiewicza – także w imieniu pozostałych dyrektorów łódzkich szkół zawodowych.

 

Dalej występowali jeszcze inni desygnowani uczestnicy panelu, a także przedstawiciele szkół, obecni na sali, w tym Teresa Łęcka – dyrektor ZSP Nr 19, a także dr Dobrosław Bilski – zastępca dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ.

 

Głos zabrał także Włodzimierz Blachowski – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, który zaapelował, aby nie ograniczać dyskusji do wykazywania błędów we współpracy, a proponować możliwe rozwiązania tych problemów. Ze swej strony zaoferował pomoc PUP w przepływie informacji o potrzebach pracodawców i podaży wykwalifikowanych kadr z systemu edukacji.

 

Dalej dyskusja potoczyła się, momentami, bardzo żywiołowo, co swój punkt kulminacyjny znalazło w oskarżeniu organu prowadzącego szkoły o to, że jest hamulcowym procesu realizacji projektów spierających kształcenie zawodowe, jaki jedna z dyrektorek szkół skierowała pod adresem WE UMŁ.

 

Bilski

Natychmiast zareagował dyrektor Bilski, który kategorycznie zaprzeczył, aby tak było, twierdząc, że jest wprost przeciwnie – to pracownicy WE „przepychają” projekty po zawiłych ścieżkach procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta.

 

Dyskusja toczyła się jeszcze długo, podczas której poszukiwano odpowiedzi na tak sformułowane problemy:

• jakie obszary można rozwinąć zakres współpracy z pracodawcami, aby poszerzyć perspektywy zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych (branżowe sieci współpracy)?
• Jakie korzyści przyniesie włączenie się pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe?

 

 

Certyfikaty

Forum Pracodawców zakończyło się wręczaniem (tym którzy przybyli) certyfikatów powołania do „Rady Ekspertów” i certyfikaty udziału w Porozumieniu „RYNEK PRACY – EDUKACJA”

 

 

Podpisy

Po nim obecni na sali sygnatariusze tego porozumienia składali swe podpisy na specjalnie przygotowanej planszy.

Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz
.Zostaw odpowiedź