Foto: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

Z obowiązku, acz bez entuzjazmu, odnotowujemy fakt wczorajszej konferencji prasowej minister Anny Zalewskiej, która w towarzystwie swoich podwładnych: wiceministra Macieja Kopcia i dyrektora CKE Marcina Smolika przekonywała „suwerena”, że niepotrzebnie opozycja straszy widmem „kumulacji roczników” w szkołach ponadpodstawowych 1 września 2019 roku, bo „szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów, dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i przygotowują większą liczbę klas (oddziałów).

 

Urzędnicy odpowiedzialni w resorcie za „propagandę sukcesu” zadbali nie tylko o udostępnienie linku na Yoy Tube, gdzie można ten briefing obejrzeć, ale także zamieścili baaardzo obszerny komunikat, zawierający treści wystąpień wszystkich trojga aktorów tego przedstawienia.

 

Mając na uwadze dobrze pojęty interes naszych Czytelników (zdobycie niezbędnych informacji bez niepotrzebnej straty czasu) zamieszczamy poniżej fragmenty owego komunikatu, które – naszym zdaniem – w wystarczającym stopniu przekażą to co było sednem owego przedsięwzięcia medialnego pani minister:

 

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

 

Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole od 1 września 2019 roku – poinformowała dziś minister Anna Zalewska […] Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów, dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i przygotowują większą liczbę klas (oddziałów). Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów. Na bieżąco monitorujemy sytuację i wzmacniamy działania informacyjne. […]

 

Ministerstwo edukacji od wielu miesięcy podejmuje szereg działań zmierzających do tego, aby rekrutacja do szkół przebiegła bez problemów. W tym celu Zespół do spraw wdrażania drugiego etapu reformy edukacji, powołany przez Ministra Edukacji Narodowej, na bieżąco analizuje sytuację. […]

 

 

Egzamin ósmoklasisty

 

[…] 1 września 2017 roku na stronie internetowej CKE został opublikowany informator o egzaminie, a w grudniu umieszczono pokazowe arkusze egzaminacyjne. Od 18 do 20 grudnia 2018 roku wszystkie szkoły podstawowe będą mogły przeprowadzić próbny egzamin ósmoklasisty, wykorzystując do tego materiały egzaminacyjne opracowane przez CKE i okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE). […] W marcu 2019 roku OKE udostępnią dodatkową pulę zadań z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych, które będzie można wykorzystać podczas ostatnich powtórek przed egzaminem w kwietniu 2019 roku.

 

Prace egzaminu ósmoklasisty sprawdzą i ocenią w maju 2019 roku przeszkoleni egzaminatorzy. Do sprawdzania prac do końca bieżącego roku zostanie przygotowanych w sumie 13 429 osób. […]

 

 

Liczba uczniów w I klasach szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 

W roku szkolnym 2018/2019 mamy 376 606 uczniów w VIII klasach szkoły podstawowej i 350 564 uczniów w III klasach gimnazjum. W sumie 727 170 absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum wiosną 2019 r. przystąpi do oddzielnej rekrutacji. Prognozujemy, że o miejsce do I klas liceów ogólnokształcących będzie ubiegać się ok. 45 proc. absolwentów (327 227), do I klas technikum ok. 40 proc. absolwentów (290 868), a do I klasy branżowej szkoły I stopnia – ok. 15 proc. (109 076).[…]

 

Należy zauważyć, że roczniki uczniów urodzonych w 2003 i 2004 roku, czyli te, które rozpoczną edukację w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej od 1 września 2019/2020 to roczniki z najniższego punktu niżu demograficznego. W tych latach rodziło się tylko ok. 350 tys. dzieci rocznie. Te dwa roczniki odpowiadają jednemu rocznikowi z wyżu demograficznego z lat 80. […]

 

 

Zjawisko zmianowości będzie marginalne

 

Od 2000 roku liczba uczniów spadła o 35 proc. Szkoły mają niewykorzystany potencjał sal dydaktycznych. Ponadto może być on zwiększony przez zaadoptowanie pomieszczeń po gimnazjach. Biorąc pod uwagę decyzje samorządów dotyczące przekształcenia gimnazjów, liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych może zostać zwiększona o około 80 tys.

 

Samorządy, podejmując w 2017 r. uchwały dostosowujące sieć szkół do nowego systemu, musiały uwzględniać demografię i spodziewaną liczbę uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. […]

 

 

Sytuacja w wybranych szkołach tzw. najbardziej konkurencyjnych

 

 

Konkurencja do najchętniej wybieranych szkół nie jest zjawiskiem nowym, istnieje od wielu lat. Ponadto wiele najlepszych liceów ogólnokształcących funkcjonowało z gimnazjami, więc szkoły te mają sale dydaktyczne przeznaczone dla większej liczby uczniów. Odsetek samodzielnych liceów, w których liczba oddziałów przekroczy liczbę sal o 30 proc., wyniesie nie więcej niż 4 proc. Z danych wynika, że np. w III LO w Gdyni wskaźnik wykorzystania sal lekcyjnych wynosi zaledwie 0,53 co oznacza, że w budynku szkoły jest dwa razy więcej sal lekcyjnych niż oddziałów liceum. Podobna sytuacja jest w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, w którym wskaźnik wynosi 0,7.[…]

 

 

Liczba miejsc w wybranych popularnych liceach na rok szkolny 2019/2020

 

Z danych przekazanych przez kuratoria oświaty wynika, że szkoły te planują przygotować porównywalną liczbę miejsc zarówno dla absolwentów gimnazjów i ośmioletniej szkoły podstawowej. Oznacza to, że przygotowują się do przyjęcia łącznie większej liczby kandydatów do większej liczby oddziałów. Poszczególne kuratoria oświaty mają informacje ile dana szkoła planuje otworzyć oddziałów od września 2019 roku. Informacjami tymi dysponują przede wszystkim dyrektorzy szkół. Każdy uczeń i rodzic może skontaktować się ze szkołą lub kuratorium oświaty, aby uzyskać szczegółowe informacje.

 

 

Wsparcie dla samorządów

 

Deklarujemy pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami. Przygotowujemy kompleksowy program wsparcia dla samorządów, który będzie zawierał także komponent finansowy w postaci dodatkowych środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na adaptacje dodatkowych pomieszczeń do nauki w szkołach ponadpodstawowych. W wielu szkołach część pomieszczeń jest w tej chwili nieużywana z powodu niżu demograficznego i może wystąpić konieczność ponownej adaptacji na potrzeby nowych oddziałów, m.in. poprawę bazy noclegowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. Zamierzamy wspierać utworzenie nowych miejsc noclegowych w bursach i internatach w tych jst, które mają najwyższy wskaźnik wykorzystania miejsc. […]

 

 

Dodatkowe pieniądze dla samorządów

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło adekwatne finansowanie zadań związanych z wprowadzaniem reformy edukacji. Środki na działania dostosowawcze w subwencji oświatowej na 2018 to dodatkowe 148 mln zł, a w 2019 – 243 mln zł. Już w 2017 roku samorządy otrzymały w subwencji oświatowej dodatkowo 313 mln zł na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet. […]

 

 

Środki na wychowanie przedszkolne

 

Przypominamy, że od 2017 roku subwencją oświatową zostały objęte wszystkie dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego (ich edukacja jest bezpłatna, rodzice ponoszą jedynie koszt wyżywienia). Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję na każdego 6-latka w przedszkolu w kwocie ok. 4,3 tys. zł średnio na dziecko. Łącznie samorządy otrzymały dodatkowo na ten cel subwencję w 2018 roku w kwocie 1,612 mld zł, w 2017 była to kwota 1,429 mld zł.

 

Ponadto samorządy na dzieci w wieku 2,5-5 lat otrzymują dodatkowo dotację przedszkolną w wysokości 1370 zł na dziecko. W ramach dotacji z budżetu państwa zostały przekazane środki w wysokości: w 2018 roku – 1,354 mld zł, w 2017 – 1,289 mld zł. W 2019 roku wzrośnie kwota dotacji przedszkolnej na jedno dziecko, będzie ona wynosiła 1403 zł. W sumie samorządy otrzymają dodatkowo 1,4 mld zł. […]

 

 

Wynagrodzenia nauczycieli

 

W 2017 roku samorządy otrzymały dodatkowo 418 mln zł na pokrycie waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli. W 2018 roku samorządy otrzymały 1,2 mld zł na sfinansowanie podwyżek nauczycieli. W subwencji na 2019 rok samorządy otrzymają ok. 2,8 mld zł.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

Cały komunikat „Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020”    –    TUTAJ

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/Zostaw odpowiedź