Zdjęcie pochodzi z portalu pedagogika.pl

 

Jest to ilustracja tekstu Klasa o zróżnicowanym poziomie – jak pracować, oceniać i motywować uczniów”.

 

 

Na poniedziałkowe przedpołudnie proponujemy lekturę, która po półrocznej klasyfikacji może okazać się przydatna. Zaczerpnęliśmy go z portalu <nowa era>. Poniżej zamieściliśmy kilka fragmentów tego tekstu, zalecając po ich przeczytaniu do kliknięcia w link, otwierający jego pełna wersje:

 

 

Katarzyna Rygiel, Jak pracować z uczniem mającym trudności w nauce?

 

W każdej klasie szczególną uwagę nauczyciela zwracają uczniowie najsłabsi, którzy nie osiągają zadowalających wyników. Jak pracować z uczniem mającym trudności w nauce, by go wspierać, motywować do pracy i wzmacniać w nim poczucie własnej wartości?

 

Każdy uczeń, niezależnie od swoich zdolności i możliwości intelektualnych, potrzebuje odpowiedniego podejścia i takich metod nauczania, które jak najlepiej odpowiadają jego potrzebom. Uczeń słaby, mający trudności w nauce wymaga nie tylko większej uwagi nauczyciela niż jego zdolniejsi koledzy, lecz także stałego motywowania do pracy i doceniania jego wysiłków, nawet jeśli efekty wciąż nie są zadowalające. Warto zadać sobie pytania: Co sprawia, że postrzegamy go w taki sposób? Co jest przyczyną jego trudności w nauce? I wreszcie: Jak można mu pomóc?

 

Charakterystyka ucznia z trudnościami w nauce  […] 

 

Jakie mogą być przyczyny trudności w uczeniu się?

 

Na rozwój uczniów wpływ mają przede wszystkim dwa środowiska: domowe i szkolne. I to w nich w pierwszej kolejności należy szukać przyczyn trudności w uczeniu się uczniów słabych. Często nie zdajemy sobie sprawy, że niepowodzenia szkolne mają różne uwarunkowania. Warto przyjrzeć się, co może je powodować. Możemy wyodrębnić trzy grupy:

 

1.Trudności w uczeniu się wynikające z rozwoju ucznia, jego osobowości (cech, zdolności, umiejętności) czy też stanu zdrowia (np. słaby wzrok, obniżona sprawność intelektualna, deficyty rozwojowe, słaba wytrwałość przekładająca się na problemy z motywacją).

 

2.Trudności w uczeniu się będące skutkiem sytuacji rodzinnej (np. złej sytuacji materialnej, braku warunków do nauki, wielodzietności, zaniedbania przez rodziców, konfliktów w domu, wychowywania się w dysfunkcyjnej rodzinie).

 

3.Trudności w uczeniu się wynikające z warunków panujących w szkole (np. złych warunków lokalowych i niedostatecznego wyposażenia szkoły, nieprzyjaznej atmosfery, wpływu rówieśników oraz pracy i postawy nauczycieli).

 

 

Jaka jest zależność pomiędzy trudnościami w uczeniu się a niepowodzeniami szkolnymi? […]

 

Jak pracować z uczniem mającym trudności w nauce?

 

Aby móc skutecznie pomóc uczniom z trudnościami w nauce, należy jak najszybciej dostrzec ich w klasie, przeprowadzić testy pozwalające poznać ich umiejętności i braki, a także wymieniać informacje między nauczycielami. W pracy z uczniami słabymi kluczowe znaczenie mają:

 

-indywidualne podejście,

-rozwijanie ich zainteresowań,

-motywowanie do wysiłku i docenianie starań,

-zaszczepienie wiary we własne możliwości,

-budowanie w uczniach poczucia własnej wartości,

-przekonanie ich, że warto nieustannie się kształcić, by móc odnieść sukces w życiu.

 

Bardzo ważne jest przy tym, aby:

 

-rozpoznać charakter i przyczyny trudności w nauce, upewnić się, czy zostały zdiagnozowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeśli tak, to jakie są jej zalecenia), sprawdzić, jak uczeń radzi sobie w domu;

 

-przeprowadzić z uczniem analizę SWOT pozwalającą poznać jego mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia (z ang. strengths, weaknesses, opportunities, threats), dzięki czemu uczeń pozbędzie się lęku i wzmocni motywację do nauki;

 

-stale czuwać nad procesem dydaktycznym i oceniać na każdym jego etapie, czy uczeń wymaga pomocy kolegów lub nauczyciela;

 

-wprowadzać podczas lekcji metody i pomoce dydaktyczne, które ułatwią przyswajanie nowych informacji (będą dopasowane do indywidualnych potrzeb), zwracać uwagę na tempo pracy ucznia i ewentualnie wydłużać czas na realizację poszczególnych zadań (praca na lekcji, pisanie sprawdzianów), jeśli jest to konieczne;

 

-różnicować stopień trudności prac i zadań domowych – uczeń słaby powinien otrzymywać zadania na miarę swoich możliwości, by nie zniechęcił się do pracy;

 

-uczyć systematyczności przez zadawanie i sprawdzanie wykonanych zadań;

 

-nawiązać kontakt z rodzicami.

 

 

Metody i formy pracy z uczniem z trudnościami w nauce  […]

 

Pomoc uczniom z trudnościami w nauce

 

Uczniowie określani mianem słabych tylko tym różnią się od pozostałych, zarówno „średniaków”, jak i uczniów zdolnych, że wymagają większej uwagi nauczyciela, a także dostosowania metod nauczania i tempa pracy do ich rzeczywistych potrzeb. Spojrzenie na ich problemy i zrozumienie, na czym one polegają, może pomóc w nawiązaniu nici porozumienia i zmotywowaniu ich do działania. W pomoc uczniom z trudnościami w nauce można zaangażować innych uczniów w klasie – tych, którzy dobrze radzą sobie z poszczególnymi przedmiotami. Wsparcie kolegów i koleżanek nie tylko pomoże słabszym uczniom uzupełnić braki, lecz także wzmocni ich poczucie własnej wartości.

 

 

 

Cały tekst „Jak pracować z uczniem mającym trudności w nauce?” – TUTAJ

 

 

 

Źródło:  www.nowaera.pl

 

 

 Zostaw odpowiedź