Instytut Badań Edukacyjnych zamieścił dziś na swojej stronie informację, zatytułowaną „Rekomendacje badaczy dotyczące cyfryzacji szkół”. Oto jej treść:

 

Sara Hennessy i Laura London w napisanym przez siebie opracowaniu koncentrują się na tablicach interaktywnych, ale wiele ze sformułowanych przez nich wniosków, zwłaszcza tych dotyczących przygotowania nauczycieli, można odnieść także do innego rodzaju sprzętu elektronicznego wprowadzanego do szkół. Stąd przydatność tekstu w obecnych polskich realiach, gdy planowane są duże inwestycje ukierunkowane na cyfryzację placówek edukacyjnych. Opracowanie zostało oparte na przeglądzie szerokiego spektrum badań prowadzonych w wielu krajach, wdrażających tablice interaktywne w nauczaniu.

 

Autorki zarysowują możliwości, jakie daje wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach. Prezentują dane na temat stopnia upowszechnienia stosowania tablic interaktywnych w kilkunastu wybranych państwach świata. Liderem w zakresie wykorzystania tego rodzaju sprzętu okazuje się Wielka Brytania, w związku z tym opracowanie opiera się w znacznym stopniu, choć nie wyłącznie, na doświadczeniach tego kraju. Analiza dostępnych źródeł pozwoliła autorkom sformułować kilka wniosków dotyczących wprowadzania nowych technologii (w tym konkretnym przypadku tablic interaktywnych) do szkół:

 


• tablice interaktywne same z siebie nie wpływają na zmianę procesów pedagogicznych i dydaktycznych,
• uczenie się korzystania z tablic interaktywnych wymaga czasu,
• wpływ stosowania tablic interaktywnych na osiągnięcia uczniów zależy od sposobu pracy nauczyciela,
• upowszechnienie tablic interaktywnych spowodowało zwiększenie częstotliwości korzystania przez nauczycieli z technologii i zasobów internetowych.

 

Autorki pokazują, jakie są organizacyjne warunki sprzyjające udanemu wprowadzeniu nowoczesnych technologii do szkół. Bardzo wiele uwagi poświęcają doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, które odgrywa ogromną rolę w cyfryzacji oświaty. Opierając się na wynikach badań, proponują własny model przygotowania nauczycieli do wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Sześć najważniejszych jego zasad przedstawić można następująco:

• Rozwój zawodowy przebiega na poziomie szkoły i obejmuje badania aktywne (action research), prowadzone przez praktyków;
• Działania nastawione na doskonalenie zawodowe i ich przebieg zależą od potrzeb i przekonań nauczycieli;
• Doskonalenie zawodowe to praca grupowa, przebiegająca w cyklach refleksji i próbowania;
• Praca ta służyć ma ostatecznie wspieraniu uczniów;
• Rozwój zawodowy jest ściśle wpisany w normalną organizację pracy nauczycieli;
• Zarządy szkół i administracja aktywnie wspierają cały proces.

 

W końcowej części opracowania autorki rozważają kwestię kosztów i korzyści związanych z realizacją publicznych programów, które zakładają upowszechnianie tablic interaktywnych w nauczaniu.

 

 

Źródło: www.ibe.edu.pl

 

 

 

Obserwatorium Edukacji”, aby zachęcić do przeczytania całej publikacji Sary Hennessy i Laury London, pt. „Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych – rola doskonalenia zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkół (2013 OECD. Polski przekład: Jan Dzierzgowski, 2015 Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, Polska), zamieszcza dwa jej fragmenty: początkowy i końcowy:

 

Wstęp

W niniejszym opracowaniu omawiamy doświadczenia i sposoby postępowania nauczycieli z tablicami interaktywnymi (TI). Odwołujemy się też do wcześniejszych badań na ten temat, by lepiej zrozumieć, w jaki sposób systemowe podejście do innowacji technologicznych w szkołach przyczynić się może do powszechnego podniesienia jakości usług edukacyjnych. Zastanawiamy się również nad tym, jak kulturowe przemiany roli nauczyciela pomagają w sprawnym wprowadzaniu nowych technologii do szkół. W pierwszej kolejności stawiamy pytanie, w jaki sposób TI da się wykorzystywać w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, żeby pomagały w nauczaniu i uczeniu się konkretnych przedmiotów. Następnie analizujemy doświadczenia różnych krajów (przede wszystkim Wielkiej Brytanii) związane z wprowadzaniem TI do szkół oraz płynące stąd wnioski dla przyszłych tego typu działań. Na koniec wskazujemy uwarunkowania organizacyjne sprzyjające zwiększaniu aktywności nauczycieli, a zatem i prawdopodobieństwa pozytywnej zmiany. Szczególnie silny nacisk kładziemy na rolę rozwoju zawodowego nauczycieli oraz na pewne cechy udanych programów wprowadzania TI do szkół. Przedstawiamy też garść uwag odnośnie do relatywnych kosztów i korzyści oraz rekomendacje dla decydentów. […]

 

 

Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wnioski z międzynarodowych doświadczeń z TI. Omówiono sposoby wspierania zmian ról nauczycieli i uczniów, zwłaszcza zmian sprzyjających bardziej interaktywnym i dialogicznym podejściom pedagogicznym. Opisano także uwarunkowania organizacyjne, sprzyjające przyjmowaniu się TI w szkołach. Badania potwierdzają, że wiedza i umiejętności nauczycieli w zakresie komunikacji z uczniami to najważniejszy czynnik przesądzający, jakie korzyści przyniesie wprowadzenie TI (Higgins et al. 2007). Odpowiednio zorganizowane doskonalenie zawodowe i budowanie potencjału instytucjonalnego są więc absolutnie zasadnicze, jeśli chce się zapewnić w szkołach ciągłe uczenie przez innowacje, jakże istotne dla sensownego wykorzystywania nowych technologii.

 

Biorąc to pod uwagę – a także fakt, że technologia sama z siebie nie przynosi głębokiej zmiany – sięgnięto do badań na temat skutecznych form rozwoju zawodowego, by przedstawić model szczególnie pożądany, oparty na wspólnym uczeniu się w ramach szkoły. Model ten zakłada, że wiodącą rolę odgrywać będą nauczyciele. Wymaga on ponadto aktywnego wsparcia liderów szkoły i myślenia w perspektywie długoterminowej. Opiera się na koleżeńskiej współpracy, na wspólnym namyśle, eksperymentowaniu z różnego rodzaju metodami pracy na zajęciach oraz na dodatkowym wsparciu z zewnątrz. Zasadniczo jest on relatywnie mało kosztowny i pod wieloma względami pozwala decydentom uniknąć pomyłek, popełnianych w przeszłości przy okazji wprowadzania do szkół nowych technologii.

 

>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<

 

Do ściągnięcia plik PDF  –  Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych – rola doskonalenia zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkółZostaw odpowiedź