Foto: ShutterStock

 

Portal Prawo.pl zamieścił informację o orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie ujawniania danych o wynagrodzeniu nauczycieli. Oto wybrane fragmenty tego tekstu:

 

 

WSA: Nauczyciele zarabiają mało, ale i tak podzielą się tą informacją

 

[…]

 

Organizacja związkowa zwróciła się do dyrektora szkoły podstawowej o podanie informacji na temat wynagradzania grona pedagogicznego oraz sporządzenie wykazu wysokości przyznanych pracownikom dodatków motywacyjnych. Dyrektor odmówił, wyjaśniając, że ujawnienie wysokości wynagrodzenia nauczycieli narażałoby pracodawcę na odpowiedzialność za naruszenie ich dóbr osobistych. Organizacja odwołała się do sądu administracyjnego.

 

Ten uznał skargę za zasadną i zobowiązał dyrektora do rozpoznania wniosku.

 

Spór między stronami dotyczył wyłącznie kwestii, czy informacje dotyczące wynagrodzenia nauczycieli stanowią informację publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem sądu, o tym, że tak jest przesądza okoliczność, że wynagrodzenie stanowi formę gospodarowania środkami publicznymi, a zatem informację o majątku publicznym […]. Informacja o przysługiwaniu tak wydatkowanych środków publicznych stanowi tylko inny aspekt tego samego zjawiska ekonomicznego, zatem nie można odmiennie traktować obu stron tej samej czynności finansowej: wydatkowania środków publicznych na wynagrodzenie i przysługiwania wynagrodzenia osobie je pobierającej. […]

 

Oceny tej nie zmienia zapis art. 5 ust. 2 u.d.i.p., ograniczający dostęp do informacji publicznej ze względu na wskazane w tej normie ograniczenia tj. prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Sądy administracyjnie konsekwentnie bowiem wskazują, iż nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną, odnosząc to do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania niezależnie od tego, iż tylko niektórzy z nich są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych. Za osobę pełniącą funkcję publiczną uznaje się bowiem każdą osobę, która ma wpływ na kształtowanie spraw publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p., tj. na sferę publiczną. […]

 

 

W związku z powyższym sąd rozważył, czy informacja o wynagrodzeniu osoby pełniącej funkcję publiczną, niezależnie od tego, że dotyka także prywatności osoby, ma związek z pełnieniem tej funkcji publicznej. Zdaniem sądu, takiego związku nie ma w odniesieniu do niektórych składników wynagrodzenia, wynikających ze statusu rodzinnego lub socjalnego pracownika. Taki związek zachodzi natomiast w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego osoby pełniącej funkcję publiczną, czy dodatku motywacyjnego oraz w odniesieniu do sposobu ustalenia tego wynagrodzenia. […]

 

 

Wyrok WSA we Wrocławiu z dn. 08.07.2022 r. sygn. IV SAB/Wr 1002/2021

 

 

 

 

Cały tekst „WSA: Nauczyciele zarabiają mało, ale i tak podzielą się tą informacją”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło:  www.prawo.pl/oswiata/

 Zostaw odpowiedź