W dniach 7-8 października odbyła się I Wojewódzka Konferencja „Jak rodzice mogą pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła – rola rodziny w budowaniu zdrowia psychicznego zorganizowana przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi oraz Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną dla Młodzieży, we współpracy z Wydziałem Edukacji UMŁ.

 

1 - Kopia

 

Pierwszy – wykładowy dzień, odbywał się w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, gdzie zgromadziło się ponad 200 uczestników: nauczycieli, rodziców, pracowników placówek oświatowych i medycznych. Przybyli także: Elżbieta Królikowska-Kińska – poseł na Sejm RP, Anna Rabiega – radna Sejmika Wojewódzkiego, Wiesława Zewald – Przewodni- cząca Komisji Oświaty RM w Łodzi, Elżbieta Bartczak – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty RM w Łodzi, Małgorzata Bartosiak – radna RM w Łodzi

 

Wykład inauguracyjny wygłosił ceniony psychoterapeuta, dyrektor Instytut Eriksonowskiego, Krzysztof Klajs. W swym niezwykle ciekawym wystąpieniu pt. „Rodziny funkcjonalne, rodziny zdrowe – perspektywa psychoterapeuty” zwrócił wagę na czynniki, decydujące o funkcjonalności rodzin, mówił o wzajemnym wpływie poszczególnych osób w rodzinie na rozwój i powodzenie wszystkich jej członków.

 

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszka Gmitrowicz – wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, mówiła o wpływie systemu rodzinnego na zdrowie psychiczne dzieci. Zajęła się niezmiernie ważnym zagadnieniem, jakim jest wpływ postaw rodziców wobec sytuacji zagrożeń zdrowia psychicznego ich dzieci.

 

Z powodu nieobecności pani prof. zw. Iwony Chrzanowskiej, spowodowanej nagłymi okolicznościami, pani dr hab. prof. nadzw. Beata Jachimczak*)  połączyła dwa przygotowane wcześniej wykłady, spójne pod względem tematyki, co wynikało także z wieloletniej współpracy i wspólnych zainteresowań naukowych obu Pań. Swe wystąpienie zatytułowała: „Zmiana roli rodziny w procesie wspomagania rozwoju dziecka – od paradygmatu biologicznego do społecznego skoncentrowanego na dziecku i rodzinie, przemiany współczesnej rodziny”. Skoncentrowała się na zagadnieniu zmian w postawach zachodzących w procesie wspomagania rodziny posiadającej dzieci z niepełno sprawnościami i zagrożonego niepełnosprawnością. Autorki wykładu propagują pogląd, że ważne jest, aby rodzice byli osobami, które na równi ze specjalistami, decydują o procesie terapeutycznym. A dom rodzinny to najbardziej odpowiednie miejsce do prowadzenia oddziaływań wspomagających rozwój małych dzieci, zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych.

 

Kolejną prelegentką była dr Bogna Kędzierska – psycholog, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, od lat zajmująca się wspomaganiem dzieci z chorobą onkologiczną i ich rodzin. W swym bardzo ciekawym i ważnym wystąpieniu „Rodzina w sytuacji choroby dziecka” zaprezentowała najważniejsze zadania stojące przed rodzicami w sytuacji poważnej choroby dziecka, jak i możliwości wsparcia psychologicznego na każdym etapie leczenia. Poważna choroba dziecka to rodzaj kryzysu, który obejmując cała rodzinę stawia rodziców wobec poważnego wyzwania – muszą nie tylko poradzić sobie z własnymi emocjami, utrzymać funkcjonowanie całej rodziny, ale przede wszystkim opiekować się chorym dzieckiem i dawać mu wsparcie podczas całego długiego procesu leczenia. Od jakości tego wsparcia zależy w dużej mierze powodzenie leczenia. Rodzice potrzebują więc profesjonalnego – zarówno emocjonalnego, jak i edukacyjnego – wsparcia, aby radzić sobie z tą sytuacją.

 

„Co rodzice i wychowawcy powinni wiedzieć o uzależnieniach behawioralnych?” – to wystąpienie Tomasza Kołodziejczyka, terapeuty uzależnień, od wielu lat pracującego z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Problem uzależnień behawioralnych jest coraz bardziej obecny we współczesnym świecie. W ciekawy sposób zostało przedstawione tło uzależnień od komputera i sieci oraz sposoby interwencji wychowawczych i terapeutycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin.

 

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi Elżbieta Zawadzka oraz Dorota Fornalska z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla Młodzieży zapoznały uczestników z ofertą działań na rzecz rodziny łódzkich poradni psychologiczno pedagogicznych.

 

Bożena Wolska – pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zgierzu, wojewódzki koordynator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, zmierzyła się z tematem czy i jak uczyć rodziców rozwijania skrzydeł swoich dzieci. W swoim wystąpieniu udowodniła, że idea Szkoły dla Rodziców wpływająca na rozwój kompetencji, umiejętności i świadomości rodziców pomaga właśnie rozwijać skrzydła, zarówno rodzicielskie, jak i dziecięce.

 

Pierwszy dzień Konferencji zakończyło jak zwykle pełne energii, ciekawe i inspirujące wystąpienie dr hab. prof. nadzw. Jacka Pyżalskiego pt. „Rodzina a zachowania ryzykowne dzieci w Internecie”, w którym między innymi zwrócona została uwaga, że to głównie my, dorośli odpowiadamy za kształtowanie nawyków korzystania dzieci z t.zw. „nowych mediów”.

 

Podczas Konferencji nastąpił również miły moment wręczenia nagród w konkursie plastycznym „Dzięki rodzinie mogę rozwinąć skrzydła zorganizowanym we współpracy z Pałacem Młodzieży w Łodzi. Na Konferencję zaproszone zostały dzieci, których prace zostały nagrodzone i wyróżnione oraz ich rodzice.

 

3

 

4

Panie – Wiesława Zewald i Beata Jachimczak wręczyły pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Wydział Edukacji UMŁ.

 

Dyplomy otrzymały również nauczycielki prowadzące zajęcia plastyczne w Pałacu Młodzieży, pod których fachową opieką powstały prace.

 

Nadmienić należy, że prace dzieci stanowiły oprawę graficzną Konferencji: plakatów, podziękowań i dyplomów. Konferencji towarzyszył również wernisaż pokonkursowy, na którym goście mogli podziwiać wyobraźnię i talent plastyczny dzieci.

 

2a

 

 

8 października – drugi dzień konferencji przeznaczono na warsztaty. Zajęcia podnoszące umiejętności uczestników prowadzone były w siedzibie Poradni Specjalistycznych przy Al. Wyszyńskiego na łódzkiej Retkini. Zainteresowanie warsztatami było tak duże, że nie wszyscy chętni mogli z nich skorzystać, dlatego zaplanowano drugą edycja tych zajęć.

 

Projektowany przez organizatorów Program Konferencji

 

Iwona Lanycia
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowym

 

*) Dr hab. Beata Jachimczak wystąpiła na tej konferencji także w roli przedstawicielki Urzędu Miasta Łodzi, jako Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ.Zostaw odpowiedź