kn_n

 

W miniony czwartek,10 marca, odbyło się posiedzenie połączonych sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, podczas którego miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Karty Nauczyciela. Oto obszerne fragmenty informacji, jaką o poruszanych tam problemach zamieścił Związek Nauczycielstwa Polskiego na swojej stronie internetowej:

 

Przedstawiciel ZNP, zanim odniósł się do projektu nowelizacji, zwrócił się do minister edukacji o wyjaśnienie kwestii wybiórczego potraktowania – w materiałach przedstawionych posłom – opinii Związku do projektu ustawy w zakresie art. 42 Karty, w tym pominięcie propozycji zapisu ustawowego do tego artykułu. Prośba przedstawiciela ZNP o wyjaśnienie tej kwestii spotkała się z niezrozumiałą reakcją niektórych posłów.

 

Odnosząc się do projektu nowelizacji przedstawiciel ZNP podkreślił, że wykreślenie z ustawy tzw. godzin karcianych jest rozwiązaniem bardzo dobrym, oczekiwanym przez nauczycieli. Jednocześnie zaznaczył, że zgodnie z proponowanym przez rząd brzmieniem art. 42 Karty, nauczyciel może wykonywać zajęcia z przekroczeniem dopuszczalnych norm czasu pracy. Dlatego w imieniu ZNP przekazał Pani Minister, a także Prezydium połączonych Komisji, treść poprawki, która zapobiegłaby niekorzystnym przyszłym praktykom.

 

Treść poprawki: …inne zajęcia i czynności, których rodzaje i wymiar określa statut szkoły.” *

 

Poprawka oznacza upodmiotowienie rady pedagogicznej – bo to członkowie rady będą określać rodzaj i wymiar zajęć. Zaproponowana poprawka nie uzyskała poparcia.

 

Proces legislacyjny nie zakończył się. Kierownictwo ZNP przed drugim czytaniem projektu nowelizacji będzie szukało wsparcia wśród posłów różnych klubów parlamentarnych – w celu przejęcia naszej poprawki.

 

Ponadto, przedstawiciel ZNP zwrócił uwagę na przepisy związane z rekrutacją dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych. Nowelizacja podwyższająca wiek szkolny wejdzie w życie dopiero 1 września br. Do tego dnia obowiązują przepisy, które nie pozwalają na zapisanie do przedszkola 6-latka. Dziecko takie winno być zapisane do szkoły. Do szkoły wciąż mogą też być przyjmowane 5-latki. Do końca sierpnia dyrektorzy i komisje rekrutacyjne muszą rozstrzygnąć o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka do szkoły w oparciu o te przepisy. Prawo nie pozwala wydawać tych rozstrzygnięć w oparciu o przepisy, które jeszcze nie weszły w życie.[…]

 

Przedstawiciel ZNP zwrócił się do minister edukacji i posłów o szybkie znowelizowanie przepisów prawa oświatowego, które rozstrzygną wątpliwości rodziców i dyrektorów szkół. Propozycja ZNP spotkała się z negatywną reakcją Pani Minister. Skutki luki prawnej poniesie ustawodawca.

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

*W projekcie znajduje się taki zapis:
w art. 42:a)w ust. 2 pkt 2otrzymuje brzmienie:
„2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;”Zostaw odpowiedź