Dziś wznowiła prace Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, która zajmuje się projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. Obszerną informację, prezentującą stanowisko ZNP wobec tego projektu, można znaleźć na stronie ZNP:

 

Projekt nowelizacji jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. m.in. egzaminowania i oceniania. Przy tej okazji ministerstwo edukacji proponuje dodatkowe zapisy dotyczące systemu szkolnego w tym: zatrudniania nauczycieli realizujących zadania finansowane ze środków unijnych.

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia przedstawiciele ZNP zgłoszą poprawki dotyczące uprawnień kuratora oświaty. ZNP będzie postulować m.in. podporządkowanie kuratora oświaty ministrowi edukacji, a także powrotu do ustawowego zapisu, który uzależnia likwidację placówki oświatowej od pozytywnej decyzji kuratora oświaty.

 

Ponadto ZNP zgłosi także krytyczne uwagi dotyczące:

 

– wprowadzenia do ustawy systemowej kolejnej regulacji stanowiącej wyłom od zasady zatrudniania nauczycieli na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. Zdaniem Związku brak jest uzasadnienia dla takiej regulacji także w przypadku nauczycieli zatrudnianych w szkole w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Z propozycji nowelizacji wynika, że dla nauczycieli niezatrudnionych w szkole, którzy realizują te zajęcia, podstawą nawiązania stosunku pracy będzie Kodeks Pracy;

 

– możliwości zwiększenia liczby uczniów w oddziałach klas I-III (po zakończeniu rekrutacji) ponad 25 uczniów. Propozycja MEN przewiduje jednocześnie, że o ile liczba uczniów zostanie zwiększona o więcej niż dwóch uczniów (liczba uczniów w oddziale wyniesie wówczas 28 uczniów) obligatoryjnie zatrudnia się asystenta;

 

– ograniczenia stosowania przepisów ustawy – Karta Nauczyciela w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych [Druk nr 2957] i jej uzasadnienie  TUTAJ

 

Relacja z prac Podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania [07.01.2015]  TUTAJ

 

 

Źródło: www.sejm.gov.plZostaw odpowiedź