Sejm_1443678858

Nie wiedzieć czemu, dokładnie o godzinie 17:00 w świąteczny poniedziałek,15 sierpnia, na internetowej stronie „Gazety Prawnej” zamieszczono artykuł Karoliny Nowakowskiej, zatytułowany „Likwidacja gimnazjów: Czego wciąż nie wiemy o reformie oświaty?”. Za tym intrygującym pytaniem kryła się treść, którą wypełniły informacje z Sejmu:

 

Do MEN trafiła interpelacja poselska, w której padło 16 pytań dotyczących reformy oświaty. Konkretna odpowiedź padła na jedno, wymijające na kolejne dwa.

 

Cały artykuł  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 

 

Zobacz także, zamieszczony dzisiaj, artykuł: „Polska szkoła wraca do lat 90. Historia bez WOS, biologia i geografia zamiast przyrody”  –  TUTAJ

 

 

 

„Obserwatorium Edukacji”, wierne swym zasadom, proponuje Czytelnikom lekturę dokumentów źródłowych. Oto one:

 

 

Interpelacja nr 4847

do ministra edukacji narodowej

w sprawie zmian w systemie edukacji

 

Zgłaszający: Kinga Gajewska-Płochocka, Joanna Kluzik-Rostkowska

Data wpływu: 13-07-2016

 

Szanowna Pani Minister!

Założenia licznych zmian w systemie polskiej edukacji budzą zaniepokojenie zarówno ich skalą, jak i kierunkiem – wprost przeciwnym do wszystkich działań doskonalących system czynionych na przestrzeni wielu ostatnich lat nie tylko przez władze oświatowe, ale przede wszystkim praktyków – nauczycieli i pozostałych pracowników szkół.

 

W odniesieniu do proponowanych zmian warunkiem ich poprawnej oceny jest przedstawienie (już na obecnym etapie) ich konsekwencji we wszystkich obszarach działalności szkoły na poszczególnych poziomach kształcenia.

 

Niezbędne jest zatem uzyskanie odpowiedzi na pytania, które pozwolą doprecyzować przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierzenia i właściwie rozpoznać ich praktyczne skutki.

 

W związku z powyższym bardzo proszę o szczegółowe wypowiedzi na następujące pytania.

 

       1. Jakie będą szacunkowe koszty zmian w edukacji?

2. Na podstawie jakich badań edukacyjnych resort edukacji przeprowadził analizę funkcjonowania obecnego systemu oświaty w Polsce?

3. Kiedy partnerzy społeczni otrzymają do konsultacji założenia planowanych zmian w postaci projektów aktów prawnych i jakim czasem będą dysponowali na ich konsultację w swoich środowiskach?

4. Czy proponowane zmiany rozszerzające katalog zadań realizowanych w szkole stanowią gwarancję zatrudnienia dla nauczycieli zagrożonych utratą pracy, czy będą prowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy? Jakie przepisy szczególne projektowane są w celu zagwarantowania trwałości stosunku pracy wszystkich nauczycieli przekształcanych szkół?

5. Na podstawie jakich przepisów prawnych będą zatrudniani tzw. wędrujący specjaliści? Czy będą mieć status nauczyciela?

6. Czy zmiana ustroju szkolnego spowoduje wymianę kadry kierowniczej?

7. Czy zmiana typów szkół nie spowoduje utraty uprawnień do zajmowania stanowisk nauczycielskich przez obecnie zatrudnionych?

8. Dlaczego udział w wolontariacie powinien być kryterium oceny pracy nauczyciela?

9. Czy zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na nauczanie historii odbędzie się kosztem innych przedmiotów, czy też spowoduje dodatkowe obciążenie godzinowe ucznia? Jaki będzie kierunek zmian w ramowych planach nauczania?

10.Czy w szkole powszechnej obowiązkowy będzie drugi język obcy?

11.Skoro kierunek pracy wychowawczej szkoły wyznacza program wychowawczy i szkolny program profilaktyki uwarunkowane diagnozą problemów szkolno-środowiskowych, wychowawczych i profilaktycznych, jaki cel i znaczenie praktyczne będzie miało przygotowanie podstawy programowej dla godzin do dyspozycji wychowawcy klasy?

12.Jaki jest cel działania na terenie jednej placówki Rady Szkoły, Szkolnej Rady Wolontariatu, Rady Rodziców (niektórych z własnym statutem) – wspierający czy kontrolny i oceniający?

13.Jakie wskaźniki będą decydowały o naliczeniu wysokości subwencji oświatowej dla szkół kształcących w zawodach deficytowych i nadpodażowych?

14.Czy planowany jest wzrost wynagrodzeń nauczycieli w ujęciu perspektywicznym? Czy, i w jakiej wysokości, przewidywana jest podwyżka płac nauczycieli w roku 2017, zwłaszcza w kontekście zamierzonego zwiększenia realizowanych przez nich zadań?

15.Czy możliwe będzie prowadzenie edukacji uczniów klas V-VIII (poziom gimnazjalny) w odrębnej formie organizacyjnej, w tym także przez podmiot inny niż JST?

16.Czy rząd zamierza doprowadzić do zmian legislacyjnych uniemożliwiających stosowaną dziś praktykę prowadzenia szkół publicznych przez podmioty prywatne?

 

Źródło: www.sejm.gov.pl

 

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 4847

w sprawie zmian w systemie edukacji

 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć

Warszawa, 05-08-2016

 

Szanowne Panie,

wprowadzenie gimnazjów i przedłużenie o rok nauki według tego samego programu nie zaowocowało wyrównaniem osiągnięć szkolnych młodzieży z różnych środowisk.

 

Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. niezrealizowanie przyjętych w reformie z 1999 r. założeń, których celem było wprowadzenie do polskiego systemu edukacyjnego nowego typu szkoły – samodzielnie funkcjonującego gimnazjum. Samodzielnie funkcjonujące gimnazja miały być metodą na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości nauczania[1]. Gimnazjum miało być szkołą programowo związaną z liceum ogólnokształcącym, a tam, gdzie to możliwe, reformatorzy postulowali tworzenie gimnazjów przy liceach ogólnokształcących lub otwierania klas licealnych przy dużych gimnazjach na wsi. Tym samym preferowane były dwa modele ustrojowe gimnazjum:

    > gimnazjum samodzielne,

    > gimnazjum w zespole z liceum ogólnokształcącym.

 

Obecnie, co drugie publiczne gimnazjum funkcjonuje w zespole ze szkołą podstawową. W efekcie w jednym budynku uczą się dzieci od siódmego (szóstego) do szesnastego roku życia.

 

Analiza funkcjonowania publicznych gimnazjów wykazała, że na rynku oświatowym wyróżniamy następujące cztery typy gimnazjum: […]

 

 

Pełna treść dokumentu Odpowiedź na interpelację nr 4847 w sprawie zmian w systemie edukacji”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.sejm.gov.plZostaw odpowiedź