Oto fragment informacji o wczorajszym pierwszym dniu 32. posiedzenia Sejmu, w którym zawarte są informacje o kolejnej fazie prac legislacyjnych nad dwiema ustawami oświatowymi:

 

W drugim czytaniu Sejm pracował nad projektem, który powstał w Komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Regionalnej i Samorządu Terytorialnego w wyniku łącznego rozpatrzenia rządowego projektu ustawy – Prawo oświatowe i komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie posłowie przeprowadzili drugie czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Celem proponowanych zmian jest wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacja organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018.

 

Nowy system obejmowałby 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie liceum a także 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną. Obecnie oprócz 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum ogólnokształcącego funkcjonują  4-letnie technika i 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe. Branżowa szkoła I stopnia ma umożliwić otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci byliby przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia. Zgodnie z projektem uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Tym samym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów – nie będzie już prowadzona rekrutacja do tych szkół. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane m.in. przez przekształcenie go w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie do takiej placówki. Projekt przewiduje też płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu – bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów o pracę. Sprawozdania komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt ponownie trafił do komisji.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl

 

 

W ramach dopuszczonych przez marszałka 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów głos zabrała posłanka Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna). Oto zapis jej wystąpienia:

 

 

Poseł Katarzyna Lubnauer – Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 roku  –  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź