Podsumowaniem aktualności tego tygodnia niech będzie opublikowanie protestu reprezentantów ogółu, a nie tylko młodych, nauczycieli:

 

 

Jesteśmy za autonomią zawodu nauczyciela!

Jesteśmy przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela, które:
>łączą awans zawodowy z oceną moralności,

>sprawią, że wynagrodzenie nauczycieli będzie niższe.

 

Nasza Karta to nasze prawa

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy — Karta Nauczyciela i zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:

• wprowadza się obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),
• obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41),
• dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela w szkolnym regulaminie,
• postawa moralna i etyczna będzie jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela,
• wydłuża się ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat,
• wprowadza się dodatek za wyróżniającą pracę, ale wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych,
• likwiduje się dodatki socjalne,
• ogranicza się możliwość korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia,                                                                                                                                                               • zmienia się termin wypłaty wynagrodzeń — nauczyciele otrzymają swoje pensje „z dołu”, a nie jak dotychczas „z góry”,*
• planuje się, że państwo określi tylko wysokość uposażenia zasadniczego,
• zniknie pojęcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w konsekwencji zlikwidowane zostaną dodatki uzupełniające.

 

Jesteśmy przeciwko zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli (Karta Nauczyciela) dotyczącym między innymi:

1) zmiany formuły awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;
2) niekorzystnej zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli;*
3) likwidacji dodatków socjalnych.

 

Domagamy się znaczącego wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r.

 

 

DECYZJA PREZYDIUM ZG ZNP     w sprawie projektu nowelizacji Karty Nauczyciela

 

Źródło: www.lodz.znp.edu.pl

 

 

*Podczas obrad komisji sejmowej podjęto decyzję o wycofaniu z projektu tej zmiany.Zostaw odpowiedź