I tym razem informacja nie pochodzi ze strony MEN, a Portalu Samorządowego. To tam właśnie znaleźliśmy tekst, zatytułowany Wycieczki szkolne po nowemu. Ważne rozporządzenie trafiło do konsultacji”. Oto jego fragmenty, link do całości oraz linki do projektu omawianego rozporządzenia i jego uzasadnienia:

 

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało projekt rozporządzenia dotyczący zmian w zakresie organizowania wycieczek przez szkoły i placówki oświatowe.

 

>Projekt rozporządzenia wprowadza więcej wymogów do spełnienia dla opiekunów wycieczek, którzy nie są pracownikami pedagogicznymi w placówce oświatowej. 

>Projekt precyzuje, kto będzie mógł zostać kierownikiem wycieczki oraz kto będzie mógł go powołać. 

>Nowe przepisy będą obowiązywały przy organizacji wycieczek czy wyjazdów w szkołach i placówkach funkcjonujących w ramach nowego systemu szkolnego. 

 

Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie zmian, które mają dostosować przepisy do nowej struktury szkół oraz terminologię do przyjętej ustawy – Prawo oświatowe. […]

 

Dodatkowo dokument przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań. Resort proponuje trzy formy organizowania krajoznawstwa i turystyki, które będą zależeć od specyfiki (np. przygotowania kondycyjnego i posługiwania się specjalistycznym sprzętem). To wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne i specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne.

 

Kierownikiem wycieczki będzie mógł być jedynie pracownik pedagogiczny szkoły, ponadto wyznaczać go będzie mógł jedynie dyrektor placówki. Natomiast opiekun wycieczki, który nie jest pracownikiem pedagogicznym szkoły będzie musiał spełnić dodatkowy warunek: zobowiązany będzie przedstawić dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. […]

 

 

Cały tekst informacji „Wycieczki szkolne po nowemu. Ważne rozporządzenie trafiło do konsultacji”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki   –   TUTAJ

 

Uzasadnienie  –   TUTAJZostaw odpowiedź