W czwartek, 19 października, w  jednej z auli Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się Konferencja Metodyczna nt. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle zmian w Systemie Oświaty. Obok AH-E – współorganizatorami konferencji były: Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód i Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi. Patronaty honorowe nad tym wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty i Narodowe Forum Doradztwa Kariery.  Uczestnikami spotkania byli szkolni doradcy zawodowi i absolwenci kierunku  „doradztwo zawodowe” na AH-E w Łodzi.

 

 

 

Konferencję otworzył i powitał jej uczestników – w tym przedstawicieli współorganizatorów i patronów honorowych –  pan dr Leszek Kuras – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju AHE.

 

 

Jedną z osób zabierających głos w cyklu wystąpień inaugurujących konferencję była – reprezentująca Marszałka Województwa Łódzkiego – pani Dorota Wodnicka, dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

 

Dziękując organizatorom konferencji za inicjatywę jej zorganizowania, powiedziała, m. in., że „ … to ogniwo doradcy zawodowego jest szczególnie istotne. Jest ono bardzo ważne szczególnie wtedy, kiedy trzeba połączyć te dwie sfery: sferę edukacji ze sferą przedsiębiorców. […] Ja postrzegam doradców jako takich ambasadorów pracodawców.

 

 

 

Pierwszym referentem był prof. dr hab.Czesław Noworol z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Narodowego Forum Doradztwa Kariery z siedzibą w  Krakowie.

 

Wykład, zatytułowany „Psychologiczne aspekty współczesnego doradztwa kariery”  który wygłosił,  był dość trudny w percepcji  przez nie zawsze przygotowanego do takiego języka odbiorcy,  także z powodu używania przez profesora mało znanych i wieloznacznych pojęć. Wielką stratą dla czytelników OE jest fakt, że nie uzyskaliśmy od Pana Profesora zgody na załączenie pliku ze slajdami z prezentacji, która towarzyszyła wykładowi.

 

Jako przykład  języka, którym posługiwał się profesor w swej wypowiedzi niech posłuży ten fragment: „Trening radzenia sobie z kolejnymi zmianami [zatrudnienia] jest domeną nieudanego doradztwa karier. Świat 3D i 4.0 […] mogą być w tym ujęciu usprawiedliwieniem wygodnej niemocy doradczej i nieprzygotowania do pracy doradców. Tranzycja – to najważniejsze przejście, udana tranzycja, czyli z sukcesem, to jest wskaźnik edukacyjny: wykształciliśmy tak ucznia, że przeszedł na rynek pracy z sukcesem. […] Natomiast tranzycja ustawiczna, to znaczy bezustanne przechodzenie, zmienianie, dokształcanie się, ale w sensie utraty pracy i znowu ponownego zatrudnienia, jest wskaźnikiem egzystencjalnym, czyli kariera tutaj jest procesem przechodzenia, ciągłego przechodzenia. Tranzycja w edukacji do pracy określa punkty odniesienia dla całożyciowego doradztwa karier oraz kształcenia ustawicznego.”

 

 

 

Jako druga wystąpiła Anna Pregler – ekspert wiodący w Ośrodku Rozwoju Edukacji, która w swej prelekcji „Efektywne  doradztwo edukacyjno – zawodowe”  zaprezentowała przede wszystkim najbardziej aktualne informacje o podstawach prawnych pracy szkolnych doradców zawodowych w świetle nowego prawa oświatowego, a także poinformowała o dotychczasowych efektach realizacji i planowanych działaniach w ramach  projektu  Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jaki jest realizowany w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

 

Oto plik z prezentacją , która wspierała wystąpienie pani Anny Pregler    –  TUTAJ

 

 

 

 

A „póki co” – zamieszczamy jeden ze slajdów tej prezentacji – szczególnie godny zapamiętania.

 

 

 

Trzecim mówcą była główna organizatorka tej konferencji – pani dr Grażyna Tadeusiewicz, wykładowca na Wydziale Humanizstycznym AH-E, ale przede wszystkim inicjatorka i twórczyni Łódzkiej Akademii Doradcy Zawodowego przy AH-E w Łodzi.

 

 

Doktor Tadeusiewicz w zwarty sposób zaprezentowała komunikat, zatytułowany „Doskonalenie kompetencji doradczych nauczycieli i doradców zawodowych w Łódzkiej Akademii Doradcy Zawodowego i Personalnego w AHE”. Oto kluczowy slajd do tego wystąpienia:

 

 

 

 

 

Jako ostatni przed przerwą stanął za katedrą Włodzimierz Trzeciak – wiceprezes Zarządu Krajowego Narodowego Forum Doradztwa Kariery, którego wystąpienia, zatytułowaneRozwój myśli i profesjonalizacji  poradnictwa zawodowego” było przywołaniem tytułu książki, której – obok prof. Augustyna Bańki – jest współautorem.

 

 

 

 

Oto zdjęcie tej publikacji

 

 

 

 

Slajd, zawierający informację o zawartości książki.

 

 

 

Po przerwie uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach „Diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań – prezentacja narzędzi diagnostycznych”, które poprowadziła Ewa Gromek-Kotulska ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi  w Łodzi.

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 

 

 

 Zostaw odpowiedź