Foto:www.radio.katowice.pl

 

Kuratorka Oświaty w Katowicach – Urszula Bauer

 

 

Dzisiaj na stronie „Gazety Prawnej” zamieszczono artykuł, zatytułowany „Postępowania wyjaśniające wobec 4 nau- czycieli w związku z manifestacjami po wyroku TK”. Zamieszczamy jego fragmenty i link do pełnej jego wersji:

 

[…] Jak poinformowało w poniedziałek kuratorium [Oświaty w Katowicach – OE] w odpowiedzi na pytania PAP, jedno postępowanie jest prowadzone na wniosek dyrektora placówki, jedno na podstawie zawiadomienia złożonego przez posłankę PiS Barbarę Dziuk, jedno w wyniku zawiadomienia telefonicznego i jedno w wyniku zawiadomienia nauczyciela.

 

W pierwszym przypadku zarzuty dotyczą pozostawienia przez nauczyciela pracującego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym bez opieki grupy uczniów i udaniu się na manifestację z pozostałymi uczniami z grupy. W drugim przypadku – używania przez nauczyciela wulgarnego języka oraz umieszczania na portalu społecznościowym obraźliwych wpisów. W trzecim – publicznego udzielania poparcia dla aktów dewastacji biura poselsko-senatorskiego, a w czwartym – namawiania uczniów do udziału w demonstracjach.

 

Zgodnie z przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w toku postępowania wyjaśniającego dążą do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, badając i uwzględniając wszelkie okoliczności w celu ustalenia, czy został popełniony czyn uchybiający godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy Karta nauczyciela.

 

Zbierają też, przeprowadzają, zabezpieczają i utrwalają dowody konieczne do wyjaśnienia sprawy, w tym przesłuchują świadków i mogą zasięgać opinii biegłych. Uzyskują stanowisko nauczyciela, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające wobec stawianych zarzutów oraz odbierają jego wyjaśnienia, chyba że nauczyciel odmawia ich złożenia. […]

 

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny może – za zgodą kuratora oświaty – skierować do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydać postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

 

Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji wydaje na rozprawie postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego albo o odmowie jego wszczęcia. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie o uniewinnieniu lub ukaraniu – mocą którego uznaje obwinionego winnym w całości lub w części zarzucanego mu czynu i wymierza karę dyscyplinarną. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są: nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania oraz wydalenie z zawodu nauczyciela.

 

 

Cały artykuł „Postępowania wyjaśniające wobec 4 nauczycieli w związku z manifestacjami po wyroku TK”TUTAJ

 

 

Źródło: www.gazetaprawna.pl

 Zostaw odpowiedź