W miniony piątek, 25 października, staraniem redakcji miesięcznika „Głos Pedagogiczny”, odbył się w Warszawie VIII Ogólnopolski Kongres Pedagogów Szkolnych i Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. Honorowy patronat przyjęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. Temat kongresu: „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zgromadził w jednej z auli Centrum EXPO XXI liczne grono z obu tych środowisk, zawodowo podejmujących działania na rzecz ucznia, dotkniętego różnorodnymi czynnikami, zagrażającymi jego harmonijnemu rozwojowi.  

 

Sala 2

 

Program kongresu realizowano w trzech sesjach tematycznych. Oto syntetyczna relacja z jego przebiegu:

 

I blok tematyczny: Współpraca na linii szkoła – ośrodek pomocy społecznej

 

Jako pierwsza wystąpiła, dobrze znana słuchaczom, sędzia Anna Maria Wesołowska, której referat nosił tytuł  Nowe zagrożenia: grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, eurosieroctwo i inne formy krzywdzenia a sposoby reakcji placówek oświatowych. Gruntowna znajomość prawa prelegentki, w połączeniu z jej ogromnym doświadczeniem w jego popularyzowaniu oraz bardzo dobre rozeznanie w specyfice środowiska szkolnego były gwarancją wysokiego poziomu tego wykładu, co zostało nagrodzone gorącymi oklaskami uczestników kongresu.

 

 Wesołowska

 A.M.Wesołowska

 

Jako druga przedstawiła swój referat, o dość długim tytule: „Obszary współpracy pedagogów szkolnych z pracownikami OPS w świetle prawa. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w działaniach pedagogów szkolnych i pracowników OPS, w tym ochrona danych osobowych uczniów/podopiecznych” pani Alina Prusinowska – Marek, zawodowy kurator-specjalista w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rodzinnego w Grodzisku Mazowieckim. Jej osadzone w realiach wyniesionych z codziennej pracy kuratorskiej informacje, w połączeniu z wiedzą absolwentki studiów w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji na UW, sprawiło, że tak jak i jej poprzedniczka, zebrała brawa od słuchaczy. Obie panie podczas przerwy kawowej oblegane były przez pragnących indywidualnej konsultacji uczestników kongresu.

 

 Prusinowska

 A. Prosinowska-Marek

 

 

Tę część programu kongresu zakończyła Bogusława Bagłaj, reprezentująca łódzką firmę „Nowa Szkoła” Sp. z o.o., która przedstawiła informacje pt. „„Materiały dydaktyczne do pracy z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej

 

 

II blok tematyczny: Procedura interwencji w przypadku przemocy w rodzinie.

 

W tym bloku pierwszą prelegentem była, również nie po raz pierwszy zaproszona na kongres pedagogów i psychologów, nadkomisarz Wanda Mende. Treści jej wystąpienia zostały odzwierciedlone jego tematem: Zespoły interdyscyplinarne – procedura działania, prawa i obowiązki członków. Procedura wypełniania Niebieskiej Karty – kwestie wzbudzające najwięcej wątpliwości. Prawne podstawy interwencji w zakresie ochrony dzieci przed przemocą – analiza sytuacji „z życia wziętych”. Dziecko zagrożone demoralizacją – procedura działania.

 

Mende

 W. Mende

 

 

Pierwszym uzupełnieniem tego wykładu była, poprzedzająca wystąpienie nadk. W.Mende, prezentacja Łukasza Nowaka, przedstawiciela firmy Public Consulting Group (PCG), który w ramach swego wystąpienia „Organizowanie zintegrowanych systemów pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa skoncentrowanych na Uczniu”,  poinformował uczestników  kongresu o przygotowywanej na 10 i 11 marca 1014 roku konferencji, zatytułowanej „Edukacja równych szans”. Tę drugą część kongresu zakończyło wystąpienie przedstawicielki PWN Joanny Olszewskiej, która w wystąpieniu zatytułowanym „Eduterapeutica. Strategia Bezpieczeństwa – jak zadbać o bezpieczeństwo w szkole”  zaprezentowała ten interaktywny produkt wydawnictwa.  

 

Po przerwie obiadowej uczestnicy wysłuchali niezwykle interesującego wykładu na temat: „Pod obstrzałem mediów – współpraca z lokalnymi mediami na co dzień i w sytuacjach kryzysowych”, w wykonaniu prof. dr hab.Henryka Mruka z WSZiB w Poznaniu oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, eksperta w zakresie marketingu, strategii komunikacji, kreatywności i przywództwa w biznesie.

 

 Mruk

 H. Mruk

 

 

Kolejnym punktem programu VIII Ogólnopolskiego Kongresu Pedagogów Szkolnych i Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej było ogłoszenie wyników wręczenie nagród w konkursach na Pedagog Roku i Pracownika Socjalnego Roku 2013.

 

Werdyktem Kapituły Konkursu w składzie: przewodnicząca – Małgorzata Łoskot, red. prowadząca „Głos Pedagogiczny”  i członkowie: Urszula Moszczyńska – psycholog w PR-P Nr. 19 w Warszawie i Włodzisław Kuzitowicz – redaktor wortalu „Obserwatorium Edukacji”, Pedagogiem Roku 2013 została Katarzyna Źuklińska z ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Drugie miejsce w konkursie zajęła Elżbieta Niczyporuk z Prywatnego Gimnazjum im. J. Paderewskiego w Lublinie, a trzecie – Alicja Berć z Gimnazjum Nr. 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku.

 

 Laureatki i Kapituła 2

 Członkowie Kapituły Konkursu „Pedagog Roku 2013” (od lewej): W. Kuzitowicz, M. Łoskot, U. Moszczyńska

i laureatki II i I miejsca             i.

 

 Laur i kapitulka Prac Soc

 Wręczono także statuetkę i nagrody w konkursie „Pracownik Socjalny Roku 2013

 

 

Po tej uroczystości przystąpiono do realizacji programu w III bloku tematycznym: Pomoc dziecku z rodziny dysfunkcyjnej – na przykładach.

 

Jako pierwsza zaprezentowała słuchaczom swój referat Renata Kałucka – psycholog, psychoterapeutka, wykładowca i trener Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia. Temat jej wystąpienia to: „Rozpoznanie i diagnoza problemu dziecka z rodziny dysfunkcyjnej m.in. poprzez wywiad środowiskowy – Pomoc dziecku z rodziny alkoholowej – jak postępować z dzieckiem, które przyjmuje konkretną rolę – bohatera rodziny, maskotki, aniołka”.

 

 Kałucka

 R. Kałucka

 

Program kongresu zakończyła Małgorzata Łoskot – pedagog specjalny, socjoterapeuta, autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, redaktor prowadzący „Głos Pedagogiczny” oraz portalu Pedagogia.pl. Jej bogate w treści wystąpienie poruszało takie zagadnienia jak

 > Współpraca na linii pedagog – pracownik OPS w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze SPE zgodnie z nowym rozp. MEN;

 > Dla dobra ucznia – dobre praktyki współpracy szkół z OPSami m.in. w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, wspierania dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym;

 > Diagnoza sytuacji dziecka jako ofiary przemocy z wykorzystaniem różnych narzędzi;

 > Współpraca z rodzicami niewydolnymi wychowawczo – plan działań.

 

 Łoskot

 M. Łoskot

 

 W kuluarach kongresu rozstawiono stoiska firm, na których można było zapoznać się z ich ofertą adresowaną do szkół:

 

Stoisko Fraszka

 

wystawcy

 

PCG  konfer

 

Kongres zakończyło zapewnienie organizatorów tego kongresu, że już rozpoczynają przygotowania do kolejnego, już dziewiątego, w roku przyszłym.

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczKomentarze niedostępne