Foto: www.portaloswiatowy.pl

 

Jeszcze nie wie co go czeka…

 

 

Prawdopodobnie z myślą o powracających z urlopowych wojaży dyrektorkach i dyrektorach szkół portal Prawo.pl zamieścił dzisiaj (16 sierpnia 2022 r.) syntetyczny materiał informacyjny, którego obszerne fragmenty oraz link do jego pełnej wersji zamieszczamy poniżej:

 

 

 

Nie tylko Karta Nauczyciela – dużo zmian w szkole od 1 września

 

Od 1 września znikają dwa pierwsze stopnie awansu, zmieniają się zasady oceniania pedagogów oraz częściowo wracają godziny karciane – tyle, jeżeli chodzi o zmianę w Karcie Nauczyciela, której nowelizację w końcu ubiegłego tygodnia podpisał prezydent. Oprócz tego zmianie ulegają zasady żywienia uczniów, zatrudniania nauczycieli specjalistów oraz egzaminowanie uczniów.

 

Rok szkolny 2022/2023 upłynie przede wszystkim pod znakiem zmian w Karcie Nauczyciela – nowelizację podpisał już prezydent. Wśród związków zawodowych i dyrektorów szkół nie budzi ona entuzjazmu. Podkreślają przede wszystkim, że to rozrost biurokracji, nowe obowiązki dla dyrektorów, a także słaba motywacja dla nauczycieli, bo za zmianami systemowymi nie idzie odpowiednie zwiększenie wynagrodzeń, nie przyczynią się więc do podwyższenia jakości oświaty.

 

Zmiana w Karcie nauczyciela

Od 1 września znikają stopnie awansu nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Osoba rozpoczynająca pracę w szkole będzie zobligowana do zdobycia stopnia nauczyciela mianowanego. Przygotowanie do zawodu potrwa trzy lata i dziewięć miesięcy a zakończy się egzaminem. W drugim roku odbywania przygotowania do zawodu, przed dokonaniem oceny pracy, nauczyciel będzie musiał przeprowadzić zajęcia w wymiarze co najmniej godziny. […]

 

Podwyżka dla zaczynających pracę

Za zmianą w przepisach o awansie zawodowym idzie nowelizacja rozporządzenia dotyczącego płac – zgodnie ze znowelizowanym art. 30 ust. 3 KN nauczyciele przygotowujący się do zawodu będą zarabiać średnio 120 proc. kwoty bazowej wskazanej w ustawie budżetowej. Jeżeli chodzi o minimalne wynagrodzenie będzie to oczywiście mniej. […]

 

Jedna „godzina karciana”

Nowela wprowadza też zapis, zgodnie z którym nauczyciel ma być dostępny w szkole (art. 42 ust. 2f KN). Jeśli jest zatrudniony w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, będzie to jedna godzina na dwa tygodnie.

 

Kryteria oceniania nauczycieli

Według znowelizowanej Karty Nauczyciela ocena pracy pedagoga będzie dokonywana obligatoryjnie w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela. […] Ocena pracy nauczyciela mianowanego, który w okresie nie dłuższym niż rok zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, będzie dokonywana na wniosek nauczyciela. Oceniane będzie spełnienie dziewięciu kryteriów obowiązkowych i dwóch wybranych z czterech dodatkowych. Procedurę określa rozporządzenie, które również ma obowiązywać od 1 września 2022 r.

 

Nowy przedmiot – historia i teraźniejszość

Od 1 września do szkoły wkracza nowy przedmiot – historia i teraźniejszość. Ma zastąpić wiedzę o społeczeństwie (w zakresie podstawowym). W tym roku wchodzi do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, branżowej szkole I stopnia), a w pozostałych nadal obowiązuje podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie w dotychczasowym brzmieniu.

 

Docelowo wymiar godzin zajęć przedmiotu historia i teraźniejszość ma wynosić tygodniowo:

 

>liceum ogólnokształcące: klasa I – dwie godziny, klasa II – godzina (łącznie trzy godziny),

 

>technikum: klasa I – godzina, klasa II – godzina, klasa III – godzina (łącznie trzy godziny),

 

>branżowa szkoła I stopnia: klasa I – godzina.[…]

 

 

Więcej etatów specjalistów, choć niekoniecznie dla specjalistów

Ustawa z 12.05.2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1116) wprowadziła obowiązek zwiększenia w szkołach liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. […]

 

Obowiązkowe stołówki

W myśl art. 106a ustawy – Prawo oświatowe od września szkoły podstawowe muszą zapewnić uczniom w ciągu dnia jeden gorący posiłek i możliwość jego spożycia. Nie oznacza to obowiązku posiadania własnej kuchni – możliwe jest korzystanie z usług firmy cateringowej lub zawarcie porozumienia z inną szkołą – ale należy w budynku wydzielić miejsce, w którym dzieci będą mogły zjeść obiad.

 

Wymagania egzaminacyjne

Ta sama ustawa, która wprowadziła wymogi dotyczące zatrudniania specjalistów, wydłużyła okres, w którym egzamin ósmoklasisty i maturalny przeprowadzane są na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych zawężonych w stosunku do tych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. […]

 

Dyrektor wymierzy sprawiedliwość

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich da dyrektorowi szkoły nowe kompetencje – w drobnych sprawach, niebędących przestępstwami ściganymi z urzędu, może teraz zastosować środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego lub pisemnego, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego bądź wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. Jest to możliwe za zgodą rodziców ucznia i samego ucznia.

 

Strzelanie i pierwsza pomoc

Od 1 września 2022 r. MEiN przywraca elementy przysposobienia obronnego – uczniowie mają uczyć się strzelać, poznawać elementy surviwalu i przechodzić szkolenie z pierwszej pomocy. Gorzej z realizacją, bo na razie trudno o kadry, infrastrukturę i pieniądze. W dodatku strzelanie i nauka o zagrożeniach wojennych zastąpi edukację zdrowotną – w tym tę, dotyczącą depresji i uzależnień.

 

Łatwo o zawieszenie zajęć

Od 1 września 2022 r. zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

 

>zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

 

>temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami,

 

>zagrażającej zdrowiu uczniów, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
nadzwyczajnego innego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. […]

 

 

 

Cały tekstNie tylko Karta Nauczyciela – dużo zmian w szkole od 1 września”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 

 

 

 

 

 Zostaw odpowiedź