Foto:www.cke.gov.pl

 

 

Zapewne jeszcze długo nie zwrócili byśmy uwagi na informację, zamieszczoną w czwartek 25 stycznia na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdyby nie „rutynowa” wizyta na stronie „Portalu Samorządowego”, gdzie przeczytaliśmy tytuł zamieszczonej tam informacji: Jest stawka opłaty za egzamin maturalny dla absolwentów z ubiegłych lat

 

Natychmiast weszliśmy na stronę CKE i tam, nie wiedzieć czemu, poprzedzony takim – jak wyżej – rysunkiem mogliśmy, już do woli zaspokoić swoją ciekawość kompletem informacji o kolejnym źródle pozyskiwania dodatkowych przychodów do budżetu państwa:

 

Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z lat ubiegłych

 

Sednem opublikowanej tam decyzji jest ta oto informacja:

 

Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy: przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok), lub w latach ubiegłych (2005 – 2017) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu zdanego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).

 

Obszerne informacje znajdziecie w materiałach, klikając poniższe linki:

 

Informacja dotycząca opłaty za egzamin maturalny

 

Ponowne przystąpienie do matury: niezbędne formalności, wniesienie opłaty

 

Opłata za kolejne przystąpienie do matury: ile? kiedy? gdzie?

 

 

Jeśli kogoś zainteresowała podstawa prawna tej decyzji –  informujemy, że została ona podjęta na mocy  art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.)

 

Aby oszczędzić Wam trudu poszukiwań – zamieszczamy poniżej odpowiedni fragment owej podstawy prawnej:

 

Art. 44zzq. 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

1)absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;

2)absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 

2.Opłata za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.

 

3.Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, wnosi się w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego roku kalendarzowegoktórym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 

4.Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w ust. 1, osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952). [ s. 147 ]

 

Źródło: Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. (Rz. U. 2017, poz. 2198) [plik pdf  – TUTAJ ]

 

 

 Zostaw odpowiedź